Anularea deciziei de stabilire a onorariului de succes emisă de Decanul Baroului

Prin sentinţa civilă nr. 711/2015 pronunţată de Tribunalul Braşov a fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta JLC G GmbH în contradictoriu cu pârâţii Baroul, Decanul Baroului, şi SCA şi, în consecinţă anulată Hotărârea nr. 125 emisă de pârâtul Baroul şi Decizia nr. 17 emisă de pârâtul Decanul Baroului.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că prin Decizia, Decanul Baroului a admis cererea formulată de pârâta SCA, „apreciind că, în calitate de client şi în baza contractului nr. …, JLC G GmbH (reclamanta), cu sediul în Germania datorează petentei (pârâta SCA) plata onorariului de succes în cuantum de 250.000 (două sute cinci zeci mii) euro”.
La emiterea acestei Decizii, Decanul a avut în vedere cererea formulată de pârâta SCA, înregistrată la Barou şi dispoziţiile art. 32 din Legea 51/1995 şi ale art. 132 din Statutul profesiei de avocat, raportate la prevederile art. 4.7 din contractul  încheiat între reclamantă şi SCA.
Împotriva Deciziei nr. 17, reclamanta a formulat contestaţie care, prin Hotărârea nr. 125 a fost respinsă de Consiliul Baroului.
Prin cererea adresată de pârâta SCA Tribunalului Braşov a solicitat învestirea cu formulă executorie a Deciziei nr. 17
Tribunalul a respins cererea formulată de SCA privind învestirea cu formulă executorie a Deciziei nr. 17. Apelul declarat de SCA a fost respins de Curtea de Apel. În cadrul dosarului  s-a stabilit, cu putere de lucru judecat, că Decizia nr. 17 nu a fost pronunţată în procedura arbitrală reglementată de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 294/2012, nefiind o hotărâre arbitrală în sensul dispoziţiilor Codului de procedură civilă. De asemenea, s-a stabilit că SCA nu s-a adresat Decanului cu o cerere de arbitraj, ci cu o contestaţie specială reglementată de art. 32 din Legea 51/1995, respectiv art. 132 din Statutul profesiei de avocat, aşa încât Decizia menţionată nu poate face obiectul unei cereri de învestire cu formulă executorie, în sensul art. 615 alin. 1 şi 2 Cod Procedură Civilă întrucât Decanul Baroului nu este un Tribunal Arbitral, ci un organ administrativ-jurisdicţional, calitate conferită de Legea 51/1995.

În aceste condiţii, urmează a fi analizat dacă Decanul Baroului B putea emite, în procedura prevăzută de art. 132 din Statutul profesiei de avocat, Decizia nr. 17. (…)
Pârâta SCA, prevalându-se de clauzele contractului nr., a formulat o reclamaţie privind onorariul, în temeiul art. 132 din Statutul profesiei de avocat.
Prin contractul menţionat, încheiat între SCA şi reclamantă, părţile au convenit plata de către reclamantă a unui onorariu de 139 euro/oră. Părţile au stabilit că va exista, de asemenea, un onorariu de succes, care va fi negociat la o dată ulterioară, luându-se în considerare complexitatea obiectului contractului şi, în egală măsură, rezultatul acţiunilor avocaţilor.
Aşadar, reclamanta şi SCA au convenit şi plata de către reclamantă a unui onorariu de succes, pe care însă nu l-au mai negociat, după atingerea obiectivului stabilit prin contractul nr…
Neînţelegerile dintre părţi sunt determinate nu de onorariul orar stabilit şi achitat de reclamantă, ci de onorariul de succes.
Potrivit art. 4.7 din contractul menţionat, „toate litigiile privind încheierea, modificarea, anularea, interpretarea şi executarea contractului sunt supuse regulilor de arbitraj şi regulilor procedurale, aşa cum sunt acestea reglementate de lege şi de Statutul profesiei de avocat”. Aceasta este o clauză compromisorie.
Prin Hotărârea nr. 394/31.03.2012, Consiliul UNBR a adoptat Regulamentul privind organizarea si funcţionarea Curţii de Arbitraj Profesional a Avocaţilor. (…) Sunt de competenţa Decanului Baroului, conform dispoziţiilor art. 2.1.8 din Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 394/31.03.2012 şi a dispoziţiilor art. 132 din Statut şi ale art. 32 din Legea 51/1995, contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile. Aceasta însă presupune onorarii stabilite, achitate sau pretinse în baza contractelor de asistenţă juridică, aşadar onorarii cuantificate, nu şi onorarii necuantificate, cum este cazul onorariului de succes prevăzut de contract.
Nicio dispoziţie din Statut sau din Legea 51/1995 nu prevede competenţa Decanului Baroului de a stabili un onorariu care nu a fost cuantificat de părţile contractului de asistenţă juridică, ci doar de a cenzura, în cadrul contestaţiilor şi reclamaţiilor, onorarii prestabilite (ca de exemplu, contestaţia părţii care pierde procesul cu privire la onorariul la plata căruia a fost obligată).

Citeste mai mult  Data de la care începe să curgă prescripția dreptului de a obține executarea silită a hotărârilor judecătorești

La această concluzie se ajunge şi dacă se au în vedere dispoziţiile art. 122 alin. 1 şi 2 din Statut. (…)
Onorariul, indiferent dacă este unul fix (forfetar), orar sau de succes, este un element obligatoriu al contractului de asistenţă juridică a cărui lipsă poate determina nevalabilitatea clauzei care-l prevede. El însă trebuie indicat nu doar generic, ci cuantificat, având în vedere şi faptul că, potrivit art. 31 alin. 3 din Legea 51/1995, „contractul de asistenţă juridică, legal încheiat, este titlu executoriu”. Or, pentru a putea fi pus în executare, este necesar ca din conţinutul său să rezulte o creanţă certă sau determinabilă, lichidă şi exigibilă.
De altfel, dispoziţiile art. 128 alin. 2 din Statut prevăd că „onorariile se determină şi se prevăd în contractul de asistenţă juridică la data încheierii acestuia între avocat şi client, înainte de începerea asistenţei şi/sau a reprezentării clientului”.
Conform art. 129 alin. 6 din Statut, „avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite şi să obţină şi un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix”.
Rezultă, aşadar, din toate dispoziţiile legale citate, că cererea formulată de SCA şi adresată Decanului nu putea fi soluţionată prin Decizia nr. 17, în sensul celor dispuse prin acest act. Pe cale de consecinţă, nici plângerea prealabilă nu a fost corect soluţionată prin Hotărârea 125 de Consiliul Baroului. (Tribunalul Brașov, Sentinţa civilă nr. 711/CA/25.05.2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >