Normele metodologice privind restituirea taxelor auto, în dezbatere publică

Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Restituirea taxelor auto se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia, la care se anexează următoarele documente:

– documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, în original sau în copie. În situaţia în care contribuabilul care solicită restituirea taxei/timbrului, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, organul fiscal va verifica în baza de date centralizată, dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire

– cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare, în copie, din care să reiasă calitatea contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului pentru care se solicită restituirea sumelor.

Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

În situaţia achitării sumelor de restituit de către societăţile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.

Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

Cererea de restituire, însoţită de documente se poate depune la registratura organului fiscal central competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice poate fi consulatat AICI.

Cuvinte cheie: > > >

Comentarii