Acordarea dobânzii legale, actualizarea debitului datorat cu indicele de inflație, pot fi solicitate pe calea unui nou litigiu

24 februarie 2020 Drept Civil

Potrivit art. 628 Cod procedură civilă, aliniat 1, pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinței acestuia, desființarea unei construcții, a unei plantații ori a altei lucrări, încredințarea minorului, stabilirea locuinței și vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu. Conform aliniatului 2, în cazul în care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobânzi, penalități sau alte sume, care se cuvin creditorului, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii.

Aliniatul 3, prevede faptul că, executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligației principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei, potrivit criteriilor cuprinse în titlul executoriu. În cazul în care titlul executoriu nu conține niciun asemenea criteriu, executorul judecătoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare în funcție de rata inflației, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanța a devenit exigibilă și până la data plății efective a obligației cuprinse în oricare dintre aceste titluri. Dacă titlul executoriu nu cuprinde dobânzi, penalități sau alte sume, însă ele se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispoziții legale speciale, acestea vor fi stabilite de către instanța de executare la cererea creditorului, prin încheiere dată cu citarea părților, aliniatul 4.

Citeste mai mult  Stabilirea obligatiei de intretinere in situatia pluralitatii de copii

Această procedură de solicitare a actualizării debitului, de acordare a dobânzii legale nu este una obligatorie, câtă vreme nu s-a prevăzut că în lipsa urmării acesteia nu s-ar mai putea solicita în cadrul unui alt litigiu acest drept. (…)

Daunele interese care se cuvin de plin drept creditorului pot fi solicitate și pe calea unei acțiuni de drept comun, însă art. 628 alin. 4 Cod de procedură civilă, oferă într-adevăr o soluție mult mai simplă pentru creditor. Aceasta este și rațiunea pentru care legiuitorul a instituit soluția prevăzută în această dispoziție, anume evitarea parcurgerii unui nou proces lung și costisitor în cazul în care reclamantul a omis să solicite daunele interese care i se cuvin de plin drept în procesul care a condus la obținerea titlului executoriu pentru debitul principal sau dacă reclamantul le-a solicitat, dar instanța a omis să le ofere. Procedura prevăzută de art. 628 alin. 4 Cod procedură civilă, se apreciază astfel că este alternativă unei acțiuni civile în drept comun. (Curtea de Apel Oradea – Secția I-a civilă, Decizia nr. 342 din 24 octombrie 2019, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >