Art. 194. Cuprinsul cererii de chemare in judecata

Cererea de chemare in judecata va cuprinde:
a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului, precum si ale paratului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Daca reclamantul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;

b) numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul profesional. Dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile in mod corespunzator. Dovada calitatii de reprezentant, in forma prevazuta la art. 151, se va alatura cererii;

c) obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand acesta este evaluabil in bani, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. Pentru imobile se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arata localitatea si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, precum si, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografic, dupa caz. La cererea de chemare in judecata se va anexa extrasul de carte funciara, cu aratarea titularului inscris in cartea funciara, eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul, iar in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara, se va anexa un certificat emis de acelasi birou, care atesta acest fapt;

d) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;

e) aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 150. Cand reclamantul doreste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul paratului, va cere infatisarea in persoana a acestuia, daca paratul este o persoana fizica. In cazurile in care legea prevede ca paratul va raspunde in scris la interogatoriu, acesta va fi atasat cererii de chemare in judecata. Cand se va cere dovada cu martori, se vor arata numele, prenumele si adresa martorilor, dispozitiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile in mod corespunzator;

f) semnatura.

Dovezile pe care se sprijina cererea de chemare in judecata, respectiv “fiecare capat de cerere”, trebuie aratate in cererea de chemare in judecata. Nu este suficienta enumerarea mijloacelor de proba prevazute de lege.
Daca dovada se face prin inscrisuri, devin aplicabile prevederile art. 149 si ale art. 150 NCPC si, in functie de numarul de exemplare in care se depune cererea de chemare in judecata in vederea comunicarii, este obligatorie alaturarea de copii de pe inscrisuri la fiecare exemplar al cererii, certificarea copiilor pentru conformitate cu originalul, posibilitatea de a depune in copie numai partile din inscris referitoare la proces, depunerea inscrisurilor redactate in limba straina in copie certificata, insotita de traducerea legalizata efectuata de un traducator autorizat.
Daca dovada se face prin interogatoriul paratului persoana fizica, reclamantul va cere infatisarea in persoana a acestuia.
Daca paratul este persoana juridica, potrivit art. 355 NCPC, acesta raspunde in scris la interogatoriul propus, care va fi atasat cererii de chemare in judecata.
Daca reclamantul solicita dovada cu martori, acesta va arata numele, prenumele si adresa martorilor. Pe langa aceste elemente de identificare obligatorii, reclamantul poate indica si adresa electronica, numarul de telefon, numarul de fax ori alte asemenea coordonate ale martorilor [art. 148 alin. (1) teza a doua NCPC]. [Gh. Florea in Noul Cod de procedura civila, comentat si adnotat, vol. I, art. 1-526, coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 558]

Cererea de chemare in judecata poate fi anulata in conditiile art. 200 NCPC si in ipoteza in care, spre exemplu, reclamantul nu a indicat in cuprinsul acesteia motivele de drept, nesocotind ca atare cerinta stipulata la lit. d) a art. 194 NCPC, chiar daca nulitatea este conditionata de dovada existentei unei vatamari, ce evident nu ar putea fi facuta in cadrul acestei proceduri, intrucat paratul nu are cunostinta de proces decat din momentul comunicarii cererii de chemare in judecata legal intocmite, potrivit art. 201 alin. (1) NCPC. O astfel de solutie se impune prin prisma faptului ca art. 200 alin. (1) NCPC impune anularea cererii pentru nesocotirea tuturor cerintelor mentionate la art. 194-197 NCPC, fara distinctii, exceptand in mod expres de la aplicarea acestei sanctiuni numai ipoteza nerespectarii obligatiei de a desemna un reprezentant comun. [D.N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 463]