Răspunderea avocatului pentru invocarea unui temei juridic eronat

2 august 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Avocatul a dat dovadă de neglijență în executarea contractului de asistență juridică, neglijență ce rezultă din fundamentarea eronată a cererii de chemare în judecată pe principiul plății nedatorate și pe răspunderea civilă delictuală în condițiile în care în dosar era aplicabilă răspunderea civila contractuală.

”Art. 40 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 stabilește că „Avocatul este dator să studieze temeinic cauzele care i-au fost încredințate, angajate sau din oficiu, să se prezinte la fiecare termen la instanțele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituții, conform mandatului încredințat, să manifeste conștiinciozitate și probitate profesională, să pledeze cu demnitate față de judecători și de părțile din proces, să depună concluzii scrise sau note de ședință ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanța de judecată dispune în acest sens”.

Conform art. 138 din Statutul profesiei de avocat coroborat cu art. 139 din același Statut, „Avocatul își va reprezenta clientul cu diligența unui bun profesionist, în limitele legii”.

Obligațiile asumate de către avocat față de client, în temeiul unui contract de asistență juridică sunt obligații de mijloace, de diligenta, iar nu de rezultat., iar pentru angajarea răspunderii civile contractuale trebuie verificat dacă sunt îndeplinite condițiile angajării acestei răspunderi: faptă contractuală ilicită, prejudiciu, raport de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu și vinovăția.

Citeste mai mult  Contract de muncă vs. contract civil

Așa cum corect a reținut instanța fondului, fapta contractuala ilicita consta în exercitarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către apelanta ONA referitor la dosarul civil nr. xxxxx/211/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale rezultă pe de o parte din faptul că deși acțiunea ce a format obiect al dosarului civil nr.xxxxx/211/2011 a fost întemeiată pe prevederile art. 1020 – 1021 din vechiul Cod civil, în cauza respecrtivă nu s-a solicitat și rezoluțiunea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat în data de 11.09.2007 între MSR în calitate de promitent-vânzător și intimata MD în calitate de promitent-cumparator, ci a solicitat restituirea sumei de bani datorate de către pârâți cu titlu de plata nedatorata (f. 74 din dosarul civil nr. xxxxx/211/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca).

Or, în situația în care exista un contract, restituirea sumei de bani achitate de către intimată în temeiul acelui contract nu putea fi solicitata decât ca urmare a desființării contractului respectiv prin rezoluțiune, anulare etc.

Plata nedatorata, invocată ca temei de apelanta ONA, nu era aplicabila, deoarece plata sumei de 64.000 Euro făcuta de către intimată în îndeplinirea obligațiilor asumate prin antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat în data de 11.09.2007 cu dl. MSR.

Pe de altă parte, în cauza ce a format obiect al dosarului civil nr.xxxxx/211/2011 nu era aplicabilă răspunderea civilă delictuală din moment ce raporturile juridice dintre părți erau guvernate de antecontractul încheiat de ele. Astfel, în acel dosar era aplicabila răspunderea civila contractuala, răspunderea civila delictuala fiind subsidiara față de răspunderea civila contractuala și, așa cum judicios s-a reținut de Judecătoria Cluj-Napoca în motivarea sentinței civile nr. xxxxx/05.10.2012 pronunțate în dosarul civil nr. xxxxx/211/2011 „ori de cate ori se retine existenta unui raport contractual este exclusa angajarea răspunderii debitorului pe temei delictual”.

Citeste mai mult  Ordin de protecție. Condiții de admisibilitate

Apelanta ONA, ca profesionist al dreptului ar fi trebuie să cunoască aceste aspecte și dacă ar fi depus mai multa diligenta, ar fi solicitat rezoluțiuna antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat în data de 11.09.2007 între MSR în calitate de promitent-vânzător și reclamanta MD în calitate de promitent-cumpărator pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către promitentul-vânzător.

Ori, din cauza neîndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de apelantă, dosarul civil nr. xxxxx/211/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca a fost soluționat nefavorabil pentru intimată.

Prin urmare, corect a reținut și prima instanță că intimata din prezenta cauză a fost prejudiciată material. Prejudiciul cauzat prin fapta ilicită comisă de către apelanta ONA constă în taxa judiciara de timbru în suma de 7.259 lei achitata în dosarul respectiv (f. 4, 37, 55 din dosarul civil nr. xxxxx/211/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca), în onorariul avocațial achitat d-nei av. ONA pentru acel dosar, în suma de 3.600 lei (f. 13, 14) și în cheltuielile de judecata în suma de 2.852 lei la plata cărora reclamanta a fost obligata față de parații VPD și VAM, cheltuieli de judecata pe care reclamanta le-a achitat în data de 17.04.2013 (f. 15).

Citeste mai mult  Ucidere din culpă. Nerespectarea regimului de viteză. Victimă care traversa strada printr-un loc nepermis

De asemenea, tribunalul reține că raportul de cauzalitate între neexecutarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către apelanta ONA și prejudiciul suferit de către intimată a fost dovedit, întrucât din cauza neîndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de apelantă cererea de chemare în judecata din dosarul civil nr. xxxxx/211/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca a fost respinsa de plano, întrucât fiind invocat un temei juridic eronat – plata nedatorata și răspunderea civila delictuala, nu au mai fost analizate condițiile angajării răspunderii civile contractuale a promitentului-vânzător MS-R.

În ce privește condiția culpei, corect a reținut prima instanță că apelanta a dat dovadă de neglijență în executarea contractului de asistență juridică, neglijenta ce rezulta din fundamentarea eronata a cererii de chemare în judecata pe principiul plații nedatorate și pe răspunderea civila delictuala în condițiile în care intimata a recurs la serviciile specializate ale unui avocat – apelanta ONA.” (Tribunalul Cluj, Decizia civilă nr. 275/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > > >