Art. 1.910. Hotararile privind societatea

(1) Asociatii, chiar lipsiti de dreptul de administrare, au dreptul sa participe la luarea hotararilor colective ale adunarii asociatilor.

(2) Hotararile cu privire la societate se iau cu majoritatea voturilor asociatilor, daca prin contract sau prin lege nu se stabileste altfel.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), hotararile privind modificarea contractului de societate sau numirea unui administrator unic se iau cu consimtamantul tuturor asociatilor.

(4) Obligatiile unui asociat nu pot fi marite fara consimtamantul acestuia.

(5) Orice clauza contrara dispozitiilor prezentului articol este considerata nescrisa.