Art. 162. Inmanarea facuta altor persoane

(1) Inmanarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura in cazurile prevazute la art. 155 alin. (1) pct. 1-5 si pct. 12 sau atunci cand actul urmeaza sa fie inmanat unui avocat, notar public ori executor judecatoresc se poate face functionarului sau persoanei insarcinate cu primirea corespondentei, care va semna dovada. In lipsa acestora, inmanarea citatiei sau a actelor de procedura se va face administratorului cladirii, iar, in lipsa, paznicului sau agentului de paza, care va semna procesul-verbal intocmit in acest scop de catre agent, dupa ce acesta din urma a certificat in prealabil identitatea si calitatea sa.

(2) In cazurile prevazute la art. 161 alin. (4)-(7), unitatea unde se afla cel citat ii va inmana de indata acestuia citatia ori, dupa caz, actul de procedura comunicat sub luare de dovada, certificandu-i semnatura sau aratand motivul pentru care nu s-a putut obtine semnatura lui. In acest din urma caz se va proceda potrivit alin. (1). Dovada se va preda agentului ori va fi trimisa direct instantei, daca inmanarea citatiei nu s-a putut face de indata.

”Verificând legalitatea și temeinicia sentinței apelate, prin prisma motivelor invocate, instanța reține că apelul este întemeiat pentru următoarele considerente:
Tribunalul reţine că procedura de citare pentru termenul din data de 09.12.2015 în faţa instanţei de fond a fost nelegal îndeplinită, fiind încălcate dispoziţiile art. 162 C.pr.civ.
Potrivit procesului verbal de înmânare, citaţia a fost înmânată d-lui P (P) I care avea calitatea de portar.
Din adresa nr. 276 din 27.04.2016 eliberată de SC NF SRL, societate care asigură paza societăţii apelante, reiese că în perioada octombrie-decembrie 2015 SC NF SRL nu a avut nici un agent de securitate angajat cu numele PI sau PI care să execute serviciul de portar la societatea apelantă.
În aceste condiţii, având în vedere că citaţia conţinea menţiunea adresată apelantei de a achita taxa judiciară, tribunalul apreciază că în mod justificat contestatoare nu a depus dovada achitării taxei judiciare până la termenul din data de 09.12.2015. În aceste condiţii, tribunalul apreciază că potrivit art. 480 alin. 3 C.pr.civ. se impune anularea sentinţei atacate şi judecarea contestaţiei la executare.” [Tribunalul Teleorman, Decizia civilă nr.501/2 iunie 2016, portal.just.ro]