Admisibilitatea invocării compensaţiei legale în procedura insolvenţei

16 noiembrie 2019 Business Drept Civil

Curtea de Apel Oradea a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării următoarei chestiuni de drept: Dacă, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 85/2014, este admisibilă invocarea compensaţiei legale a datoriilor reciproce dintre un creditor înscris la masa credală şi ale debitorului aflat în insolvenţă, de către un alt creditor înscris la masa credală, care nu este parte la raportul juridic? Dacă prevederile art. 1617 alin.(3) din Codul civil sunt compatibile sau nu cu procedura insolvenţei?

Curtea de Apel Oradea arată că, din dispozițiile art. 90 alin. 1 din Legea 85/2014 reiese că doar creditorul care are o creanță reciprocă cu debitorul aflat în procedura insolvenței poate invoca stingerea creanțelor reciproce prin compensare legală cu privire la creanța sa, nu și un alt creditor, pe calea contestației la tabelul de creanțe.
Astfel, din coroborarea normei de la alin. 1 al art. 1617 cod civil cu cea de la aliniatul 3 al aceluiași articol rezultă cu claritate că regula compensării legale este supletivă, nu imperativă, creditorii-debitori putând să renunțe în mod expres sau tacit la beneficiul compensației.
Așa cum s-a arătat în doctrină, renunțarea înlătură efectul retroactiv efectul compensației care a operat de plin drept la momentul la care două datorii reciproce au îndeplinit condițiile prevăzute de lege pentru a se stinge prin compensație.
În opinia Curții de apel, prin formularea unei cereri de înscriere la masa credală, fără a invoca compensarea creanțelor reciproce, creditorul a renunțat implicit la beneficiul compensației legale, astfel că, așa cum s-a arătat, a înlăturat retroactiv efectul compensației.
De asemenea, din formularea alin. 1 al art. 90 din Legea nr. 85/2014 rezultă că invocarea compensării reprezintă un drept al creditorului, nu o obligație, rămânând la latitudinea acestuia dacă se prevalează sau nu de dreptul conferit de lege.
În consecință, cât timp, în procedura insolvenței, creditorul nu este obligat să invoce compensarea legală, instanța apreciază că dispozițiile art. 1617 alin. 3 Cod civil nu sunt incompatibile cu procedura insolvenței.

Cuvinte cheie: > >