CCR. Stabilirea de către legiuitor a caracterului executoriu al încheierii prin care se stabilește amenda judiciară, nu îngrădește accesul liber la justiție

7 martie 2020 Drept Civil

În Monitorul Oficial cu numărul 173 din 3 martie 2020 a fost publicată Decizia CCR nr. 713/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 190 din Codul de procedură civilă care au următorul cuprins: „Abaterea săvârșită, amenda și despăgubirea se stabilesc de către instanța în fața căreia s-a săvârșit fapta sau, după caz, de către președintele instanței de executare, prin încheiere executorie, care se comunică celui obligat, dacă măsura a fost luată în lipsa acestuia. Atunci când fapta constă în formularea unei cereri cu rea-credință, amenda și despăgubirea pot fi stabilite fie de instanța în fața căreia cererea a fost formulată, fie de către instanța care a soluționat-o, atunci când acestea sunt diferite.”

În motivarea deciziei, Curtea arată că, ”având natura unor venituri publice, obligația de plată a amenzii judiciare reprezintă o obligație fiscală, iar executarea silită a acesteia este guvernată de prevederile Codului de procedură fiscală. În acest sens, instanța de judecată înștiințează organul fiscal cu privire la aplicarea amenzii judiciare, acesta având obligația de a confirma primirea în 30 de zile, potrivit art. 226 alin. (9) din Codul de procedură fiscală. Având în vedere dispozițiile art. 226 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015 potrivit cărora modificarea titlului de creanță atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător, Curtea reține că pentru situația în care creanța bugetară a fost pusă în executare, admiterea cererii de reexaminare conduce la modificarea titlului executoriu. Dacă cererea de reexaminare este admisă ca urmare a constatării faptului că sancțiunea a fost aplicată fără temei sau cu încălcarea unor dispoziții legale, amenda aplicată poate fi revocată sau poate fi redusă în situația în care se apreciază ca fiind disproporționat cuantumul amenzii aplicate în raport cu abaterea săvârșită.”

Citeste mai mult  Respingerea ca inadmisibilă a cererii de intervenție dată în apel. Cale de atac

Curtea notează că, ”dată fiind relația dintre titlul de creanță și titlul executoriu, acesta din urmă va fi modificat ori de câte ori intervin schimbări cu privire la titlul de creanță, spre exemplu, ca urmare a admiterii cererii de reexaminare. În această situație, persoana îndreptățită ca urmare a soluționării cererii de reexaminare poate solicita restituirea sumelor plătite la bugetul de stat în plus față de obligația legală sau, după caz, plătite în mod necuvenit. Stabilirea de către legiuitor a caracterului executoriu al încheierii prin care se stabilește amenda judiciară nu aduce nicio îngrădire accesului liber la justiție sau dreptului la apărare, persoana obligată la amendă sau despăgubire putând face cerere de reexaminare, prin care solicită, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii.”

Cuvinte cheie: > > > >