Art. 248. Procedura de solutionare

(1) Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei.

(2) In cazul in care s-au invocat simultan mai multe exceptii, instanta va determina ordinea de solutionare in functie de efectele pe care acestea le produc.

(3) Daca instanta nu se poate pronunta de indata asupra exceptiei invocate, va amana judecata si va stabili un termen scurt in vederea solutionarii exceptiei.

(4) Exceptiile vor putea fi unite cu administrarea probelor, respectiv cu fondul cauzei numai daca pentru judecarea lor este necesar sa se administreze aceleasi dovezi ca si pentru finalizarea etapei cercetarii procesului sau, dupa caz, pentru solutionarea fondului.

(5) Incheierea prin care s-a respins exceptia, precum si cea prin care, dupa admiterea exceptiei, instanta a ramas in continuare investita pot fi atacate numai odata cu fondul, daca legea nu dispune altfel.

Ordinea soluţionării excepţiilor invocate în proces ţine de natura lor (absolute ori relative), de efectele pe care le pot produce asupra cursului judecăţii (peremptorii sau dilatorii), ca şi de raţionamentul logic care obligă mai întâi la determinarea corectă a cadrului procesual, pentru ca, ulterior, sa se analizeze pe fond litigiul.[ICCJ, Secţia I civilă, Decizia nr. 1537/2017, www.scj.ro]

Excepția netimbrării se soluționează prioritar excepției necompetenței teritoriale. (Judecătoria Sectorului 3 București, Sentința civilă nr. 8335/2016)
Excepția perimării, care este o excepție de procedură se soluționează cu prioritate față de cea a lipsei capacității procesuale de folosință, excepție de fond. (Curtea de Apel București, Secția a VI- a civilă, Decizia nr. 72R/2016)
Excepția lipsei calității procesuale pasive se soluționează cu prioritate față de excepția prescripției dreptului material la acțiune. (Tribunalul Galați, Decizia civilă nr. 162/2016)
Excepția lipsei calității procesuale pasive se soluționează prioritar față de excepția neîndeplinirii procedurii prealabile, deoarece această din urmă excepție poate fi invocată, potrivit art. 193 alin. 2 C.proc.civ., numai de către pârât și numai prin întâmpinare, sub sancțiunea decăderii. (Curtea de Apel Oradea, Decizia civilă nr. 584/2016)
Excepția inadmisibilității acțiunii se soluționează cu prioritate față de excepția lipsei de interes în promovarea acțiunii. (Judecătoria Craiova, Sentința civilă nr. 5726/2016)
Excepția lipsei de interes se soluționează cu prioritate față de cea a lipsei calității procesuale pasive. (Curtea de Apel București, Secția a VIII- a contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1447/2016)
Excepția lipsei capacității procesuale de exercițiu se soluționează cu prioritate față de excepția inadmisibilității acțiunii. (Tribunalul Galați, Sentința civilă nr. 570/2016)
În ce privește ordinea soluționării excepțiilor tardivității și inadmisibilității, instanța este obligată să se pronunțe cu prioritate asupra excepției de tardivitate, deoarece admiterea acesteia excede analizarea altor excepții, chiar dacă și acestea sunt de ordine publică. (Curtea de Apel Pitești, Decizia civilă nr. 318/2016)
Hotărârile sunt disponibile pe www.rolii.ro

De regula, in ipoteza invocarii mai multor exceptii procesuale, exceptia lipsei calitatii procesuale va fi pusa in discutie si solutionata dupa exceptia de netimbrare sau de insuficienta timbrare, exceptia de necompetenta, exceptia vizand nelegala compunere sau constituire a instantei, exceptia lipsei capacitatii procesuale, dar inainte de exceptia prescriptiei dreptului la actiune in sens material etc. Potrivit art. 112 alin. (2) NCPC, daca un parat a fost chemat in judecata numai in scopul sesizarii instantei competente pentru el, oricare dintre parati poate invoca necompetenta la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante. Prin urmare, in acest caz, apreciem ca exceptia lipsei calitatii procesuale a paratului introdus fictiv in proces pentru determinarea competentei unei anumite instante va fi solutionata cu prioritate in raport de exceptia de necompetenta. [D. N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 114]

Potrivit art. 248 alin. (1) din Noul Cod de procedura civila „Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei”, iar conform alin. (2) al aceluiasi articol „In cazul in care s-au invocat simultan mai multe exceptii, instanta va determina ordinea de solutionare in functie de efectele pe care acestea le produc”.
Desi textul legal citat anterior nu face o precizare expresa in ceea ce priveste ordinea solutionarii exceptiilor de procedura si de fond, mai intai trebuie solutionate exceptiile de procedura, astfel ca exceptia nulitatii recursului primeaza fata de exceptia inadmisibilitatii recursului. [Curtea de Apel Timisoara, Sectia I civila, Decizia civila nr. 569 din 11 iunie 2014, portal.just.ro]

Excepția tardivității formulării contestației la executare trebuie soluționată prioritar față de execepția lipsei calității procesuale pasive.
”Prin cererea înregistrată, contestatorul GN a contestat în contradictoriu cu intimatul Casa de Asigurări de Sănătate Iași executarea silită desfășurată în temeiul titlului executoriu nr. x. (…)
Legal citat, intimatul CAS IAȘI a formulat precizări scrise, prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive, întrucât a fost transferată de drept calitatea procesuală către ANAF – AJFP IAȘI, care a preluat întreaga activitate de executare silită. (…)
Instanța a invocat din oficiu excepția tardivității formulării contestației la executare, a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri în vederea soluționării excepției și a reținut cauza în pronunțare.
Analizând excepția tardivității, instanța reține:
Excepția tardivității privește administrarea justiției, astfel încât este o excepție de ordine publică ce poate fi invocată din oficiu de către instanță.
Cu privire la ordinea soluționării excepțiilor, instanța apreciază că excepția tardivității formulării contestației la executare trebuie soluționată prioritar față de execepția lipsei calității procesuale pasive invocată de CAS IAȘI.” [Judecătoria Iași, Sentința civilă nr. 9594/2015, www.rolii.ro]