Divizarea parțială asimetrică a societății. Condiții

9 ianuarie 2017 Business Jurisprudenta

”Conform art. 250 indice 1 din Legea nr. 31/1990, prevederile capitolului destinat reglementării divizării societăţilor, cu excepţia art. 250 alin. (1) lit. c), se aplică şi în cazul divizărilor parţiale, respectiv atunci când o parte din patrimoniul unei societăţi se desprinde şi este transferată ca întreg uneia sau mai multor societăţi existente ori unor societăţi care sunt astfel constituite, în schimbul alocării de acţiuni sau părţi sociale la societăţile beneficiare către:
a) acţionarii sau asociaţii societăţii care transferă activele (desprindere în interesul acţionarilor ori asociaţilor) sau
b) societatea care transferă activele (desprindere în interesul societăţii).

Principiul pe care îl trasează legiuitorul în acest text de lege este principiul proporţionalităţii divizării parţiale, care este expres reglementată de lege în două variante ce implică simetrie în privinţa structurii acţionariatului, ceea ce presupune ca în noua societate înfiinţată:
– acţiunile să fie deţinute de asociaţi, în aceeaşi proporţie cu acţiunile deţinute la societatea supusă divizării;
– acţiunile să fie deţinute de societatea promotoare, ceea ce face ca asociaţii din cadrul acesteia să beneficieze, în mod indirect, de aceeaşi influenţă şi de aceleaşi beneficii şi în privinţa societăţii nou înfiinţate prin divizarea parţială.

Legea nu interzice în mod expres divizarea asimetrică, care presupune o abatere de la variantele de simetrie reglementate expres de legiuitor, însă este necesar ca pentru legalitatea unor astfel de divizări asimetrice:
– ori să fie respectat principiul proporţionalităţii, ceea ce presupune ca, în cazul în care un asociat nu devine membru în noua societate, îi creşte corespunzător cota de participare şi de reprezentativitate la societatea divizată;
– fie să existe consimţământul tuturor asociaţilor, deoarece, fiind un domeniu al dreptului privat, ceea ce s-a convenit la momentul constituirii societăţii prin acordul tuturor asociaţilor, poate suferi modifică prin acordul lor, în ce priveşte numărul de acţiuni, cota de reprezentativitate, cota de participare la profit etc.

Plecând de la acest premise, se constată că prin divizarea parţială propusă, o parte din asociaţii societăţii divizate deţinând majoritatea acţiunilor la această societate, s-au întrunit şi au convenit o divizare parţială a societăţii, prin transferul către o nouă societate, a unei părţi însemnate din patrimoniul societăţii divizate (imobilele acesteia), cu menţiunea că la noua societate să fie asociaţi numai acţionarii care au decis această divizare parţială, cu păstrarea cotei de participare şi de reprezentativitate a lor şi la societatea promotoare a divizării. (Curtea de Apel Timișoara, Secţia a II-a civilă, Decizia civilă nr. 518 din 23 iunie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >

Comentarii