Cheltuielile de judecată. Note din doctrină și jurisprudență

19 august 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Art. 451 NCPC: Cuantumul cheltuielilor de judecata

(1) Cheltuielile de judecata constau in taxele judiciare de timbru si timbrul judiciar, onorariile avocatilor, ale expertilor si ale specialistilor numiti in conditiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru deplasare si pierderile cauzate de necesitatea prezentei la proces, cheltuielile de transport si, daca este cazul, de cazare, precum si orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a procesului.

(2) Instanta poate, chiar si din oficiu, sa reduca motivat partea din cheltuielile de judecata reprezentand onorariul avocatilor, atunci cand acesta este vadit disproportionat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfasurata de avocat, tinand seama si de circumstantele cauzei. Masura luata de instanta nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientul sau.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator la plata expertilor judiciari si a specialistilor numiti in conditiile art. 330 alin. (3).

(4) Nu vor putea fi insa micsorate cheltuielile de judecata avand ca obiect plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, precum si plata sumelor cuvenite martorilor potrivit alin. (1).

Nu vor face parte din cheltuielile de judecata, susceptibile a fi suportate de partea adversa, amenzile judiciare, despagubirile datorate pentru tergiversarea solutionarii pricinii (cu exceptia situatiei in care contestatorul a fost de rea credinta, conform ipotezei reglementate de art. 526), cheltuielile facute de mandatarul partii in afara limitelor mandatului, cele efectuate pentru depunerea de diferite memorii la dosar sau pentru solicitarea de copii de pe actele din dosar, aspecte care nu au legatura cu solutionarea pricinii si cu pronuntarea hotararii. [A. Nicolae in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol I. art. 1-526. Coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 1020]

In situatia in care reclamantele au beneficiat de reprezentare la majoritatea termenelor de judecata printr-un unic avocat din cadrul societatii de avocatura – singurele exceptii cand s-au prezentat doi avocati fiind trei termene de judecata, anume: cand s-a pus in discutie admisibilitatea in principiu a cererii de interventie; cand s-au pus in discutie unele cereri de probe si cand cei doi aparatori au pus concluzii comune pe fondul cauzei, acestea au beneficiat in mod evident de o aparare unica – chiar si interogatoriul administrat apelantului-parat a fost comun, au formulat concluzii scrise si orale comune pe tot parcursul procesului – in cauza fiind invocata si o exceptie de neconstitutionalitate si, in cea mai mare parte, au beneficiat ambele de un singur reprezentant in instanta,nu se justifica solicitarea de obligare la plata cu titlu de cheltuieli de judecata, a sumelor stabilite distinct, pentru fiecare dintre reclamante, in baza contractelor de asistenta juridica incheiate separat, suma pretinsa neavand caracter necesar si, cu atat mai putin rezonabil, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului. [Curtea de Apel Suceava, Decizia nr. 5954/2014, portal.just.ro]

Referitor la plata onorariilor de succes, partea care a castigat procesul nu va putea obtine rambursarea unor cheltuieli, decat in masura in care se constata realitatea, necesitatea si caracterul lor rezonabil.
Onorariul de succes nu trebuie considerat in sarcina partii care a pierdut procesul, deoarece asemenea cheltuiala, nu este imputabila partii cazuta in pretentii, constituind o recompensa suplimentara a muncii efectiv prestate de avocat, cu vadit caracter voluntar si voluptoriu al partii promitente. Acest aspect a fost consacrat pe cale jurisprudentiala prin decizia nr. 405 din 4 februarie 2010, pronuntata de sectia comerciala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. [ICCJ, Sectia I Civila, Decizia nr. 255/2014, www.scj.ro]

Art. 452 NCPC: Dovada cheltuielilor de judecata

Citeste mai mult  Excepţiile inadmisibilităţii şi nulităţii recursului. Ordinea soluţionării lor

Partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca, in conditiile legii, dovada existentei si intinderii lor, cel mai tarziu la data inchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.

Partea interesata in recuperarea cheltuielilor in fata primei instante nu va putea administra dovezi in cadrul termenului de amanare a pronuntarii si, cu atat mai mult, nu le va putea pretinde in calea de atac a apelului daca, desi le-a solicitat la prima instanta, nu le-a si dovedit, urmand ca dovezile sa le administreze in apel.
De asemenea, cheltuielile de judecata de la prima instanta nu vor putea fi solicitatepentru prima data in apel, pentru ca se opun dispozitiile art. 478 alin. (3) NCPC, cererea de acordare a cheltuielilor prntru prima faza procesuala fiind o cerere accesorie a pretentiilor deduse judecatii.
Daca insa partea care a castigat procesul a solicitat si a dovedit in fata primei instante cheltuielile de judecata efectuate, iar acestea nu i-au fost acordate pentru ca instanta a omis sa se pronunte asupra acestei cereri accesorii, va trebui sa formuleze o cerere de completare a hotararii, in conditiile art. 444 NCPC, intrucatnici in aceasta situatie nu vor putea fi cerute pe calea apelului sau recursului, procedura completarii hotararii fiind obligatorie, sens in care dispune art. 445.
In aceeasi situatie, nimic nu se opune ca partea care a castigat procesul sa solicite pe calea unei cereri de chemare in judecata separate, intemeiate pe dispozitiile art. 1349 alin. (1) si (2) NCC privind raspunderea civila delictuala, obligarea partii care a pierdut procesul la plata acestora. [C. Negrila in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 843]

Indreptarea omisiunii de pronuntare asupra cheltuielilor de judecata nu ar putea fi obtinuta prin intermediul unei cereri de rectificare a erorii materiale (art. 442), intrucat nu este vorba de o asemenea greseala din partea instantei, ci de o eroare de judecata. Partea are posibilitatea insa, in astfel de situatii, sa solicite cheltuielile de judecata pe cale separata.
De asemenea, nu poate fi utilizata calea contestatiei in anulare speciale (pentru cheltuielile de judecata solicitate in recurs si neacordate) nefiind vorba de o eroare materiala in sensul dispozitiilor art. 503 alin. (2) NCPC. [A. Nicolae in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol I. art. 1-526. Coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 1024-1025]

Art. 453 NCPC: Acordarea cheltuielilor de judecata

(1) Partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata.

(2) Cand cererea a fost admisa numai in parte, judecatorii vor stabili masura in care fiecare dintre parti poate fi obligata la plata cheltuielilor de judecata. Daca este cazul, judecatorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecata.

In cazul in care aparatorul ales al partii cazute in pretentii ataca hotararea pronuntata in defavoarea clientului sau, iar la primul termen de judecata al caii de atac clientul declara ca nu a atacat hotararea si nici nu a inteles sa mandateze aparatorul sa declare calea de atac in numele sau, instanta de control judiciar, anuland cererea de declarare a caii de atac, va obliga totusi apelantul la plata cheltuielilor de judecata justificate de partea adversa, urmand ca, in baza regulilor de la mandat, clientul cazut in pretentii sa se desocoteasca cu aparatorul sau, care a actionat pentru si in numele acestuia. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 676]

Ordin de protectie respins. Plata cheltuielilor de judecata. Lipsa culpei procesuale a reclamantei. Practica in aceasta materie a CEDO statueaza in sensul ca partea care a castigat procesul nu va putea obtine rambursarea unor cheltuieli decat in masura in care se constata realitatea, necesitatea si caracterul lor rezonabil.
Raportand dispozitiile legale mentionate la solutia pronuntata de instanta de fond se constata ca in mod judicios, prima instanta a constatat lipsa culpei procesuale a intimatei, deoarece cererea acesteia de emitere a unui ordin de protectie in scopul obtinerii unei masuri de protectie pentru viitor a fost respinsa in raport de comportamentul apelantului fata de intimata ulterior efectuarii acestui demers judiciar, comportament care a determinat instanta de fond sa constate inexistenta in prezent pentru intimata a unei stari de pericol pentru integritatea psihica a acesteia. [Tribunalul Teleorman, Decizia civila nr. 158/2015, portal.just.ro]

Art. 454 NCPC: Exonerarea paratului de la plata

Citeste mai mult  Proces verbal de contravenție anulat. Existența dubiilor asupra corectitudinii vitezei afişate de cinemometru

Paratul care a recunoscut, la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, pretentiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata, cu exceptia cazului in care, prealabil pornirii procesului, a fost pus in intarziere de catre reclamant sau se afla de drept in intarziere. Dispozitiile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil raman aplicabile.

Recunoasterea pretentiilor partii adverse trebuie sa fie efectiva, iar nu dedusa din neprezentarea la interogatoriu si, de asemenea, sa intervina in fata primei instante, inaintea primului termen de judecata, iar nu in apel sau in recurs ori cu ocazia rejudecarii dupa casarea cu trimitere la prima instanta. [A. Nicolae in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol I. art. 1-526. Coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 1031]

Conditiile exonerarii de la plata cheltuielilor de judecata. Parat de drept in intarziere.
Analizand legalitatea sentintei apelate prin prisma motivelor de apel instanta de control judiciar a retinut ca actiunea formulata de reclamanta a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei la data de 30.05.2013 si i-a fost comunicata paratei la data de 19.12.2013, iar din cuprinsul chitantelor atasate la dosar, coroborate cu sustinerile reclamantei, in perioada 19.08.2013 – 21.09.2013, parata a achitat sumele indicate in actiune cu titlu de cheltuieli de intretinere.
Fata de imprejurarile descrise mai sus, prin prisma dispozitiilor art. 1.522 alin. 5 C.civ. tribunalul a retinut ca parata si-a executat obligatia intr-un termen rezonabil, chiar inainte ca actiunea formulata sa ii fie comunicata.
Pe de alta parte, insa, potrivit art. 1523 alin. 2 lit. c C.civ., debitorul se afla de drept in intarziere atunci cand si-a manifestat in mod neindoielnic fata de creditor intentia de a nu executa obligatia sau cand, fiind vorba de o obligatie cu executare succesiva, refuza ori neglijeaza sa isi execute obligatia in mod repetat.
Potrivit art. 46 din Legea nr. 230/2007, toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.
Asa cum rezulta din fisa de cont, coroborata cu listele de plata afisate la sediul asociatiei, in perioada august 2010 – aprilie 2013, parata a neglijat sa isi execute obligatiile fata de asociatia de proprietari in mod repetat, acumuland datorii insemnate.
In consecinta, conform dispozitiilor art. 1523 alin. 2 lit. c C..civ., parata era de drept in intarziere la momentul efectuarii platilor – august si septembrie 2013.
Astfel, cazul paratei se incadreaza in situatia de exceptie indicata de art. 454 C.proc.civ. si, desi aceasta a recunoscut, prin plata, pretentiile reclamantei inainte de primul termen de judecata, nu poate fi scutita de la plata cheltuielilor de judecata.
De asemenea, fiind de drept in intarziere, paratei nu ii sunt aplicabile dispozitiile art. 1522 alin. 5 C.civ. referitoare la plata intr-un termen rezonabil.
Pentru argumentele rezumate mai sus, in temeiul art. 480 C.proc.civ., Tribunalul a admis apelul, a modificat, in parte, sentinta apelata si, in consecinta, a obligat pe parata la plata catre reclamanta a sumei reprezentand onorariu avocat. [Tribunalul Galati, Decizia nr. 436/2014, portal.just.ro]

Anterior introducerii actiunii apelantul-reclamant a notificat parata sa se prezinte la sediul Politiei Municipiului-Serviciul Rutier in termen de 5 zile de la primirea notificarii pentru a perfecta actele de radiere, respectiv inscriere a autovehiculul pe care l-a cumparat de la reclamant insa nu a dat curs acestei invitatii, fiind radiat ulterior de pe numele apelantului dupa promovarea cererii.
In aceste conditii, parata a fost pusa in intarziere conform dispozitiilor art. 1522 Noul Cod civil si in consecinta, tribunalul apreciaza ca parata se afla in culpa procesuala si in raport de dispozitiile art.453 C.pr.civ. urmeaza a fi obligata la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant.[Tribunalul Gorj, Sectia I Civila, Decizia nr. 508/2015, portal.just.ro]

Art. 455 NCPC: Situatia mai multor reclamanti sau parati

Citeste mai mult  Infracțiunea de viol vs infracțiunea de incest

Daca in cauza sunt mai multi reclamanti sau mai multi parati, ei vor putea fi obligati sa plateasca cheltuielile de judecata in mod egal, proportional sau solidar, potrivit cu pozitia lor in proces ori cu natura raportului juridic existent intre ei.

Dispozitiile art. 455 NCPC vizeaza modalitatea de reglare a chestiunii cheltuielilor de judecata in situatia coparticiparii procesuale.
In sensul textului de lege, pentru a se stabili daca plata cheltuielilor de judecata se datoreaza “egal, proportional sau solidar” este necesar sa se stabileasca pozitia procesuala a partilor, respectiv, natura raportului juridic existent intre ele, in asa fel incat fiecare sa fie obligat la plata cheltuielilor provocate prin apararea sa in proces.
De exemplu, hotararea pentru sistarea starii de indiviziune profita tuturor coindivizarilor, astfel incat cheltuielile vor fi suportate proportional, in raport de cota de proprietate ce revine fiecatuia.
Tot astfel, in cazul solidaritatii sau al indivizibilitatii obligatiilor, cheltuielile se suporta in solidar respectiv, in solidum.
La fel, natura raportului juridic dintre parti, ca si pozitia procesuala influenteaza modalitatea de suportare a cheltuielilor. De exemplu, pot fi chemati in judecata debitorul principal si fideiusorul. Situatia si interesul procesual al acestuia din urma pot fi aceleasi ci ale debitorului principal (de exemplu, daca apararea sa vizeaza, la fel ca in cazul debitorului, stingerea obligatiei principale), asa incat in functie de solutia data in raport de debitorul principal vor fi suportate cheltuielile si de catre fideiusor.
Dimpotriva, fideiusorul se poate afla pe o alta pozitie procesuala fata de debitor (punand in discutie valabilitatea sau cauze de stingere a obligatiei de fideiusiune, iar nu a obligatiei principale, asa incat si situatia cheltuielilor de judecata va fi diferita in functie de solutiile diferite date apararilor debitorului respectiv, fideiusorului (intrucat in ipoteza descrisa interesul sau pozitia procesuala ale celor doi chemati in judecata sunt diferite). [A. Nicolae, in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol I. art. 1-526. Coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 1032]

Cuvinte cheie: > > >