Caracterul abuziv al clauzei referitoare la taxa de reziliere a contractului de telefonie

8 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin actul adiţional, părţile au convenit modificarea relaţiilor contractuale prin oferirea de către pârâtă a unor noi servicii pe o durată de 24 luni.

Potrivit art.1 din Observaţii pentru serviciile de …. în cazul în care clientul solicita încetarea contractului de voce mobilă anterior duratei minime contractuale, V. ar fi perceput o taxă de 150 euro/sim în cazul în care clientul nu ar fi achiziţionat un smartphone subvenţionat şi 250 euro/sim în caz contrar.
Art.2 din actul adiţional conţine o clauză similară.

Analizând art.1 şi 2 din actul adiţional referitoare la plata unor taxe de reziliere de 150 euro, respectiv 250 euro/sim instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.12 din Legea 72/2013 Practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte în mod vădit inechitabil, în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul dobânzii pentru plata întârziată sau al daunelor-interese suplimentare este considerată abuzivă.

Potrivit art.13 din Legea 72/2013 În determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanţa ţine cont de toate circumstanţele cauzei, în special de: a) abaterile grave de la practicile statornicite între părţi sau de la uzanţele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri; b) nerespectarea principiului bunei-credinţe şi a principiilor de diligenţă în executarea obligaţiilor;c) natura bunurilor sau serviciilor; d) neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plată sau de la rata dobânzii, potrivit prezentei legi; e) poziţia dominantă a cocontractantului în raport cu o întreprindere mică sau mijlocie.

Citeste mai mult  Falsificarea de către executorul judecătoresc a filelor registrului de valori din cadrul BEJ

Aplicând prevederile menţionate la prezenta cauză instanţa constată că reclamanta este o întreprindere ce încadrează celor mici şi mijlocii iar pârâta unul din cei mai importanţi furnizori de telecomunicaţii din România şi din lume.

Clauza contractuală referitoare la plata unei taxe de reziliere de 150 euro, respectiv 250 euro/sim stabileşte în mod vădit inechitabil şi prin impunerea unei poziţii dominante o obligaţie în sarcina reclamantei ce nu are echivalent pentru pârâtă şi mai mult excede cu mult eventualul prejudiciu pe care l-ar putea suferi pârâta, instanţa însuşindu-şi argumentul reclamantei referitor la perceperea acestei taxe şi în situaţia în care un client ar solicita încetarea contractului cu câteva zile anterior împlinirii duratei contractuale. Astfel instanţa constată că suma prevăzută în factură reprezintă contravaloarea a 889,47 euro ( în raport de cursul euro din data de 06.11.2014) adică contravaloarea abonamentului pe o durată de 30 de luni ( în raport de contravaloarea abonamentului de 29 euro) ori de aici rezultă caracaterul vădit inechitabil şi disproporţionat al taxei de reziliere întrucât pentru nerespectarea termenului contractual, respectiv 6 luni până la data de 09.04.2015 pârâta nu poate pretinde o sumă de 5 ori mai mare ca având un caracter echitabil de despăgubire. (…)
Pentru considerentele anterior expuse instanţa va admite şi acest capăt de cerere şi va constata caracterul abuziv al clauzei prevăzute la art.1 şi 2 din actul adiţional.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 11805 din 27 iunie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >