Anularea acţiunii ca netimbrată, în contextul în care taxa judiciară de timbru datorată a fost eşalonată prin încheiere care constituie titlu executoriu

20 aprilie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Taxele judiciare de timbru, în cea mai simplă accepţiune, reprezintă plata efectuată de către orice persoană fizică sau juridică, interesată în rezolvarea pe calea justiţiei a problemelor de natură juridică, plată făcută statului pentru serviciile prestate prin intermediul instanţelor de judecată .

Taxele judiciare se stabilesc diferenţiat, în funcţie de posibilitatea de a evalua sau nu obiectul cererilor şi acţiunilor în bani.

Orice justiţiabil, persoană fizică sau juridică interesată într-un act de justiţie, care apelează la serviciile de justiţie prin intermediul instanţelor de judecată, datorează taxa judiciară de timbru.

Există situaţii prevăzute de OUG 51/2008, privind ajutorul public judiciar în materie civilă, când persoana fizică poate benefica de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxei judiciare de timbru .

În cazul persoanelor juridice, chiar OUG 80/2013 , statuează că reducerile, eşalonările sau amânările pentru plata taxei judiciare de timbru se acordă în cazurile prevăzute de art.42 alin.2 şi 3 .

Potrivit art. 43 alin. 4 din OUG 80/2013, împotriva încheierii ( prin care s-a soluţionat cererea privind acordarea facilităţilor la plata taxei de timbru), părţile interesate pot formula cerere de reexaminare la aceeaşi instanţă ( alt complet) în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii.

Citeste mai mult  Condițiile pentru acordarea sumei prevăzute de clauza penală

Art. 44 alin. 3 prevede că, în cazul eşalonării sau amânării, instanţa transmite hotărârea de încuviinţare, care constituie titlu executoriu organelor competente, potrivit art. 41, pentru urmărirea executării obligaţiei de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părţii din taxa datorată, la termenele stabilite .

Cum împotriva încheierii din 19.05.2016, nu s-a exercitat calea de atac prevăzută de lege, respectiv reexaminare, această hotărâre a intrat în puterea lucrului judecat şi constituie titlu executoriu, astfel încât motivele de apel vizând revenirea asupra dispoziţiei privind comunicarea sentinţei organelor de executare nu poate fi analizată de instanţa de apel.

Cât priveşte motivele de apel referitoare la greşita anulare a cererii, Curtea a reţinut că acestea sunt întemeiate.

Principiul disponibilităţii, reglementat prin dispoziţiile art. 9 din Noul Cod de pr. civilă, obligă instanţa să statueze asupra celor solicitate de părţile din proces, fără a putea depăşi, ca regulă, cadrul procesual trasat de către acestea, prin cererile şi apărările formulate în condiţiile legii .

Citeste mai mult  Suspendarea facultativă prevăzută de art. 413 alin. (1) pct. 2 CPC

Nu constituie însă o derogare de la principiul disponibilităţii dreptul instanţei de a da calificarea corectă unei cereri de chemare în judecată sau în cazul exercitării unei căi de atac, întrucât instanţa nu procedează la schimbarea obiectului sau cauzei juridice a acţiunii.

În acest context, apelantele au susţinut că în cazul lor ar exista o dublă sancţiune, pe de o parte s-a emis un titlu executoriu pentru plata taxei judiciare de timbru, iar pe de altă parte, acţiunea a fost anulată ca netimbrată de către instanţa de judecată, deşi statul nu a suferit nici un prejudiciu.

În cauza Weissman şi alţii c. României, CEDO a apreciat că o limitare a accesului la justiţie este conformă dispoziţiilor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului, numai dacă tinde către un scop legitim şi dacă există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat .

Or, prin aplicarea unei duble sancţiuni a dispărut acest raport rezonabil de proporţionalitate, ceea ce semnifică faptul că apelantelor li s-a îngrădit accesul liber la justiţie, garantat prin prevederile art. 21 din Constituţia României.”(Curtea de Apel Craiova, Decizia nr. 189/14 martie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >