Art. 200. Verificarea cererii si regularizarea acesteia

(1) Completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica, de indata, daca cererea de chemare in judecata este de competenta sa si daca aceasta indeplineste cerintele prevazute la art. 194-197.

(2) In cazul in care cauza nu este de competenta sa, completul caruia i-a fost repartizata cererea dispune, prin incheiere data fara citarea partilor, trimiterea dosarului completului specializat competent sau, dupa caz, sectiei specializate competente din cadrul instantei sesizate. Dispozitiile privitoare la necompetenta si conflictele de competenta se aplica prin asemanare.

(3) Cand cererea nu indeplineste cerintele prevazute la art. 194-197, reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile, cu mentiunea ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea anularii cererii. Se excepteaza de la aceasta sanctiune obligatia de a se desemna un reprezentant comun, caz in care sunt aplicabile dispozitiile art. 202 alin. (3).

(4) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul prevazut la alin. (3), prin incheiere, data in camera de consiliu, se dispune anularea cererii.

(5) Impotriva incheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii.

(6) Cererea de reexaminare se face in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii.

(7) Cererea se solutioneaza prin incheiere definitiva data in camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de catre un alt complet al instantei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra masurii anularii daca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate in termenul acordat potrivit alin. (3).

(8) In caz de admitere, cauza se retrimite completului initial investit.

Intrucat alin. (3), reglementand procedura prin care instanta urmeaza sa judece motivele de nulitate ale cererii de chemare in judecata, nu stabileste ca judecata va avea loc fara citarea partilor, odata cu comunicarea neregulilor constatate in cadrul procedurii de verificare, instanta de judecata va fixa si un termen de judecata, citandu-l in acest sens pe reclamant, termen la care ar urma sa se pronunte asupra nulitatii. Aceasta concluzie se desprinde fara niciun dubiu din principiul enuntat de art. 153 NCPC care stabileste, ca regula, obligatia instantei de a cita partile, exceptiile urmand a fi prevazute in mod expres de lege. Prin urmare, ori de cate ori prevederile legale nu dispun ca judecata se va face fara citarea partilor, instanta va fi datoare sa citeze partile. Ratiunea necesitatii citarii reclamantului pentru termenul la care instanta ar urma sa se pronunte asupra nulitatii cererii, este legata de faptul ca reclamantul, in urma argumentelor pe care le poate aduce in fata instantei de judecata, in exercitarea dreptului sau la aparare, va putea convinge instanta ca viciile indicate de aceasta in legatura cu cererea de chemare in judecata nu sunt reale. [A.P. Dimitriu in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 237]

Anulare cerere de chemare in judecata. Reexaminare. Transmiterea documentelor catre un alt dosar. ”Potrivit art. 200 alin. 6 C.pr.civ., instanta poate reveni asupra masurii anularii daca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate in termenul acordat potrivit alin. 2 (10 zile de la data comunicarii).
Instanta constata ca niciuna dintre cele doua ipoteze legale nu este incidenta in cauza.
Astfel, instanta apreciaza ca, in mod corect, prima instanta a anulat cererea formulata de catre petenta, constatand ca, la acel moment, petenta nu facuse dovada indeplinirii obligatiilor stabilite in sarcina sa. In ceea ce priveste sustinerea petentei in sensul ca si-a indeplinit in termen obligatiile, insa, din eroare, inscrisurile au fost transmise catre un alt dosar, instanta constata ca acest fapt s-a datorat culpei petentei care a indicat in mod gresit numarul de dosar, asa cum rezulta si din inscrisurile depuse. Or, avand in vedere principiul de drept potrivit caruia nemo auditur propria turpitudinem allegans, instanta constata ca petenta nu poate invoca propria culpa in sustinerea cererii de reexaminare.” [Judecatoria Sectorului 1 București, Hotararea din 16 martie 2015, portal.just.ro]

Anularea cererii de chemare in judecata. Sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu motivele care o justifica. „Anularea cererii nu intervine in mod automat, pentru orice lipsuri formale ale cererii de chemare in judecata. Fiind o sanctiune de natura sa ingradeasca, fie si temporar, accesul reclamantului la justitie, care este o componenta a dreptului constitutional si conventional la un proces echitabil (art. 21 alin. 3 din Constitutie si art. 6 par. 1 din CEDO) aceasta sanctiune trebuie sa fie proportionala cu motivele care o justifica. Ideea de proportionalitate intre ingerinta intr-un drept fundamental si motivul de interes public care o justifica trebuie sa devina una fireasca, de natura a orienta interpretarea si aplicarea cotidiana a normelor procesuale. Asadar, nu orice viciu formal, ci un viciu de o anumita gravitate ar trebui sa atraga anularea cererii.
Dincolo de acest aspect, se impune abordarea unei interpretari sistematice si teleologice a dispozitiilor art. 200 NCPC. Aceste dispozitii nu pot fi absolutizate si detasate din contextul principiilor fundamentale ale procesului civil si al celorlalte prevederi din Noul cod de procedura civila. Este absolut necesar ca instanta sa aiba in vedere scopul urmarit de legiuitor la edictarea dispozitiei legale, pentru a se aplica textul legal de asa maniera incat sa raspunda acestui scop, iar nu intr-o maniera excesiv de formalista si de rigida care nu tine seama de intentia reala a legiuitorului. Astfel, instanta apreciaza ca miza litigiului pentru parti si necesitatea solutionarii grabnice ar trebui sa primeze fata de necesitatea complinirii unor lipsuri mai putin formale, care nu sunt de natura a afecta – cel putin nu in mod iminent, nemijlocit – buna desfasurare a judecatii si finalitatea procedurii prealabile scrise. [Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, portal.just.ro]

Anularea cererii de chemare în judecată. Reexaminare. Neindicarea locuinței efective a pârâtului. ”Prin rezoluția emisă la data de 05.11.2014, petentului i s-a pus în vedere să completeze cererea de chemare în judecată în sensul indicării domiciliului actual al pârâtei , având în vedere imposibilitatea comunicării cererii de chemare în judecată și a actelor anexate, imposibilitate datorată neindicării de către reclamant a adresei actuale a pârâtei, astfel cum rezultă din procesul-verbal de înmânare. Procesul-verbal de înmânare a rezoluției fost comunicat reclamantului la data de 11.11.2014 prin înmânare funcționarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenței.
La data de 17.11.2014, reclamantul a comunicat adresa nr. xxxxx/13.11.2014 prin care a arătat faptul că, în Registrul Național pentru Evidența Persoanelor, conform adresei nr. 447/08.10.2014 a Serviciului Public Comunitar de evidență a Persoanelor Bistrița, domiciliul pârâtei este în satul C, oraș B.
Prin încheierea din camera de consiliu din data de 08.12.2014, cererea formulată de petent a fost anulată în temeiul art. 200 alin. 3 C.pr.civ. raportat la art. 194 C.pr.civ., reținându-se că domiciliul indicat de acesta pentru citarea pârâtei este același cu cel indicat anterior emiterii rezoluției din data de 05.11.2014, acesta nefiind domiciliul actual la care pârâta locuiește în prezent și la care este posibilă efectuarea procedurii de citare potrivit art. 163 C.pr.civ.. Totodată, instanța a reținut că reclamantul nu a solicitat citarea pârâtei prin publicitate, iar, raportat la dispozițiile art. 167 C.pr.civ., instanța are posibilitatea de a încuviința citarea prin publicitate la cererea motivată a reclamantului, nefiind prevăzută citarea din oficiu, prin publicitate, a pârâtului.
Potrivit art. 200 alin. 6 C.pr.civ., instanța de judecată va putea reveni asupra măsurii anulării dacă neregularitățile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. 2. Potrivit art. 200 alin. 2 C.pr.civ., când cererea nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 194-197 C.pr.civ., reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu mențiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancțiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancțiune obligația de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispozițiile art. 202 alin. 3.
Art. 194 lit. a C.pr.civ. prevede că cererea de chemare în judecată va cuprinde numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, pentru persoane juridice, denumirea și sediul lor. Dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul.
La data de 17.11.2014, petentul a depus adresă prin care a indicat domiciliul actual al pârâtei, cu care aceasta figurează în baza de date Serviciului Public Comunitar de evidență a Persoanelor Bistrița, astfel că și-a îndeplinit obligația stabilită de instanța de judecată. Neindicarea locuinței efective, în fapt, a pârâtei nu constituie motiv de anulare a cererii de chemare în jduecată, în temeiul art. 194 lit. a C.pr.civ., ci poate constitui motiv de suspendare a judecății în temeiul art. 242 alin. 1 C.pr.civ.. La fel, faptul că petentul nu a solicitat citarea prin publicitate a pârâtei nu poate constitui motiv de anulare a cererii de chemare în judecată, în temeiul art. 200 C.pr.civ..
Din considerentele arătate, instanța apreciază că petentul a complinit lipsurile constatate de instanță cu privire la cererea de chemare în judecată, motiv pentru care, în temeiul art. 200 alin. 6 C.pr.civ., va admite cererea de reexaminare, va reveni asupra măsurii anulării dispuse prin încheierea din camera de consiliu din data de 08.12.2014, urmând a trimite dosarul la completul inițial învestit, în vederea continuării procedurii prealabile.” [Judecătoria Bistrița, Încheierea civilă nr. 1910/2015, www.rolii.ro]