Art. 113. Competenta teritoriala alternativa

(1) In afara de instantele prevazute la art. 107-112, mai sunt competente:

1.instanta domiciliului reclamantului, in cererile privitoare la stabilirea filiatiei;
2.instanta in a carei circumscriptie domiciliaza creditorul reclamant, in cererile referitoare la obligatia de intretinere, inclusiv cele privind alocatiile de stat pentru copii;
3.instanta locului prevazut in contract pentru executarea, fie chiar in parte, a obligatiei, in cazul cererilor privind executarea, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui contract;
4.instanta locului unde se afla imobilul, pentru cererile ce izvorasc dintr-un raport de locatiune a imobilului;
5.instanta locului unde se afla imobilul, pentru cererile in prestatie tabulara, in justificare tabulara sau in rectificare tabulara;
6.instanta locului de plecare sau de sosire, pentru cererile ce izvorasc dintr-un contract de transport;
7.instanta locului de plata, in cererile privitoare la obligatiile ce izvorasc dintr-o cambie, cec, bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare;
8.instanta domiciliului consumatorului, in cererile avand ca obiect executarea, constatarea nulitatii absolute, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractului incheiat cu un profesionist sau in cererile avand ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor;
9.instanta in a carei circumscriptie s-a savarsit fapta ilicita sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligatiile izvorate dintr-o asemenea fapta.

(2) Cand paratul exercita in mod statornic, in afara domiciliului sau, o activitate profesionala ori o activitate agricola, comerciala, industriala sau altele asemenea, cererea de chemare in judecata se poate introduce si la instanta in circumscriptia careia se afla locul activitatii respective, pentru obligatiile patrimoniale nascute sau care urmeaza sa se execute in acel loc.

Despre ce „obligatie” este vorba in cuprinsul art. 113 pct. 3 NCPC? Apreciem, in tacerea legii, ca nu este vorba desre „obligatia caracteristica” ce determina natura juridica a contractului – bunaoara, transmiterea proprietatii si predarea bunului, in cazul vanzarii; asigurarea folosintei, in cazul locatiunii, ececutarea lucrarii, in cazul antreprizei – , ci despre obligatia litigioasa, a carei executare se pretinde ori a carei neexecutare determina cererea de rezolutiune sau reziliere a contractului. Ca urmare, nu exista un singur loc de executare, stabilit in mod unitar pentru intregul contract, ci locul stipulat pentru executare trebuie determinat pentru fiecare obligatie litigioasa in parte. In cazul in care reclamantul pretinde executarea mai multor obligatii, dintre care una are caracter principal, iar cealalta accesoriu, relevant va fi locul executarii obligatiei principale (art. 113 pct. 3 si art. 123 NCPC). Daca insa respectivele obligatii au caracter principal, atunci reclamantul are optiunea de a sesiza oricare din instantele in razele carora se gasesc locurile stipulate pentru executarea obligatiilor respective, instanta urmand sa solutioneze cererea in ansamblul sau. [Gh.L. Zidaru in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 332-333]

Pentru ca textul art. 113 pct. 8 (s.n) sa fie aplicabil, nu se cere ca reclamantul sa invoce un text de lege specific, din legislatia privind protectia consumatorilor; dimpotriva, competenta alternativa exista, chiar in situatia in care cererea de chemare in judecata este formulata potrivit dispozitiilor in materie contractuala din dreptul comun, calitatea partilor fiind suficienta pentru aplicabilitatea normei de competenta.
Aceasta interpretare se impune pentru mai multe considerente: in primul rand, norma nu distinge, iar unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie sa distinga; in al doilea rand, scopul normei, acela de a proteja partea mai slaba si de a-i facilita accesul la justitie printr-o dispozitie de favoare, se regaseste intocmai in toate litigiile intre consumatori si profesionosti, indiferent de natura normelor aplicabile raportului de drept substantial; in al treilea rand, consumatorul, mai ales daca este neasistat de avocat, ar putea sa nu fie in masura sa indice textele de lege aplicabile pretentiei sale, insa instanta este tinuta sa califice juridic cererea, prin raportare la obiectul sau si la motivele de fapt pe care se sprijina, si sa dea eficienta normelor de drept aplicabile. [iura novit curia , cf. art. 22 alin. (1) si (4) NCPC]. [Gh.L. Zidaru in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 335-336]

In conformitate cu dispozitiile art. 113 alin. (1) pct. 9 din Noul Cod de procedura civila, competenta teritoriala de solutionare a cererilor ce izvorasc dintr-un fapt ilicit este alternativa intre instanta domiciliului paratului, instanta in circumscriptia careia s-a savarsit fapta ilicita si instanta in raza careia s-a produs prejudiciul.
In aceasta situatie, toate aceste instante fiind deopotriva competente sa judece o astfel de cerere, dispozitiile art. 116 din Noul Cod de procedura civila confera reclamantului beneficiul alegerii instantei la care intelege sa introduca actiunea, astfel ca aceea instanta va deveni competenta sa solutioneze litigiul cu care a fost investita. [ICCJ, Sectia I civila, decizia nr. 905 din 18 martie 2014,www.scj.ro]

Cerere privind obligaţiile izvorâte dintr-o faptă ilicită. Competență teritorială alternativă. Invocarea din oficiu a excepției de necompetență. Potrivit art. 113 alin. 1 pct. 9 (invocat de reclamant) in afara de instanţa prev. de art. 107, mai este competenta instanţa în a cărei circumscripţie s-a săvârşit fapta ilicita sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligaţiile izvorâte dintr-o asemenea fapta.
Din conţinutul textului rezulta ca sunt de competenta instanţei în a cărei circumscripţie s-a săvârşit fapta nu numai cererile prin care se solicita repararea prejudiciului săvârşit printr-o fapta ilicita ci orice acţiune prin care se tinde la executarea unei obligaţii si apărarea unui drept ce intră în conţinutul unui raport juridic născut dintr-o faptă ilicită.
Prin alegerea facuta de reclamant in temeiul art. 116 NCPC, instanta in circumscriptia careia s-a savarsit fapta a devenit exclusiv competenta sa solutioneze actiunea, motiv pentru care, exceptia se poate invoca din oficiu, instanta de la domiciliul paratului devenind necompetenta absolut. [Judecătoria Craiova, Hotărârea nr. 14354/2014, portal.just.ro]