Adresa prin care este exprimat un punct de vedere al organului fiscal. Natură juridică

Adresa prin care este exprimat un punct de vedere al organului fiscal nu produce prin ea însăşi efecte juridice şi nu reprezintă prin ea însăşi un act administrativ în sensul art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 pentru a putea fi supusă controlului instanţei de contencios administrativ.

Potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 prin act administrativ se înţelege „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice;”, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol „se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal.”

Pentru a fi considerat act administrativ, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: să fie vorba de un act unilateral emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau executării în concret a legii, în scopul de a da naştere, a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii.

Citeste mai mult  Dovada contractului de împrumut

Aşa cum se desprinde din dispoziţiile legale ce definesc noţiunea de act administrativ, o condiţie esenţială pe care trebuie să o întrunească actele emise de autorităţile publice pentru a fi calificate drept acte administrative este aceea de a produce efecte juridice, respectiv de a crea, modifica sau stinge raporturi juridice.

Într-adevăr, în analiza naturii juridice a unui act administrativ, esențiale sunt efectele juridice pe care acesta le produce, natura măsurilor dispuse în conţinutul său, iar nu forma sau denumirea.

Or, adresa nu poate fi considerată un act administrativ ce poate fi contestat în procedura contenciosului administrativ, lipsindu-i dimensiunea de a da naştere, modifica sau stinge raporturi juridice, fiind un simplu act de informare. (Curtea de Apel Craiova, Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 347 din 14 februarie 2022, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >