Actele administrative fiscale pot fi comunicate prin e-mail sau fax

În Monitorul Oficial cu numărul 970 din 5 decembrie 2016 a fost publicat Ordinul MDRAP nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală prin care se aprobă lista actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local precum și procedura de comunicare a acestora.

LISTA actelor ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

1. Titlu executoriu;
2. Somaţie;
3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale;
5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;
7. Înştiinţare de compensare;
8. Înştiinţare de restituire;
9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;
12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;
13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale;
14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;
15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;
16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;
17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;
18. Adresă de înfiinţare a popririi;
19. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii;
20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi;
21. Proces-verbal de constatare a contravenţiei;
22. Notă de plată;
23. Extras de rol;
24. Aviz de inspecţie fiscală;
25. Invitaţie;
26. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă;
27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
28. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii;
29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local;
30. Raport de inspecţie fiscală;
31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile;
32. alte acte emise de organul fiscal local.

Citeste mai mult  Noi reguli în materie de concurență pentru protejarea drepturilor consumatorilor

Actele administrative fiscale, actele de executare şi alte acte emise de organul fiscal local comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sunt valabile şi opozabile contribuabililor sau terţilor fără semnătura olografă şi ştampila conducătorului organului fiscal, însă vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local.

În ceea ce privește procedura de comunicare, organele fiscale locale pot opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local către contribuabil prin următoarele mijloace electronice de transmitere la distanţă:

a) fax;

b) e-mail (căsuţă de poştă electronică);

c) platformă de contact pusă la dispoziţie de către organele fiscale locale.

Comunicarea prin fax se realizează la numărul de fax indicat de către contribuabil.

Comunicarea se consideră realizată la data şi ora raportului de transmitere emis de către fax-ul de pe care s-a realizat comunicarea.

Raportul de transmitere reprezintă dovada comunicării. Raportul de transmitere se arhivează, electronic sau fizic, la dosarul contribuabilului.

Citeste mai mult  Planul național de adoptare a monedei euro, propus spre asumare politică până la 15 noiembrie 2018

Comunicarea prin e-mail a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local se realizează de către acesta la adresa de e-mail indicată de contribuabil.

Comunicarea se consideră realizată la data primirii unui e-mail de confirmare, de pe adresa de e-mail unde a fost transmis actul administrativ fiscal, actul de executare sau altor acte emise de organul fiscal local.

În cazul persoanelor juridice, e-mailul de confirmare trebuie să fie însoţit de semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat.

Confirmarea de primire trebuie comunicată de contribuabil în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea e-mailului. În cazul în care contribuabilul confirmă primirea, data comunicării este data transmiterii de către contribuabil a e-mailului de confirmare.

Pentru a putea utiliza mijloacele electronice de transmitere a actelor fscale, contribuabilii trebuie să opteze, pe baza unei cereri adresate organului fiscal local, prin indicarea, după caz, a numărului de fax, a adresei de e-mail, pentru mijloacele de comunicare enumerate mai sus.

Cuvinte cheie: > >