Acordarea cheltuielilor de judecată constând în onorariu (orar) de avocat

30 aprilie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

Pentru acordarea cheltuielilor de judecată constând în onorariu de avocat, nu este suficient ca partea care a câştigat litigiul să achite suma de bani menţionată în mod global în factura fiscală emisă în baza contractului de asistență juridică, ci este necesar ca modalitatea de calcul a sumei reprezentând un onorariu orar să rezulte în mod concret din anexa la factură.

Extras din considentele sentinței nr. 1202/2020 a Judecătoriei Sectorului 1 București:

”Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.12.2019, sub nr. …./299/2019, reclamanta A a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestuia la plata sumei de 695 lei reprezentând cheltuieli de judecată aferente dosarului nr. …/299/2014. (…)

Instanţa reţine că reclamanta a încheiat cu cabinetul de avocatură contractul de asistenţă juridică pe parcursul derulării litigiului, respectiv la data de 11.12.2014.

Analizând prevederile contractului de asistenţă juridică anterior menţionat, instanţa reţine că acesta a fost încheiat pentru prestarea serviciilor de reprezentare juridică reprezentând întreaga gamă de activităţi specifice domeniului juridic, fiind stabilit un preţ de maxim 532.217 lei la care se adaugă TVA, respectiv un tarif orar de 270 lei fără TVA, valoarea lunară nedepăşind suma de 55.000 lei cu TVA (art. 5.1 din contract).

Citeste mai mult  Termenul de introducere a plângerii prealabile în cazul infracțiunii de abandon de familie

Instanţa reţine că, în derularea raporturilor contractuale, Cabinetul de Avocat C a emis factura fiscală nr. 60/23.02.2015 (fila 8), pentru plata sumei totale de 54.907 lei reprezentând contravaloarea a 164 ore de servicii juridice prestate conform contractului nr. 35/11.12.2014. Astfel cum rezultă din cuprinsul ordinului de plată nr. 159/24.02.2015 (fila 7) şi al extrasului de cont aferent (fila 6), reclamanta a procedat la achitarea sumei de 54.907 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale anterior menţionate.

Analizând cuprinsul listei de activităţi juridice luna februarie (filele 9-11), instanţa constată că avocatul a detaliat activităţile juridice facturate pentru suma de 54.907 lei conform facturii fiscale nr. 60/23.02.2015, însă acesta nu a indicat care este numărul de ore facturat pentru fiecare dosar în parte, limitându-se să completeze olograf la finalul listei un total de 164 ore. Astfel, deşi dosarul nr. …/299/2014 este indicat în lista depusă, instanţa se află în imposibilitate obiectivă de a stabili câte ore au fost facturate pentru asigurarea apărării în acest dosar, cu atât mai mult cu cât, contrar susţinerilor reclamantei, avocatul a facturat activitatea de „verificare soluţii, extras portal instanţă de judecată” (punctul 2 poziţia 6), şi nu aceea de redactare întâmpinare.

Citeste mai mult  Cerere de chemare în judecată a societăţii împotriva administratorilor. Excepţia inadmisibilităţii

Prin urmare, susţinerile reclamantei referitoare la faptul că, pentru dosarul nr. …/299/2014, a fost nevoită să achite suma de 695 lei reprezentând contravaloarea a două ore de activităţi juridice prestate, nu sunt probate în nici un fel, deşi, potrivit art. 249 C.pr.civ., sarcina probei îi revenea. Or, pentru a se putea stabili caracterul cert al sumei solicitate, lista de activităţi juridice ar fi trebuit să cuprindă, pentru fiecare dosar în parte, atât enumerarea activităţilor desfăşurate, cât şi numărul total de ore facturate, nefiind suficientă, din acest punct de vedere, completarea olografă la finalul listei a unui număr total de ore, cu privire la care nu rezultă modalitatea concretă de calcul.

Pe de altă parte, în condiţiile în care, pentru dosarul nr. …/299/2014, avocatul a facturat doar activitatea de verificare a soluţiei pe portalul instanţelor de judecată, este absurd a se considera că această activitate a durat mai mult de câteva minute şi, prin urmare, solicitarea achitării unui onorariu de 695 lei, calculat pentru 2 ore, este vădit neîntemeiată.

Citeste mai mult  Competenţa confirmării soluţiei de redeschidere a urmăririi penale

Astfel, instanţa apreciază că, pentru a putea solicita, pe cale separată, recuperarea cheltuielilor de judecată constând în onorariu de avocat, nu este suficient ca partea care a câştigat litigiul să achite suma de bani menţionată în mod global în factura fiscală emisă în baza contractului, dacă modalitatea de calcul a acestei sume reprezentând un onorariu orar nu rezultă în mod concret din anexa la factură.

Pe cale de consecinţă, pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge cererea, ca neîntemeiată.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința nr. 1202 din 17 februarie 2020, portal.just.ro) 

Cuvinte cheie: > >