Art. 458. Subiectele cailor de atac

Caile de atac pot fi exercitate numai de partile aflate in proces care justifica un interes, in afara de cazul in care, potrivit legii, acest drept il au si alte organe sau persoane.

Exercitarea apelului de către mandatar în nume propriu. „Potrivit art. 40 alin. 5 din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare cu nr. 7/1996, în cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ teritoriale intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz , în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de guvern în condiţiile legii , certificate pentru conformitate.
Faţă de aceste dispoziţii legale, titular al cererii de faţă este Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA prin mandatar SC TS SA şi nu SC TS SA, cea din urmă fiind cea care a exercitat calea de atac împotriva sentinţei pronunţate de prima instanţă, în nume propriu, şi nu în calitate de mandatar, calitate pe care o are, conform mandatului.
Potrivit art.36 C.pr.civ., calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.
Potrivit art. 40 C.pr.civ. cererile făcute de o persoană care nu are capacitatea procesuală sunt nule, sau după caz, anulabile. De asemenea, în cazul lipsei calităţii procesuale sau a interesului, instanţa va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate, ori ca lipsită de interes, după caz.
Raportat la dispoziţiile de fapt şi de drept mai sus arătate, tribunalul constată că apelanta SC TS SA nu are calitate procesuală activă de a formula apel împotriva sentinţei civile pronunţată de prima instanţă în nume propriu, ci în calitate de mandatar al titularei acţiunii şi cererii privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 35259, motiv pentru care apelul va fi respins ca fiind formulat de o persoană fără calitate procesuală activă. [Tribunalul Gorj, Decizia nr. 431/2015, portal.just.ro]