Art. 216. Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice

(1) Hotararile si deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate in justitie de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand li s-a comunicat copia de pe hotararea sau decizia respectiva ori de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

(2) Administratorii nu pot insa ataca hotararea privitoare la revocarea lor din functie. Ei au numai dreptul de a fi despagubiti, daca revocarea a fost nejustificata sau intempestiva si au suferit astfel un prejudiciu.

(3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre instanta competenta in circumscriptia careia persoana juridica isi are sediul, in contradictoriu cu persoana juridica in cauza, reprezentata prin administratori. Hotararea instantei este supusa numai apelului.

(4) Daca hotararea este atacata de toti administratorii, persoana juridica este reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre membrii persoanei juridice, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata pana cand organul de conducere competent, convocat in acest scop, va alege o alta persoana.

(5) Hotararea definitiva de anulare va fi mentionata in registrul public in care este inregistrata persoana juridica, fiind opozabila de la aceasta data fata de orice persoana, inclusiv fata de membrii acelei persoane juridice.

(6) Daca se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiunea in constatarea nulitatii este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata de orice persoana interesata. Dispozitiile alin. (3)-(5) raman aplicabile.

(7) Prevederile prezentului articol se aplica in masura in care prin legi speciale nu se dispune altfel.

A „ataca in justitie” o decizie sau hotarare inseamna a incerca, prin actiune judiciara, desfiintarea sau ineficientizarea in alt mod a acestor acte. Totusi, art. 216 NCC are in vedere nu o actiune revocatorie si nici o actiune in rezolutiune sau o actiune in inopozabilitate, ci o actiune in anulare. [G. Piperea in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 215]

Administratorii pot ataca hotararile si deciziile organelor persoanei juridice, in cazul in care nu sunt membri ai acestor organe, doar pentru motive de nulitate absoluta, fara a putea ataca insa hotararea privitoare la revocarea lor din functie. [M.A.G. Dima, Comentariile Codului civil. Persoana juridica (art. 187-251), Editura Hamangiu 2013, p. 294]

Potrivit art. 132 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 pot fi atacate in justitie numai hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv, nu si hotararile consiliului de administratie, iar, potrivit art.132 alin. (4), membrii consiliului de administratie nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie. [ICCJ, Sectia comerciala, Decizia nr. 542 din 11 februarie 2010, www.scj.ro]

Din economia reglementărilor cuprinse în articolul 216 alin. 1 NCC rezultă că Hotărârile şi deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiţie de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
Conform articolului 216 alin. 6 NCC -Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiunea în constatarea nulităţii este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată. Dispoziţiile alin. (3)-(5) rămân aplicabile.
Conform articolului 216 alin. 7 NCC – Prevederile prezentului articol se aplică în măsura în care prin legi speciale nu se dispune altfel.
Sub imperiul Legii nr.31/1990 republicată posibilitatea anulării hotărârilor Consiliului de Administraţie (altele decât cele luate în executarea delegării de atribuţii) nu este reglementată în mod explicit.
În absenţa unei prevederi legale, deciziile consiliului de administraţie nu pot fi atacate în justiţie de către acţionari. Dar, în baza art. 132 din lege, acţionarii ar putea ataca hotărârea adunării generale prin care s-a pronunţat asupra valabilităţii unei decizii a consiliului de administraţie.
În sfârşit, trebuie admis că dacă adunarea generală este singurul organ competent să se pronunţe asupra valabilităţii deciziilor consiliului de administraţie, consecinţa logică este că tot acest organ poate lua şi măsura suspendării deciziilor consiliului de administraţie. [Curtea de Apel București, Secția a V-a Civilă, Decizia Civilă nr.991/29.10.2014, portal.just.ro]

Actul de cesiune incheiat ca urmare a unei hotarari a Adunarii Generale a Asociatilor anulata pentru vicii de forma, act cu titlu oneros cu o configuratie independenta de sine statatoare, care si-a produs efectele de la data consimtirii lui prin reprezentantii legali ai celor doua societati contractante, isi va pastra valabilitatea, efectele nulitatii hotararii AGA neretroactivand. [ICCJ, Sectia comerciala, Decizia nr. 1894 din 21 mai 2010, www.scj.ro]