Noi reglementari pentru un acces sporit la serviciile medicale

25 martie 2015 Noutati legislative

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, pachetele de servicii şi Contractul-cadru privind reglementarea condiţiilor acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015. Actul normativ adoptat de Executiv aduce o serie de noutăți în scopul creșterii accesului la serviciile medicale atât pentru persoanele care pot dovedi calitatea de asigurat, cât și pentru cei care nu pot dovedi această calitate, se precizeaza intr-un comunicat din 25 martie. Principalele noutăți vizează: I. În ceea ce privește pachetul minimal – pachet acordat pentru situaţiile în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat 1.Asistenţa medicală primară – au fost introduse serviciile de prevenţie – respectiv “consultație preventivă”. 2. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice – consultaţiile pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei – se acordă o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere. Această prevedere a fost introdusă pentru a stabili periodicitatea acordării acestui tip de servicii. 3. Asistenţa medicală spitalicească – între criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi a fost introdus criteriul epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare. În prezent, există doar criteriul de urgență medico-chirurgicală. Modificarea are scopul asigurării accesului la servicii medicale cu impact asupra sănătății publice. (de exemplu tratamentul rabiei) II. În ceea ce privește pachetul de servicii de bază: 1. Asistenţa medicală primară În pachetul de bază au fost introduse serviciile de administrare de medicamente – intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet. S-a dublat numărul maxim de consultaţii la domiciliu ce pot fi acordate lunar de către medicii de familie, respectiv de la 21 la 42. De asemenea, s-a extins categoria pacienților pentru care se acordă aceste consultații. Astfel, consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 – 1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase și lehuzelor. În prezent, consultaţiile la domiciliu sunt acordate asiguraţilor nedeplasabili, copiilor 0 – 1 an, copiilor cu vârsta 0 – 18 ani cu boli infectocontagioase, lehuzelor. Pentru a crește accesul persoanelor asigurate la serviciile medicale, spirometria a fost introdusa în cadrul serviciilor adiţionale ce pot fi acordate de medicii de familie. 2. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice Sunt menționate în mod expres serviciile de supraveghere a sarcinii și lehuziei – o consultație pentru fiecare trimestru de sarcină și o consultație în primul trimestru de la naștere. În cadrul consultaţiilor de planificare familială au fost introduse evaluarea şi monitorizarea statusului genito – mamar şi tratamentul complicaţiilor. De asemenea, crește de la două la patru numărul consultaţiilor care se acordă anual fiecărui asigurat. Crește numărul consultațiilor medicale de specialitate care pot fi acordate pentru afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi: se acordă trimestrial patru consultații fiecărui asigurat, dar nu mai mult de 2 consultații pe lună. În prezent se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru pe asigurat, după caz. Au fost introduse proceduri/tratamente/ terapii noi: – recoltare material bioptic – tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză – terapii de genetică medicală – sfat genetic A fost modificată Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical prin introducerea de servicii noi, eliminarea / înlocuirea unor servicii. De exemplu: – la specialitatea neurologie și neurologie pediatrică s-a introdus un serviciu nou: psihoterapie pentru copii si adulti – la specialitatea psihiatrie pediatrică au fost introduse servicii furnizate de kinetoterapeut pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist. 3. Medicina dentară – sunt, de asemenea, o serie de modificări în sensul facilitării accesului la servicii medicale pentru toți asigurații. Astfel, Au fost extinse o serie de servicii care se acordă în prezent numai copiilor cu vârsta de până la 18 ani tuturor asiguraţilor, indiferent de vârstă, respectiv: – element acrilic – element metalo-acrilic – reconstituire coroană radiculară Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă se acordă o dată la 5 ani (în prezent, se acordă o dată la 10 ani) 4. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice: S-au introdus servicii paraclinice noi, respectiv: – examen radiologic articulaţii sacro-iliace – ecografie transrectală – Computer Tomograf (CT) buco-maxilo-facial nativ – CT mastoidă – CT sinusuri – CT hipofiză cu substanţă de contrast – CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast – Rezonanţă Magnetică Nucleară (RMN) sinusuri – RMN hipofiză cu substanţă de contrast – RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN – Colangio RMN 5. Asistenţa medicală spitalicească Pentru asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă a fost prevăzut un nou criteriu de internare, respectiv internarea bolnavilor care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani; 6. Îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu A fost revizuit pachetul de servicii de bază prin introducerea unui nou serviciu: kinetoterapie individuală; 7. Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu – au fost făcute unele modificări în sensul actualizării listei dispozitivelor medicale. Au fost introduse dispozitive noi și au fost excluse cele a căror utilizare nu mai este recomandată,astfel încât să fie îmbunătățit accesul asiguraților la dispozitive medicale destinate recuperării. Actul normativ aprobat de Guvern include și o serie de noutăți privind condițiile asigurării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale. Una dintre aceste modificări vizează îmbunătățirea mecanismului privind schimbarea medicului de familie, Astfel, potrivit noilor reglementări, schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului național de asigurări sociale de sănătate şi a cererii de înscriere prin transfer. Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cardul naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat, precum şi pentru copii 0-18 ani, schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere prin transfer. O altă prevedere stipulează că este interzisă reţinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, actul normativ include modificări ce vizează întărirea disciplinei contractuale între casele de asigurari de sănătate și furnizori.

Cuvinte cheie: >