CCR. Dispozițiile din NCPC privind depunerea prețului de către creditorul adjudecatar al imobilului, constituționale

6 septembrie 2016 Drept Civil

În Monitorul Oficial cu numărul cu numărul 683 din 2 septembrie 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 408/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 850 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

”Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, potrivit art. 843 din Codul de procedură civilă, la licitaţie poate participa orice persoană, cu excepţia debitorului care nu poate participa nici personal, nici prin persoane interpuse. Prin urmare, la licitaţie pot participa şi creditorii urmăritori sau intervenienţi, la fel ca orice alt participant, totuşi aceştia nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din preţul de pornire a primei licitaţii.

În continuare, Curtea observă că dispoziţiile art. 850 din Codul de procedură civilă reprezintă o preluare a dispoziţiilor art. 512 din Codul de procedură civilă din 1865. Potrivit art. 850 alin. (1) din Codul de procedură civilă, persoana declarată adjudecatar are obligaţia legală de a depune, la dispoziţia executorului judecătoresc, preţul de vânzare, în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, preţ din care se deduce cauţiunea consemnată de adjudecatar pentru a putea participa la licitaţie potrivit art. 844 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Citeste mai mult  CCR. Respingerea recursului ca vădit nefondat, în etapa admisibilității în principiu, neconstituțională

În situaţia în care adjudecatarul este un creditor, legea îi permite acestuia să depună în contul preţului de vânzare creanţa sa, obligându-l ca, în ipoteza în care creanţa sa este mai mică decât preţul de vânzare, să depună diferenţa de preţ. Mai mult decât atât, în cazul în care există şi alţi creditori, cu un drept de preferinţă, potrivit dispoziţiilor art. 865 şi art. 867 din Codul de procedură civilă, iar diferenţa de preţ depusă în condiţiile arătate mai sus nu acoperă suma necesară plăţii acestor creanţe, creditorul adjudecatar este obligat să le acopere până la concurenţa preţului de adjudecare.

Art. 865 din Codul de procedură civilă reglementează rangul creanţelor cu preferinţă generală, respectiv distribuirea sumei potrivit unei ordini de preferinţă stabilite de lege. Potrivit ordinii de preferinţă, în caz de concurs de creanţe de ranguri diferite, va fi acoperită cu prioritate cea situată pe o poziţie superioară, iar creanţa de rang inferior va fi satisfăcută din suma rămasă. Ordinea de preferinţă a creanţelor, potrivit art. 867 din Codul de procedură civilă, va fi modificată în sensul că imediat după plata creanţelor reprezentând cheltuieli de judecată, pentru măsuri asigurătorii sau de executare silită, pentru conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie şi a altor cheltuieli făcute în interesul comun al creditorilor, precum şi după cele reprezentând cheltuieli de înmormântare a debitorului, vor fi plătite creanţele creditorilor care au asupra bunului drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi de preferinţă conservate.

Citeste mai mult  Contract de inchiriere denuntat unilateral. Necesitatea notificarii prealabil introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale

Aşadar, dacă creanţa adjudecatarului este mai mică decât preţul adjudecării, adjudecatarul depunând diferenţa de preţ, creditorii care au un drept de preferinţă vor fi îndestulaţi, dacă este posibil, din această diferenţă. În cazul în care această diferenţă este insuficientă, creditorul adjudecatar este ţinut să depună, în completare, suma pentru plata respectivelor creanţe, până la concurenţa preţului de adjudecare.

Curtea reţine că situaţia creditorului adjudecatar este o situaţie specifică în care stingerea creanţei reprezintă, de fapt, o compensare, situaţia juridică a creditorilor adjudecatari fiind diferită de cea a terţilor, simpli participanţi la licitaţie.

În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate formulată prin raportare la art. 16 din Constituţie, referitoare la egalitatea în faţa legii, Curtea constată că textele de lege criticate nu aduc atingere acestui principiu constituţional, întrucât se aplică tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, oricare dintre creditorii chirografari putând depune creanţa lor în contul preţului.

Citeste mai mult  Imposibilitatea învestirii cu formulă executorie a contractului de asistență juridică

Oricare dintre creditorii chirografari are dreptul de a prelua în aceleaşi condiţii bunul executat în contul creanţei, astfel încât nu se pune problema unei discriminări în cadrul aceleiaşi categorii de creditori. Dispoziţia legală conferă în mod nediscriminatoriu posibilitatea oricărui creditor chirografar care participă la procedură să depună în caz de adjudecare creanţa sa în contul preţului.

Situaţia creditorului adjudecatar este însă diferită atât de situaţia terţului adjudecatar, cât şi de situaţia creditorului chirografar neparticipant la procedură sau care nu şi-a adjudecat bunul; legiuitorul a reglementat două situaţii distincte, în ambele situaţii egalitatea de şanse a creditorilor fiind respectată.”

Cuvinte cheie: > >