Obligativitatea parcurgerii procedurii reglementată de art. 193 alin. (3) NCPC

1 septembrie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit dispoziţiilor art. 193 alin. 3 din Codul de procedură civilă „La sesizarea instanţei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o încheiere emisă de notarul public cu privire la verificarea evidenţelor succesorale prevăzute de Codul civil. În acest caz, neîndeplinirea procedurii prealabile va fi invocată de către instanţă, din oficiu, sau de către pârât.”

Deşi teza finală a textului vorbeşte despre neîndeplinirea procedurii prealabile în litigiile având ca obiect dezbatere succesorală, faţă de obiectul acestei „proceduri prealabile”, respectiv efectuarea de către notarul public a verificărilor privitoare la evidenţele succesorale, ceea ce este obligatoriu în vederea sesizării instanţei cu un litigiu privind dezbaterea succesorală, nu este parcurgerea procedurii succesorale notariale care să se finalizeze prin stabilirea moştenitorilor defunctului, a drepturilor succesorale ale acestora sau a masei succesorale, ci probarea faptului că au fost efectuate verificări de către notarul public.

De asemenea, din interpretarea literală a textului art. 193 din Codul de procedură civilă, rezultă că efectuarea acestor verificări este obligatorie numai dacă reclamantul învesteşte instanţa cu o cerere în dezbaterea procedurii succesorale, iar nu cu un alt litigiu având ca temei succesiunea, de ex. o ieşire din indiviziune, dacă la cererea de chemare în judecată s-a ataşat certificatul de moştenitor în vederea dovedirii întinderii drepturilor cuvenite unuia dintre coindivizari.” (Tribunalul Constanța, Decizia civilă nr. 486 din 27 martie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >