Art. 692. Procedura

(1) Cererea de interventie trebuie sa fie facuta cu respectarea cerintelor prevazute la art. 664, indicandu-se in mod expres daca creanta este certa, lichida si exigibila, precum si daca este garantata sau negarantata, in tot ori in parte, privilegiata sau chirografara, dupa caz. In cazul in care creditorul a cerut sau a obtinut luarea unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului, se va face mentiune si despre acest lucru, indicandu-se bunurile pentru care s-a cerut luarea acestor masuri.

(2) Cererea se depune la executorul judecatoresc, impreuna cu copii certificate de pe documentele justificative, precum si de pe procesul-verbal de constatare a aplicarii masurii asiguratorii, daca este cazul. In situatia in care se reclama creante banesti rezultate din inscrierile contabile facute in registre tinute cu respectarea conditiilor prevazute de lege, cererea va fi insotita, sub sanctiunea inadmisibilitatii, de un extras de pe inscrierile care cuprind aceste sume, legalizate de un notar public.

(3) Dupa inregistrarea cererii, executorul judecatoresc o va inainta de indata instantei de executare competente, impreuna cu toate documentele justificative, dispozitiile art. 665 si 666 aplicandu-se in mod corespunzator. Pana la solutionarea cererii de interventie, instanta poate suspenda eliberarea sau distribuirea de sume obtinute din valorificarea bunurilor debitorului. Instanta poate obliga creditorul intervenient la plata unei cautiuni. Dispozitiile art. 719 alin. (7) si (8) se aplica in mod corespunzator.

(4) Instanta solutioneaza cererea in camera de consiliu, fara citarea partilor, dispozitiile art. 666 aplicandu-se in mod corespunzator. Daca creditorii care au formulat cerere de interventie nu au titlu executoriu, instanta va convoca in camera de consiliu, de urgenta si in termen scurt, debitorul si creditorii care nu au titlu executoriu, pentru recunoasterea de catre debitor a creantelor, dispunand totodata comunicarea catre debitor a copiilor de pe cererile de interventie si de pe documentele justificative.

(5) La termenul fixat de instanta, debitorul trebuie sa declare daca intelege sa recunoasca, in tot sau in parte, creantele pentru care a avut loc interventia. Daca debitorul nu se infatiseaza, se considera ca recunoaste toate creantele reclamate prin cererile de interventie.

(6) Daca debitorul contesta, in tot sau in parte, creantele reclamate, creditorii intervenienti ale caror creante au fost contestate au dreptul sa solicite instantei, cu plata prealabila a cautiunii prevazute la art. 719 alin. (2), sa dispuna executorului judecatoresc ca sumele reclamate sa fie puse deoparte, daca, in termen de 5 zile de la data cand a avut loc convocarea prevazuta la alin. (4), acestia vor face dovada ca au introdus actiune in justitie in scopul obtinerii titlului executoriu. Pana la expirarea acestui termen, eliberarea sau, dupa caz, distribuirea acestor sume, daca este cazul, se suspenda de drept, iar dupa implinirea termenului instanta va decide asupra suspendarii, in conditiile alin. (3), pana la solutionarea litigiului printr-o hotarare definitiva. In acest din urma caz, aceste sume vor fi consemnate pana la solutionarea litigiului printr-o hotarare definitiva, cu exceptia situatiei in care ar fi pretinse de alti creditori in rang util.

Potrivit art. 689 alin. 1 şi alin. 2 pct. 4 C.proc.civ., pot interveni în executarea silită creditorii chirografari titulari ai unor creanţe băneşti rezultate din înscrisuri cu dată certă ori din registre ţinute cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
Conform art. 691 alin. 2 C.proc.civ., în situaţia în care se reclamă creanţe băneşti rezultate din înscrierile contabile făcute în registre ţinute cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, cererea va fi însoţită, sub sancţiunea inadmisibilităţii, de un extras de pe înscrierile care cuprind aceste sume, legalizate de un notar public.
În fapt, cererea formulată de creditoarea – intervenientă a fost însoţită de extrase legalizate de notarul public din fişa de cont aferentă anului 2014 pentru apartamentul proprietatea debitoarei şi lista de plată aferentă lunii februarie 2014 pentru acelaşi apartament.
Aşa cum rezultă din art. 22 alin. 1 şi alin. 7 din HG nr. 1588/2007, activitatea de administrare a condominiului include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie, iar administratorul care îndeplineşte şi funcţia de contabil în partidă simplă are obligaţia să întocmească şi să completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
În consecinţă, evidenţele asociaţiei de proprietari, aşa cum au fost acestea consemnate în înscrisurile prezentate, reprezintă înscrierile contabile făcute în registre conform art. 689 alin. 2 pct. 4 C.proc.civ.
În sensul art. 691 alin. 4 C.proc.civ., instanţa soluţionează cererea în camera de consiliu, fără citarea părţilor, dispoziţiile art. 665 aplicându-se în mod corespunzător. Dacă creditorii care au formulat cerere de intervenţie nu au titlu executoriu, instanţa va convoca în camera de consiliu, de urgenţă şi în termen scurt, debitorul şi creditorii care nu au titlu executoriu, pentru recunoaşterea de către debitor a creanţelor, dispunând totodată comunicarea către debitor a copiilor de pe cererile de intervenţie şi de pe documentele justificative.
Pentru termenul de judecată din data de 0x.1x.2014, debitoarea a fost convocată în camera de consiliu fiindu-i comunicată cererea de intervenţie formulată de creditoare şi documentele justificative invocate de aceasta.
Legal citată pentru termenul de judecată menţionat, debitoarea nu s-a prezentat în faţa instanţei.
Or, potrivit art. 691 alin. 5 C.proc.civ., dacă debitorul nu se înfăţişează, se consideră că recunoaşte toate creanţele reclamate prin cererile de intervenţie.
În împrejurările descrise mai sus, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege – art. 689 alin. 2 pct. 4 şi art. 691 alin. 5 C.proc.civ. – pentru încuviinţarea cererii de intervenţie, a admis cererea şi a încuviinţat cererea de intervenţie formulată de creditoare.
În acelaşi context, a reţinut că, potrivit art. 694 alin. 1 C.proc.civ., creditorii intervenienţi şi cei ale căror creanţe au fost recunoscute de către debitor, în condiţiile prevăzute la art. 691, pot să participe la distribuirea sumei rezultate din urmărire, în limita sumelor reclamate sau, după caz, recunoscute, şi, dacă au titluri executorii, să participe, în condiţiile legii, la urmărirea bunurilor debitorului şi să solicite efectuarea unor acte de executare silită, dacă este cazul.
Per a contrario, creditorii care nu au titluri executorii au doar posibilitatea de a participa la distribuirea sumei rezultate din urmărire, în limita sumelor reclamate.
În consecinţă, a autorizat creditoarea – intervenientă să participe la distribuirea sumei rezultate din urmărirea bunurilor debitoarei în limita sumei reclamate. [Tribunalul Galați, Decizia civilă nr. 445/2014, portal.just.ro]
Notă: După republicarea Codului de procedură civilă, art. 689 a devenit art. 690 ș.a.m.d.