Anularea cererii de chemare în judecată. Reexaminare. Neindicarea locuinței efective a pârâtului

28 martie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin rezoluția emisă la data de 05.11.2014, petentului i s-a pus în vedere să completeze cererea de chemare în judecată în sensul indicării domiciliului actual al pârâtei , având în vedere imposibilitatea comunicării cererii de chemare în judecată și a actelor anexate, imposibilitate datorată neindicării de către reclamant a adresei actuale a pârâtei, astfel cum rezultă din procesul-verbal de înmânare. Procesul-verbal de înmânare a rezoluției fost comunicat reclamantului la data de 11.11.2014 prin înmânare funcționarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenței.

La data de 17.11.2014, reclamantul a comunicat adresa nr. xxxxx/13.11.2014 prin care a arătat faptul că, în Registrul Național pentru Evidența Persoanelor, conform adresei nr. 447/08.10.2014 a Serviciului Public Comunitar de evidență a Persoanelor Bistrița, domiciliul pârâtei este în satul C, oraș B.

Prin încheierea din camera de consiliu din data de 08.12.2014, cererea formulată de petent a fost anulată în temeiul art. 200 alin. 3 C.pr.civ. raportat la art. 194 C.pr.civ., reținându-se că domiciliul indicat de acesta pentru citarea pârâtei este același cu cel indicat anterior emiterii rezoluției din data de 05.11.2014, acesta nefiind domiciliul actual la care pârâta locuiește în prezent și la care este posibilă efectuarea procedurii de citare potrivit art. 163 C.pr.civ.. Totodată, instanța a reținut că reclamantul nu a solicitat citarea pârâtei prin publicitate, iar, raportat la dispozițiile art. 167 C.pr.civ., instanța are posibilitatea de a încuviința citarea prin publicitate la cererea motivată a reclamantului, nefiind prevăzută citarea din oficiu, prin publicitate, a pârâtului.

Citeste mai mult  Nerespectarea de către procuror a termenului de 5 zile prevăzut de art. 345 alin. (3) NCPP

Potrivit art. 200 alin. 6 C.pr.civ., instanța de judecată va putea reveni asupra măsurii anulării dacă neregularitățile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. 2. Potrivit art. 200 alin. 2 C.pr.civ., când cererea nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 194-197 C.pr.civ., reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu mențiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancțiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancțiune obligația de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispozițiile art. 202 alin. 3.

Art. 194 lit. a C.pr.civ. prevede că cererea de chemare în judecată va cuprinde numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, pentru persoane juridice, denumirea și sediul lor. Dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul.

Citeste mai mult  ÎCCJ: Pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic de schimb este obligatoriu ca proprietarii bunurilor să prezinte certificat de atestare fiscală

La data de 17.11.2014, petentul a depus adresă prin care a indicat domiciliul actual al pârâtei, cu care aceasta figurează în baza de date Serviciului Public Comunitar de evidență a Persoanelor Bistrița, astfel că și-a îndeplinit obligația stabilită de instanța de judecată. Neindicarea locuinței efective, în fapt, a pârâtei nu constituie motiv de anulare a cererii de chemare în jduecată, în temeiul art. 194 lit. a C.pr.civ., ci poate constitui motiv de suspendare a judecății în temeiul art. 242 alin. 1 C.pr.civ.. La fel, faptul că petentul nu a solicitat citarea prin publicitate a pârâtei nu poate constitui motiv de anulare a cererii de chemare în judecată, în temeiul art. 200 C.pr.civ..

Din considerentele arătate, instanța apreciază că petentul a complinit lipsurile constatate de instanță cu privire la cererea de chemare în judecată, motiv pentru care, în temeiul art. 200 alin. 6 C.pr.civ., va admite cererea de reexaminare, va reveni asupra măsurii anulării dispuse prin încheierea din camera de consiliu din data de 08.12.2014, urmând a trimite dosarul la completul inițial învestit, în vederea continuării procedurii prealabile.” (Judecătoria Bistrița, Încheierea civilă nr. 1910/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >