CCIR. Regulamentul privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri

26 noiembrie 2014 Noutati legislative

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 21 noiembrie 2014 a fost publicat Regulamentul CCIR nr. 25/2014 privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri.

Potrivit regulamentului, Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), este autoritatea abilitată să aplice dispoziţiile regulamentului, realizând această activitate printr-o Comisie bursieră.

Comisia bursieră este o structură de specialitate ce are rolul de a aviza, de a supraveghea, de a controla şi de a sancţiona activitatea burselor de mărfuri, sens în care va lucra şi va lua decizii în numele şi pe socoteala Colegiului.

Comisia, are următoarele atribuţii:

a) verifică îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de Legea nr. 357/2005 şi acordă avizul prealabil de legalitate şi de oportunitate pentru înfiinţarea unei burse de mărfuri;

b) în cazul modificării actului constitutiv al bursei de mărfuri ulterior acordării avizului prealabil de legalitate şi oportunitate, Comisia va verifica, înainte de adoptarea noului act constitutiv de către adunarea generală extraordinară, dacă noua formă a actului prevede obligativitatea avizării regulamentelor de către Colegiu, conform art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 357/2005;

c) controlează conformitatea regulamentelor operaţionale ale unei burse de mărfuri cu dispoziţiile Legii nr. 357/2005 şi avizează fiecare regulament operaţional;

d) retrage avizul acordat cu privire la unul sau mai multe regulamente operaţionale în situaţia în care constată abateri de la dispoziţiile legale sau de la regulamentele emise de o bursă de mărfuri;

Citeste mai mult  Noi reglementări privind bacșișul

e) suspendă dreptul de tranzacţionare al unui membru acţionar, suspendă dreptul de tranzacţionare sau exclude de la tranzacţionare un membru afiliat şi retrage dreptul de acces unui client al bursei de mărfuri în situaţia în care constată abateri de la dispoziţiile legale sau de la regulamentele operaţionale emise de o bursă de mărfuri;

f) analizează şi soluţionează contestaţiile împotriva sancţiunilor adoptate de consiliul de administraţie al unei burse de mărfuri, în conformitate cu art. 8 alin. (2) şi art. 25 alin. (5) din Legea nr. 357/2005;

g) solicită, dacă este necesar, burselor de mărfuri şi societăţilor de brokeraj punerea la dispoziţie a registrelor de evidenţă a tranzacţiilor şi a contractelor încheiate pe pieţele administrate de bursele de mărfuri potrivit art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 357/2005.

Înainte de înfiinţare, fondatorii societăţilor organizatoare ale unei burse de mărfuri, prin reprezentanţii lor special desemnaţi în acest scop, vor solicita avizul prealabil de legalitate şi de oportunitate al Colegiului. Solicitantul avizului prealabil de legalitate şi de oportunitate depune la Comisie următoarele documente:

a) cererea privind solicitarea avizului de legalitate şi de oportunitate;

Citeste mai mult  CCR. Legea privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, neconstituțională

b) actul constitutiv al societăţii, în copie certificată;

c) dovada efectuării vărsământului integral, în numerar, al capitalului social subscris;

d) declaraţia pe propria răspundere a fiecărui membru în consiliul de administraţie al respectivei burse de mărfuri că nu deţine participări, de orice fel ar fi acestea, într-o altă bursă de mărfuri;

e) dovada achitării tarifului pentru acordarea avizului prealabil de legalitate şi de oportunitate;

f) orice alte documente şi informaţii ce pot fi relevante şi utile pentru fundamentarea acestei decizii.

În urma deliberării membrilor Comisiei asupra avizării sau neavizării, secretarul Comisiei redactează decizia prin care se admite ori se respinge solicitarea, decizie care va fi semnată de preşedintele Comisiei şi va fi contrasemnată de secretar.

În situaţia în care, pe durata funcţionării bursei de mărfuri, se vor modifica una sau mai multe dintre condiţiile care au stat la baza avizării, societatea organizatoare a respectivei burse de mărfuri este obligată să notifice acea împrejurare Comisiei, în termen de 7 zile de la data producerii modificării, şi să depună documente doveditoare în vederea avizării modificărilor.

În vederea adoptării unei decizii privind acordarea avizului, conform legii, Comisia va verifica îndeplinirea de către solicitant a tuturor condiţiilor prevăzute de Legea nr. 357/2005 şi va emite o decizie motivată, în fapt şi în drept, pe care o va notifica solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării. Decizia poate fi contestată printr-o plângere prealabilă la Colegiu, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la solicitarea de aviz. Soluţia care va fi dată de Colegiu plângerii prealabile va putea fi atacată în termenul legal la instanţa judecătorească competentă.

Citeste mai mult  Noul cadru legal privind RCA

În ceea ce privește egulamentele bursei de mărfuri, sunt considerate regulamente operaţionale acele regulamente ale unei burse de mărfuri care sunt opozabile membrilor, clienţilor bursei şi terţilor în activitatea desfăşurată pe pieţele administrate de acea bursă.

În vederea avizării unui regulament operaţional, societatea organizatoare a acelei burse de mărfuri va transmite Comisiei, prin grija administratorilor săi, următoarele documente:

a) cerere de avizare, în baza hotărârii adoptate de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri;

b) proiectul de regulament operaţional pentru care se solicită avizul;

c) dovada achitării tarifului de avizare.

Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi decide cu privire la avizarea regulamentului operaţional, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării.

Regulamentele operaţionale ale bursei de mărfuri, astfel cum au fost avizate de Comisie, vor fi publicate, în format electronic, pe site-ul fiecărei burse de mărfuri.

Cuvinte cheie: > > >