Prin cesiunea de creanță, contractul de credit își pierde caracterul de titlu executoriu

2 octombrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Prin cesiune se pierde caracterul de titlu executoriu al contractului de credit întrucât legiuitorul nu a înteles să confere caracter de titlu executoriu și contractelor de împrumut încheiate cu alte entități juridice decât unități bancare. Este adevărat că cesiunea de creanță implică transmiterea creanței împreună cu accesoriile și garanțiile sale, dar noțiunea de creanță, de garanții, de accesorii privește materialitatea, substanța dreptului dedus judecății, iar nu atributul executorialității sale, aspect de drept procesual. Este greșit a interpreta că transferul creanței implică și transmiterea valorii sale de titlu executoriu, întrucât caracterul de titlu executoriu al creanței nu este un accesoriu al dreptului cedat, ci un atribut pe care legiuitorul l-a prevăzut expres sau nu pentru un anume contract.

”În fapt

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanța retine următoarea situație de fapt:

La data de 09.07.2008 contestatorul a încheiat cu Credit Europe Bank (România) S.A. contractul de credit (emitere card credit internațional de credit în lei CARDAVANTAJ pentru persoane fizice) nr. x. Prin contractul cadru de cesiune din data de 12.08.2009 s-au stabilit condițiile în care Europe Bank ( România) S.A. urma să cesioneze anumite creanțe către CP( G) L reprezentată în România de S.C. Colectare Recuperare Creanțe S.R.L. La aceeași dată, între S.C. Colectare Recuperare Creanțe S.R.L. și CP (G) L a fost semnat contractul de colectare în baza căruia mandatarul era împuternicit să reprezinte interesele mandantului pe teritoriul României în legătură cu creanțele cesionate, inclusiv dreptul de reprezentare în instanțî. În acest sens a fost dată și procura autentificată sub nr. 2400/30.09.2014 la BNP Confides. Prin contractul de cesiune nr. 18/27.06.2013, C P ( G) L a preluat mai multe creanțe de la Europe Bank ( România) S.A., printre care și cea rezultată din contractul de credit nr. x/14.07.2008 încheiat între contestator și Credit Europe Bank ( România) S.A.

La data de 18.12.2015 C P( G) L prin mandatar S.C. Colectare Recuperare Creanțe S.R.L. a formulat cerere executare silită în baza contractul de credit ( emitere card credit internațional de credit în lei CARDAVANTAJ pentru persoane fizice) nr. xxxxxx/14.07.2008 pentru suma de 2.652,06 lei la B E M unde s-a format dosarul de executare nr. 2423/2015 E. Cesiunea de creanță a fost notificată contestatorului la data de 02.07.2013.

Citeste mai mult  Cumulul pensiei anticipate cu veniturile obținute din convenții civile

Executorul a stabilit cheltuielile de executare la suma de 468,25 lei și a înființat poprirea pentru suma de 3120,31 lei.

S.C. SR S.R.L. la care contestatorul este salariat a comunicat executorului că va reține 1/3 din veniturile acestuia .

În drept

Reglementări incidente

Speței de față îi sunt incidente următoarele texte legale referitoare la executarea silit și contestația la executare:

Potrivit dispozitiilor art. 712 C.proc.civ: „(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii. (2) Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contestație și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu. (3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condițiilor legale”.

Conform art. 712 alin. 2 C.proc.civ. In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu deca o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintare lui. Potrivit art. 705 alin. (1) C.Proc.civ dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel, termenul incepand sa curga, potrivit alin. 2 de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.

Citeste mai mult  Inversarea nou-născuților. Analiza şi stabilirea existenţei prejudiciului moral

Soluția instanței de judecată

Analizând înscrsiurile de la dosarul cauzei, instanța apreciază că acțiunea contestatorului este întemeiată în parte. Argumentele care au format convingerea instantei sunt următoarele:

Potrivit Noului Cod de procedură civilă, scopul executării silite este acela de a garanta creditorului realizarea drepturilor recunoscute acestuia prin titlul executoriu. Conform O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, încheiate de o instituție de credit constituie titluri executorii. Legea recunoaște contractelor de credit încheiate cu instituțiile bancare aptitudinea de a fi titluri executorii, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități. Scopul legiuitorului a fost acela de a menține stabilitatea sistemului financiar-bancar și de a asigura executarea cu celeritate a obligațiilor asumate prin contractele de credit, în considerarea obiectului principal de activitate al instituțiilor bancare: creditarea. Astfel, contractele de credit iși păstrează caracterul de titluri executorii atâta vreme cât parte în contract este o instituție bancară.

De îndată ce contractul de credit este cesionat către o altă entitate juridică decât o Bancă (cel mai frecvent, S.R.L-uri), raportul dintre noul creditor și debitor capătă o altă natură juridică. În acest sens, O.U.G. nr. 99/2006 interzice în mod expres entităților juridice care nu sunt instituții de credit să desfășoare activități cu specific bancar: S.R.L-ul recuperator de credite nu are dreptul de a percepe dobânzi/penalizări/comisioane bancare și nu mai este supus normelor și controalelor B.N.R.

Astfel, prin cesiune se pierde caracterul de titlu executoriu al contractului de credit întrucât legiuitorul nu a înteles să confere caracter de titlu executoriu și contractelor de împrumut încheiate cu alte entități juridice decât unități bancare. Este adevărat că cesiunea de creanță implică transmiterea creanței împreună cu accesoriile și garanțiile sale, dar noțiunea de creanță, de garanții, de accesorii privește materialitatea, substanța dreptului dedus judecății, iar nu atributul executorialității sale, aspect de drept procesual.Este greșit a interpreta că transferul creanței implică și transmiterea valorii sale de titlu executoriu, întrucât caracterul de titlu executoriu al creanței nu este un accesoriu al dreptului cedat, ci un atribut pe care legiuitorul l-a prevăzut expres sau nu pentru un anume contract.

Citeste mai mult  ICCJ. Momentul nașterii dreptului la acțiune pentru contravaloarea lipsei de folosință a bunului

Potrivit Codului de procedură civilă, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, respectiv hotărâri ale instanțelor de judecată, alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare. Cum legiuitorul nu a conferit contractului de cesiune de creanță caracter de titlu executoriu, rezultă că acest contract nu se bucură de beneficiul recunoscut de lege contractelor de credit.

Cesiunea de creanță nu transferă titlul executoriu, ci doar creanța atestată de conținutul său, în limitele stabilite prin contractul de cesiune și care constituie titlul de creanță al cesionarului. Contractul de credit încheiat de o unitate bancară cu debitorul nu stabilește în favoarea recuperatorului o creanță certă lichidă si exigibilă, astfel că acesta nu se poate prevala în cadrul unei proceduri de executare silită de faptul că deține un titlu executoriu împotriva debitorului. Astfel, pentru a putea demara în condiții de legalitate procedura de executare silită împotriva debitorului rău-platnic, este imperativ ca recuperatorul să urmeze procedura de drept comun în vederea obținerii unui titlu executoriu: litigiu în fața instanțelor de judecată finalizat cu pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive care să constate existența unei creanțe certe, lichide și exigibile a recuperatorului față de debitor.

Având în vedere considerentele expuse și că executarea silită demarată în lipsa unui titlu executoriu este nulă absolut potrivit Codului de procedură civilă, instanța va admite contestația la executare și va anula executarea începută în dosarul de executare nr. 2423/2015E al BEM.” (Judecătoria Sectorului 2 București, Sentința civilă nr. 5287/2016, definitivă, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >