Art. 233. Cuprinsul incheierii de sedinta

(1) Pentru fiecare sedinta a instantei se intocmeste o incheiere care va cuprinde urmatoarele:
a) denumirea instantei si numarul dosarului;
b) data sedintei de judecata;
c) numele, prenumele si calitatea membrilor completului de judecata, precum si numele si prenumele grefierului;
d) numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea partilor, numele si prenumele persoanelor care le reprezinta sau le asista, ale aparatorilor si celorlalte persoane chemate la proces, cu aratarea calitatii lor, precum si daca au fost prezente ori au lipsit;
e) numele, prenumele procurorului si parchetul de care apartine, daca a participat la sedinta;
f) daca procedura de citare a fost legal indeplinita;
g) obiectul procesului;
h) probele care au fost administrate;
i) cererile, declaratiile si prezentarea pe scurt a sustinerilor partilor, precum si a concluziilor procurorului, daca acesta a participat la sedinta;
j) solutia data si masurile luate de instanta, cu aratarea motivelor, in fapt si in drept;
k) calea de atac si termenul de exercitare a acesteia, atunci cand, potrivit legii, incheierea poate fi atacata separat;
l) daca judecarea a avut loc in sedinta publica, fara prezenta publicului ori in camera de consiliu;
m)semnatura membrilor completului si a grefierului.

(2) Incheierea trebuie sa arate cum s-a desfasurat sedinta, cuprinzand, daca este cazul, mentiuni despre ceea ce s-a consemnat in procese-verbale separate.

(3) In cazul in care hotararea se pronunta in ziua in care au avut loc dezbaterile, nu se intocmeste incheierea de sedinta, mentiunile prevazute la alin. (1) si (2) facandu-se in partea introductiva a hotararii.

Din interpretarea alin. (3) rezulta ca, daca instanta nu ia hotararea de indata si amana pronuntarea, trebuie sa se intocmeasca asa-numita „incheiere de dezbateri”, care va face corp comun cu hotararea.
Lipsa incheierii de dezbateri va atrage nulitatea hotararii, pentru ca instanta de control judiciar nu poate sa verifice legalitatea compunerii sau constituirii completului de judecata, daca partile au fost legal citate, daca acestea au fost prezente personal la judecata sau prin mandatar, daca au pus concluzii si ce concluzii au pus etc. Totusi, daca, si in ipoteza amanarii pronuntarii, dezbaterile au fost consemnate in partea introductiva a hotararii, sanctiunea va fi evitata. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 622]

Lipsa incheierii de amanare a pronuntarii. Orice masura, dispozitie a instantei trebuie sa se regaseasca intr-o incheiere, care constituie o hotarare relativ la cele petrecute la fiecare dintre termenele de judecata, asa cum statueaza dispozitiile art. 424 raportat la art.232-233 c.pr.civ. și cuprinde dezbaterile urmate in sedinta.
Instanta de fond, ramanand in pronuntare la termenul din …, a amanat pronuntarea la … fara a intocmi incheierea de ședința impusa de prevederile legale anterior aratate, ci doar a intocmit o minuta prin care a aratat ca amana pronunțarea.
Dispozitiile art. 396 C.pr.civ. prevad, pentru situatia in care instanta nu ia hotararea de indata, posibilitatea amanarii pronuntarii pentru un termen ce va fi anuntat de presedinte, care in speța de fața decat cel mult 24 de ore potrivit prevederilor art.27 alin.8 din Legea nr.217/2003 republicata.
Astfel, la termenul din …, instanta fondului trebuia ori sa solutioneze cauza, ori, asa cum s-a intamplat in cauza, sa amane pronuntarea cel mult 24 de ore, ceea ce s-a și intamplat.
Amanarea de pronuntare trebuia sa se concretizeze intr-o incheiere de sedinta care sa respecte conditiile impuse de art. 233 C.pr.civ., care cuprinde norme imperative, de ordine publica, potrivit careia hotararea si, implicit, incheierea, ca varietate a acesteia, se da in numele legii si trebuie sa cuprinda: denumirea instantei si numarul dosarului; data ședinței de judecata, numele, prenumele și calitatea membrilor completului de judecata, precum și numele grefierului; numele și prenumele sau, dupa caz , denumirea parților, numele și prenumele persoanelor care le reprezinta sau le asista, ale aparatorilor și celorlalte persoane chemate la proces, cu aratarea calitații lor, precum și daca au fost prezente sau au lipsit; numele, prenumele procurorului și parchetului de care aparține, daca a participat la ședința; daca procedura a fost legal indeplinita; obiectul procesului; probele care au fost administrate; cererile, declarațiile și prezentarea pe scurt a susținerilor parților, precum și a concluziilor procurorului, daca acesta a participat la ședința; soluția data și masurile luate de instanța, cu aratarea motivelor, in fapt și in drept; daca judecarea a avut loc in ședința publica, fara prezența publicului ori in camera de consiliu; semnatura membrilor completului și a grefierului.
Totodata incheierea trebuie sa arate cum s-a desfașurat ședința.
Aceste mentiuni sunt de natura sa asigure transparenta actului de justitie, atestand faptul daca s-au asigurat condițiile ca desfasurarea procesului sa se faca sub auspiciile prevederilor art. 6 alin.1 din Conventia Europeana privind Drepturile Omului, pentru ca parțile sa poata beneficia de un proces echitabil, in fata unei instante competente, precum si posibilitatea verificarii legalitatii si temeiniciei hotararii in caile de atac.
Cum incheierea de amanare a pronunțarii face parte integranta din hotararea pronuntata, tribunalul reține ca lipsa incheierii de amanare de pronuntare nu permite partilor sa cunoasca ce s-a intamplat la acea data si nici instantei de control judiciar legal investita cu soluționarea apelurilor, sa cenzureze legalitatea masurilor adoptate legate de judecarea cererii sub toate aspectele, vatamarea produsa apelanților fiind evidenta, in conditiile in care, asa dupa cum s-a aratat anterior, aceasta omisiune nu permite cenzura legalitatii hotararii in calea de atac.
Astfel, tribunalul reține ca, in cauza, sunt incidente dispozitiile art. 174 și urm. C.pr.civ., potrivit carora actele de procedura efectuate cu nerespectarea cerințelor legale, de fond sau de forma sunt sancționate cu nulitatea, vatamarea produsa neputand fi inlaturata decat prin anularea lor.” [Tribunalul Prahova, Decizia civila nr. 1721 din 15 aprilie 2015, portal.just.ro]