Un părinte nu poate solicita în instanță decăderea din drepturile părintești a celuilalt părinte

6 decembrie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

Unul dintre părinți nu are calitate procesuală activă pentru a solicita în instanță decăderea din drepturile părintești a celuilalt părinte. Calitatea procesuală activa pentru promovarea unei astfel de cereri  aparține autorităților administrației publice cu atribuții în domeniul protecției copilului.

”Sediul materiei în privința decăderii din drepturile părintești este reprezentat de prevederile cuprinse în art. 508-512 C. civ., precum și de prevederile existente în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Astfel, potrivit art. 508 alin. 1 Cod Civil , “ Instanța de tutelă, la cererea autorităților administrației publice cu atribuții în domeniul protecției copilului, poate pronunța decăderea din exercițiul drepturilor părintești”.

De asemenea, art. 41 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului prevede că “Dacă există motive temeinice de a suspecta că viața și securitatea copilului sunt primejduite în familie, reprezentanții serviciului public de asistență socială ori, după caz, ai direcției generale de asistență socială și protecția copilului de la nivelul sectoarelor municipiului București au dreptul să viziteze copiii la locuința lor și să se informeze despre felul în care aceștia sunt îngrijiți, despre sănătatea și dezvoltarea lor fizică, educarea, învățătura și pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndrumările necesare. (2) Dacă, în urma vizitelor efectuate potrivit alin. (1), se constată că dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului este primejduită, serviciul public de asistență socială este obligat să sesizeze de îndată direcția generală de asistență socială și protecția copilului în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

Articolul menționat mai precizează expres la alin.(3) că „ Direcția generală de asistență socială și protecția copilului este obligată să sesizeze instanța judecătorească în situația în care consideră că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru decăderea, totală sau parțială, a părinților ori a unuia dintre ei din exercițiul drepturilor părintești” – prin urmare, autoritățile administrației publice cu atribuții în domeniul protecției copilului au calitatea de a formula o astfel de cerere.

Citeste mai mult  Hotărâre care să țină loc de contract. Condiția respectării termenului care instituia o inalienabilitate temporară propter rem

Potrivit prevederilor legale menționate anterior, calitatea procesuală activă în sesizarea instanței de tutelă cu o asemenea cerere aparține, potrivit art. 508 alin. 1 C. civ., autorităților administrației publice cu atribuții în domeniul protecției copilului, respectiv direcției generale de asistență socială și protecția copilului, precum și autorității tutelare. De asemenea, potrivit art. 92 alin. 1 C. pr. civ., procurorul poate porni orice acțiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor.

În acest context se impune a preciza că potrivit art. 96 din Legea nr. 272/2004, orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupației sale, lucrează direct cu un copil și are suspiciuni în legătură cu existența unei situații de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să sesizeze serviciul public de asistență socială sau direcția generală de asistență socială și protecția copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv – a cestor persoane nu le este însă recunoscută legitimitatea procesuală activă în formularea unei acțiuni de decădere din exercițiul drepturilor părintești , dar le incumbă obligația de a aduce la cunoștința autorităților abilitate orice suspiciune de abuz sau neglijare a unui copil despre care au luat cunoștință prin natura profesiei sau ocupației. Ulterior parcurgerii etapei prealabile la care ne-am referit anterior, autoritățile pot sesiza instanța de judecată cu o cerere de decădere din exercițiul drepturilor părintești dacă sunt îndeplinite condițiile impuse de lege.” (Tribunalul Prahova, Sentința civilă nr. 2143 din 28 iunie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >