Contestație la executare. Prescripția dreptului de a cere executarea silită a unei hotărâri judecătorești

21 octombrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”Tribunalul constată că în speţă a intervenit prescripţia dreptului creditoarei de a cere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentința civilă pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în condiţiile în care termenul de prescripţie de 3 ani a început să curgă de la data rămânerii definitive a acestei sentinţe. (…)
În speţa de faţă regulile prescripţiei sunt supuse dispozițiilor art. 405 şi următoarele din Codul de procedură civilă de la 1865, raportat la art. 6 şi 7 din Decretul 167/1958 .

Tribunalul are în vedere că articolele de lege care au incidenţă directă în determinarea momentului de la care începe să curgă prescripţia extinctivă în dreptul procesual civil sunt art. 299 şi următoarele, art. 376 alin.1 şi art. 377 C.pr.civ. în redactarea din 1865, dat fiind că hotărârea care constituie titlu executoriu a fost pronunţată anterior intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă (15.02.2013).

Din coroborarea dispozițiilor legale menţionate rezultă că dreptul de a cere executarea silită se naşte întotdeauna în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, iar acesta se determină potrivit art. 377 C.pr.civ.

Citeste mai mult  Condițiile conflictului negativ de competență

Astfel, în cazul hotărârilor date în primă instanţă fără drept de apel, acestea devin definitive încă de la data pronunţării; în cazul hotărârilor date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel, momentul când acestea devin definitive este data expirării termenului de apel; în cazul hotărârilor atacate cu apel, dacă judecata acestuia s-a perimat, ori cererea de apel a fost respinsă sau anulată, acestea devin definitive la data perimării , respingerii sau anulării cererii ,iar în cazul hotărârilor date în apel, momentul în care devin definitive este data pronunţării hotărârii de către instanța de apel.

Pe cale de consecință, cum prescripţia dreptului de a cere executarea silită începe să curgă din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, iar în speţa de faţă acest moment este data pronunţării sentinței civile nr. …/10.11.2010 de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, dat fiind că este vorba despre o sentinţă dată fără drept de apel, în înţelesul art. 377 Cod .proc.civ în redactarea din 1865, tribunalul constată că în mod greșit instanța de fond a constatat că nu este prescrisă executarea silită a titlului executoriu reprezentat de această sentinţă.

Citeste mai mult  Marca vs domeniu de internet similar inregistrat anterior marcii

Nu pot fi reţinute susţinerile intimatei în sensul că termenul de prescripţie a început să curgă de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti, întrucât din interpretarea sistematică a dispoziţiilor art. 299 şi urm. art. 376 alin. 1 şi art. 377 C.pr.civ. în redactarea de la 1865 rezultă că hotărârea judecătorească poate fi pusă în executare silită în momentul în care aceasta a devenit definitivă, nefiind obligatoriu ca ea să devină irevocabilă ,iar în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 634 alin. 1 şi 2 din Noul Cod de procedură civilă privind momentul rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti invocate de intimată în întâmpinare şi reţinute de instanţă, tribunalul constată că acestea nu sunt aplicabile hotărârii judecătoreşti puse în executare silită, întrucât este vorba de o hotărâre pronunţată la data de 10.11.2010, deci anterior intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă şi astfel cum s-a reținut anterior, în privința momentului rămânerii definitive a sentinţei, se aplică disp. art. 377 C.pr.civ. în redactarea de la 1865, în vigoare la data pronunțării acesteia, potrivit cărora în cazul hotărârilor date în primă instanţă fără drept de apel, acestea devin definitive încă de la data pronunţării.

Citeste mai mult  Contract de vanzare. Efectele neincasarii pretului

Faţă de considerentele expuse şi având în vedere textele de lege menţionate, în temeiul art. 480 alin. 2 C.pr.civ. urmează a fi admis apelul formulat de contestator, schimbată sentinţa instanţei de fond în sensul admiterii contestaţiei la executare formulată de contestator , urmând a se constata prescris dreptul de a cere executarea silită.” (Tribunalul Gorj, Decizia civilă nr. 997/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >