Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 23 septembrie 2015

23 septembrie 2015 Noutati legislative

Acte normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 23 septembrie 2015:

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011
ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar a statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
2. HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015- 2016
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
6. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii – Muzeul Naţional de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Naţional „Peleş”
7. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Călăraşi
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Complex Sportiv de Nataţie” – Otopeni, judeţul Ilfov, aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.422/2008
9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea
10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIa a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza, Ungaria la 30 aprilie 2015 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
11. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii
13. HOTĂRÂRE pentru prorogarea unor termene prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
14. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, ca fiind de utilitate publică
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor părţi din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
17. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
18. HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

Citeste mai mult  Modificări aduse Legii societăților

MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea de negocieri în vederea încheierii unui Acord între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) referitor la Reprezentanţa BERD în România
2. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului de Colaborare între Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM).

Sursa: comunicat Guvernul României

Cuvinte cheie: >