CCR. Dispozițiile care introduceau noi motive de revizuire în NCPC, neconstituționale

31 mai 2017 Noutati legislative

Miercuri, 31 mai 2017, Plenul Curţii Constituţionale s-a întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, formulată de Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că prevederile art.II şi III din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale.

Dispozițiile în discuție au următorul cuprins:

Art. II. – Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 509 alineatul (1), după punctul 11 se introduc patru noi puncte, punctele 12 – 15, cu următorul cuprins:

„12. când, după pronunţarea hotărârii definitive, Curtea Constituţională adoptă o decizie prin care se declară ca fiind
neconstituţionale dispoziţiile legale pe care s-a întemeiat hotărârea definitivă, sau ale cărei considerente şi/sau dispozitiv sunt contrare hotărârii definitive;

13. hotărârea este pronunţată cu încălcarea prevederilor constituţionale, chiar dacă aspectul de ordine publică nu a fost invocat în faţa instanţelor judecătoreşti;

14. hotărârea este pronunţată cu nerespectarea dispoziţiilor deciziilor Curţii Constituţionale, precum şi a considerentelor acestora;

15. când hotărârea este nelegală pronunţând sancţiuni în temeiul unor dispoziţii legale care nu erau în vigoare la data la care s-a născut raportul juridic dedus judecăţii.”

2. La articolul 509, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru motivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai în ipoteza judecătorului, pct. 4, pct. 7-15 sunt supuse revizuirii şi hotărârile care nu evocă fondul.”

3. La articolul 511, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
„(3^1) Pentru motivele prevăzute la art. 509 alin. (1) punctele 13 – 15, termenul este de 12 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
(3^2) Pentru motivele prevăzute la art. 509 alin. (1) punctul 12, termenul este de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor Curţii Constituţionale.”

Art. III. – În situaţiile prevăzute la art. 511 alin. (3) 1 şi (3) 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, în care hotărârea judecătorească sau decizia Curţii Constituţionale, după caz, este anterioară intrării în vigoare a prezenteilegi, termenul este de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Potrivit comunicatului de presă, cu privire la criticile de neconstituţionalitate extrinsecă, Curtea a constatat că există deosebiri majore de conţinut între forma iniţiatorului şi a primei Camere sesizate, pe de o parte, şi forma adoptată de cea de-a doua Cameră, pe de altă parte. Dacă iniţial proiectul de lege în discuţie a avut în vedere aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 care reglementa măsuri care privesc buna administrare a justiţiei circumscrise unor aspecte tehnice [prorogarea aplicării unor dispoziţii legale, planul de acţiune cuprinzând necesarul de spaţii], legea, astfel cum a fost adoptată în Camera decizională, modifică prevederi substanţiale ale Codului de procedură civilă, mai exact aspecte care ţin de modificarea motivelor pentru care se poate formula calea extraordinară de atac a revizuirii. Prin urmare, Curtea a constatat că modificările aduse Codului de procedură civilă, prin art.II şi III ale legii criticate, sunt unele de substanţă operate asupra formei adoptate de prima Cameră sesizată, care, evident, nu au fost avute în vedere de aceasta, ceea ce contravine principiului bicameralismului, consacrat de art.61 alin.(2) din Constituţie.

Citeste mai mult  Modificarea Codului rutier - proiect

De asemenea, Curtea a statuat că legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă poate să reglementeze numai în privinţa domeniilor în care intervine ordonanţa de urgenţă şi, eventual, să asigure măsurile conexe de corelare sau de politică legislativă necesare pentru realizarea obiectului său propriu de reglementare. Nerespectându-se această exigenţă constituţională, Curtea a constatat că art.II şi III din legea criticată încalcă, pe de o parte, art.115 alin.(7) din Constituţie, iar, pe de altă parte, art.1 alin.(5) din Constituţie, prin raportare la prevederile art.41 alin.(1) şi art.58 alin.(3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Cu privire la criticile de neconstituţionalitate intrinsecă, Curtea a statuat că dispoziţiile art.II pct.1 [cu referire la art.509 alin.(1) pct.12 din Codul de procedură civilă] încalcă art.147 alin.(4) din Constituţie şi neagă autoritatea de lucru judecat care este ataşată hotărârilor judecătoreşti definitive, element component al securităţii juridice, întrucât extinde în mod nepermis sfera hotărârilor judecătoreşti care pot fi revizuite în temeiul unei decizii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curtea Constituţională.

Citeste mai mult  Modificarea Legii privind evaziunea fiscală

Cu privire la dispoziţiile art.II pct.1 din lege [cu referire la art.509 alin.(1) pct.13 şi 14 din Codul de procedură civilă], Curtea a statuat că reglementarea normativă criticată consacră, în realitate, un mijloc de realizare a controlului de constituţionalitate, respectiv controlul de constituţionalitate a hotărârilor judecătoreşti, şi nu un motiv de revizuire. Or, exercitarea controlului de constituţionalitate nu ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti, ci a Curţii Constituţionale. Prin urmare, Curtea a constatat încălcarea art.124 alin.(1), art.126 alin.(1) şi art.142 alin.(1) din Constituţie.

Cu privire la dispoziţiile art.II pct.1 din lege [cu referire la art.509 alin.(1) pct.15 din Codul de procedură civilă], Curtea a statuat că acestea reglementează motive de nelegalitate ale hotărârii judecătoreşti, aspect care este analizat în cadrul căii extraordinare de atac a recursului, şi nu a revizuirii. De asemenea, Curtea a reţinut că, prin modul său de formulare, dispoziţiile criticate nu respectă cerinţele constituţionale de calitate a legii. Drept pentru care, Curtea a constatat încălcarea prevederilor constituţionale ale art.1 alin.(3) referitor la statul de drept şi alin.(5) referitor la calitatea legilor.

Citeste mai mult  Reglementări privind programele de studii universitare 2015-2016

Cu privire la prevederile art.II pct.2 şi 3 din lege, Curtea a reţinut că acestea, reglementând procedura de judecată aplicabilă în privinţa noilor motive de revizuire reglementate, sunt contrare mutatis mutandis art.1 alin.(3) şi (5), art.124 alin.(1), art.126 alin.(1), art.142 alin.(1) şi art.147 alin.(4) din Constituţie.

Cu privire la prevederile art.III din lege, Curtea a constatat că acestea constituie premisa repunerii în discuţie cu caracter retroactiv a tuturor hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate după 1991, data adoptării Constituţiei României. Prin urmare, Curtea a constatat încălcarea principiului neretroactivităţii legilor şi al securităţii raporturilor juridice, precum şi a dreptului la un proces echitabil şi caracterul de stat de drept al României [art.1 alin.(3) şi (5), art.15 alin.(2) şi art.21 alin.(3) din Constituţie]

Cuvinte cheie: > >