Art. 417. Intreruperea cursului perimarii

Perimarea se intrerupe prin indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii procesului de catre partea care justifica un interes.

Pentru ca sa se produca efectul intrerupator, actul de procedura trebuie sa indeplineasaca urmatoarele conditii:
– Actul de procedura trebuie facut in vederea judecarii pricinii (de exemplu, trebuie sa urmareasca repunerea cauzei pe rol in scopul judecarii procesului. Desigur, trebuie sa fie un act valabil facut, un act lovit de nulitate nefiind apt sa produca intreruperea termenului de perimare.
– Actul de procedura trebuie realizat de partea care justifica un interes (apreciat concret la speta). Solutia este expres prevazuta de textul legal, deci nu se poate sustine, in niciun caz, ca actul indeplinit de instanta, din oficiu, poate avea efect intrerupator in privinta perimarii. De altfel, solutia oferita de legiuitor este identica cu cea prevazuta de art. 249 C. pr. Civ. O alta solutie nici nu ar fi de conceput, din moment ce este acceptat ca perimarea sanctioneaza o culpa a partii. Avand in vedere ca textul legal nu distinge, actul intrerupator de perimare trebuie facut de partea care are interes. Si intervenientul accesoriu, avand in vedere pozitia sa procesuala subordonata partii pentru care a intervenit, nu poate indeplini acte de procedura intreruptive de perimare decat daca intreruperea ar profita partii pentru care a intervenit. [CL.C. Dinu in Noul Cod de procedura civila, comentat si adnotat, vol. I, art. 1-526, coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 912-913]

”Prin încheierea din data de 23.01.2015 instanța a dispus suspendarea judecării cauzei în temeiul art. 242 alin. 1 Noul C. proc. civ., încheierea fiind comunicată reclamantei la data de 02.02.2015.
Potrivit art. 416 alin. 1 Noul C. proc. civ. „orice cerere de chemare în judecată, contestație, apel, recurs, revizuire se perimă de drept, dacă a rămas în nelucrare din vina părților timp de 6 luni”.
În cauza de față, de la data suspendării, dosarul a rămas în nelucrare mai mult de 6 luni, din vina părții, care s-au dezinteresat de soluționarea acesteia, neefectuând demersuri în vederea judecării procesului.
Instanța constată că reclamanta a depus două cereri de repunere pe rol, pe care nu le-a timbrat și prin care nu și-a îndeplinit obligația pusă în sarcină de a achita indemnizația de 200 pentru curatorul special AGM, dispusă de instanță potrivit art. 48 din OUG nr. 80/2013.
Ori, cererea de redeschidere a procesului formulată de partea interesată trebuie să urmărească repunerea cauzei pe rol în vederea continuării judecății, act de procedură care trebuie să fie însă valabil făcut, întrucât un act nul nu poate avea niciun efect. Cerința nu este îndeplinită în situația în care cererea de reluare a judecății nu este însoțită de dovada achitării taxei judiciare de timbru și timbru judiciar în cuantumul prevăzut de lege (dacă este vorba despre o cerere supusă timbrajului), pentru că instanța va hotărî anularea ca netimbrată a cererii de repunere pe rol, prioritară fiind soluționarea excepțiilor, astfel cum prevede art. 248 alin. (1) NCPC [A se vedea, în acest sens, „Noul Cod de procedură civilă, Comentariu pe articole”, de G. Boroi]
Pe de altă parte, conform art. 242 alin. 2 C.proc.civ., La cererea părții, judecata va fi reluată dacă obligațiile la care se referă alin. (1) au fost îndeplinite și, potrivit legii, aceasta poate continua. Astfel, judecarea cauzei după suspendarea aplicată potrivit acestor dispoziții legale va putea fi reluată la cererea părții, dacă obligațiile pentru neîndeplinirea cărora sancțiunea a fost aplicată au fost aduse la îndeplinire și judecata poate continua [A se vedea, în acest sens, „Noul Cod de procedură civilă, Comentariu pe articole”, de G. Boroi]. În cazul în care partea nu-și îndeplinește obligațiile care i-au fost puse în sarcină, judecata suspendată nu poate relua, deci orice act de procedură efectuat fără îndeplinirea acestor obligații nu este făcut în vederea judecării procesului.
În consecință, având în vedere că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 416 alin. 1 Noul C. proc. civ., neexistând nici o cauză de suspendare sau de întrerupere a cursului perimării prevăzute de art. 417, 418 Noul C. proc. civ., instanța urmează să constate perimată cererea.” [Judecătoria Sfântu Gheorghe, Sentința civilă nr. 2223/2015, www.rolii.ro]

Art. 416 cod de procedură civilă prevede că orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare, din motive imputabile părţii, timp de 6 luni. Fiind un termen stabilit pe luni, calculul acestuia se face potrivit art. 181 alin. 1 pct. 3 Cod de procedură civilă, considerându-se împlinit în ziua corespunzătoare din ultima lună. În cauză, judecata dosarului a fost suspendată prin încheierea din 4.11.2014, în temeiul art. 242 Cod de procedură civilă, ca urmare a culpei reclamanţilor, iar termenul de perimare se împlinea la data de 4.05.2015.
Perimarea intervine de drept şi, prin urmare, chiar dacă după împlinirea acestui termen au fost efectuate acte de procedură, cum e repunerea pe rol dispusă la data de 11.06.2015, nimic nu se opunea ca ulterior, la termenul de judecată din 10.09.2015, instanţa să constate că intervenise perimarea.
În cauză, termenul de perimare a fost întrerupt. Codul de procedură civilă reglementează, în art.417, întreruperea cursului perimării, prin îndeplinirea unui act, făcut în vederea judecăţii procesului. Cererea de repunere pe rol formulată de reclamanţi la data de 10.03.2015, însoţită de copii ale unor hotărâri judecătoreşti, reprezintă un act de procedură al cărui scop era judecarea procesului. Chiar dacă prin încheierea din 20 aprilie 2015, s-a respins cererea de repunere pe rol, încheiere care nu a fost recurată, nu poate fi ignorat efectul întreruptiv al termenului de perimare pe care îl are cererea de repunere pe rol.
Conduita procesuală a reclamanţilor de a nu depune toate înscrisurile invocate în acţiune putea fi sancţionată în alte modalităţi procedurale: respingerea pe fond a solicitărilor nedovedite sau aplicarea unei amenzi judiciare.
În consecinţă, faţă de acest act de procedură întocmit de reclamanţi, se constată că termenul de perimare nu s-a împlinit, excepţia perimării fiind neîntemeiată. [Curtea de Apel Galați, Decizia civilă nr. 104 din 12.11.2015, portal.just.ro]