Acțiune privind reducerea pensiei de întreținere într-o situație cu caracter transfrontalier. Competența întemeiată pe înfățișarea pârâtului

16 martie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Reclamantul M.V a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta B.C., reducerea pensiei de întreţinere de 25% din venitul lunar net pe care o datorează pentru minora MN. (…)

Faţă de împrejurarea că intimata-pârâtă şi minora au reşedinţa în Spania, în mod corect instanţa de fond a constatat că în cauză este aplicabil Regulamentul (CE) nr. 4/2009 privind competența, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere. (…)

Faţă de împrejurările concrete ale cauzei, tribunalul a reţinut că în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 – competenţa întemeiată pe înfăţişarea pârâtului – conform cărora „cu excepţia cazurilor în care competenţa este determinată de alte dispoziţii ale prezentului regulament, instanţa din statul membru în faţa căreia se înfăţişează pârâtul este competentă. Prezenta dispoziţie nu se aplică dacă înfăţişarea are drept scop contestarea competenţei.”

S-a reţinut de către instanţă, că dispoziţiile enunţate nu înlătură celelalte criterii de competență prevăzute de Regulament, ci adaugă un criteriu, și anume voința părților. Acest articol din Regulamentul nr. 4/2009 este asemănător cu art. 24 teza I din Regulamentul nr. 44/2001 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

Citeste mai mult  Depășire neregulamentară. Răsturnarea prezumției de temeinicie a procesului verbal de contravenție

În interpretarea art. 24 din Regulamentul 44/2001, CJUE a statuat că această dispoziție se aplică inclusiv în cazurile în care instanța a fost sesizată cu nerespectarea dispozițiilor regulamentului menționat și implică faptul ca înfățișarea pârâtului să poată fi considerată o acceptare tacită a competenței instanței sesizate și, așadar, o prorogare de competență a acesteia.

Curtea a concluzionat că instanța sesizată fără ca normele cuprinse în secțiunea 3, capitolul II din Regulamentul 44/2001 să fi fost respectate, trebuie să se declare competentă în cazul în care pârâtul se înfățișează și nu ridică o excepție de necompetență, o astfel de înfățișare constituind o prorogare de competență implicită.

Prin urmare, având în vedere cele stabilite de CJUE în jurisprudența menționată mai sus, s-a reţinut că și în ceea ce privește materia obligației de întreținere, în cazul în care pârâtul se înfățișează și nu invocă excepția de necompetență în fața unei instanțe care nu întrunește criteriile de competență stabilite de Regulamentul nr. 4/2009, această instanță trebuie să se declare competentă.

Citeste mai mult  Sfaturi de la SRI cu privire la conexiunea în regim wireless

Tribunalul a reţinut că, în cauză, intimata-pârâtă a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, fără a invoca excepţia necompetenţei instanţelor române. La primul termen de judecată din data de 10.06.2015 pârâta a fost reprezentată de avocat, instanţa invocând din oficiu excepţia necompetenţei instanţelor române.

Referitor la sintagma „înfăţişarea pârâtului” instanţa a reţinut că aceasta se raportează şi la procedurile scrise, prin reprezentant, şi nu presupune prezenţa fizică.

În consecinţă, reţinând înfăţişarea pârâtei, ca urmare a reprezentării convenţionale a acesteia, precum şi faptul că această înfăţişare nu a avut drept scop contestarea competenţei, tribunalul a constatat, faţă de dispoziţiile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, că instanţele române sunt competente în cauză.” (Tribunalul Galați, Decizia civilă nr. 575/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >