CCR. Modificări aduse legii medierii, neconstituționale

18 septembrie 2018 Noutati legislative

Marți, 18 septembrie 2018, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a decis că dispozițiile art.I pct.10 [cu referire la art.43 alin.(21) din Legea nr.192/2006], art.I pct.16 [cu referire la partea introductivă a art.601 alin.(1) din Legea nr.192/2006] și ale art.I pct.21 [cu referire la art.76 din Legea nr.192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator sunt neconstituționale.

Aceste dispoziții au următorul cuprins:

«Art.I. – Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.441 din 22 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:[…]

10. La articolul 43, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(21) În cauzele prevăzute la art.60^1, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părțile vor încerca soluționarea litigiului prin mediere.” […]

16. La articolul 60^1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.60^1. – (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluționare a conflictelor, părțile și/sau partea interesată, după caz, sunt ținute să facă dovada că au încercat procedura medierii, în următoarele materii:” […]

21. După articolul 75 se introduc două noi articole, art.76 și 77, cu următorul cuprins:

„Art.76. – Judecătorul, în baza rolului activ, aplicând dispozițiile art.227 din Codul de procedură civilă, dispune trimiterea părților la mediere, în cauzele ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii, și care se află pe rolul primei instanțe de judecată de mai mult de 18 luni de la învestirea acesteia, fără a fi soluționate, exceptând cauzele în care acestea au încercat soluționarea prin mediere.”»

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: >