CEDO. Respectarea formalităților privind numirea unui nou avocat vs dreptul de acces la o instanță

30 iunie 2016 CEDO

Joi, 30 iunie 2016, în cauza Duceau împotriva Franței (cererea nr. 29151/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenția europeană a drepturilor omului.

Cauza privește respingerea unei căi de atac pe motiv că noul avocat a fost numit fără respectarea unei norme de procedură (articolul 115 din Codul de procedură penală).

Situația de fapt

Reclamantul, Jacques Duceau, a solicitat asistența unui executor judecătoresc după ce s- confruntat cu dificultăți în exercitarea drepturilor de vizită și de a menține legătura cu fiul său. Având în vedere că executorul judecătoresc a omis să indice un punct cheie în raportul întocmit, reclamantul s-a plâns președintelui Asociației executorilor judecătorești. Executorul judecătoresc ar fi dat președintelui o copie a raportului său, care nu era identică cu raportul original.

Dl Duceau, asistat de un avocat, dl DC, a depus o plângere penală, cu o cerere de a se constitui parte civilă, pentru fals și uz de fals. Pe parcursul procedurii și-a schimbat avocatul. El l-a numit pe dl L., membru al Baroului Reims, care, la 11 iulie 2008, a trimis judecătorul de instrucție o scrisoare în care menționa, printre altele, că acționa în calitate de (nou) avocat al reclamantului. Printr-o ordonanță din 14 august 2008, judecătorul de instrucție a refuzat să efectueze un act adițional în anchetă, pe motiv că numirea domnului L. era inadmisibilă, ca în conformitate cu dispozițiile articolului 115 din Codul de procedură penală, avocatul nu putea acționa, neavând împuternicirea de a reprezenta clientul.

La 16 și 18 august dl Duceau, prin scrisorile înregistrate cu confirmare de primire, a informat atât judecătorul de instrucție cât și grefierul judecătorului că a schimbat avocatul și l-a desemnat pe dl L.

Citeste mai mult  CEDO condamnă România - 5 mai 2015

Reclamantul a făcut apel, fără succes, împotriva deciziei din 14 august 2008. Într-o ordonanță din 29 iunie 2009, judecătorul de instrucție a decis încetarea anchetei, observând că domnul Duceau s-a conformat în cele din urmă cu formalitățile de numire a noului său avocat, ca urmare a deciziei din 14 august 2008 prin care fusese declarată inadmisibilă numirea noului avocat. Dl Duceau a făcut apel împotriva ordonanței de încetare. Într-o hotărâre din 23 noiembrie 2009, Camera de instrucție a Curții de Apel Reims a declarat apelul inadmisibil. Dl Duceau a contestat fără succes, în fața Curții de Casație care  a constatat că, la momentul în care domnul L. a depus apelul domnului Duceau împotriva ordonanței de încetare, nu fusese numit în mod valid, după cum dl Duceau a informat judecătorul de instrucție cu privire la desemnarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și nu printr-o declarație grefierului, în conformitate cu articolul 115 din Codul de procedură penală.

Invocând articolul 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil), dl Duceau a susținut că a existat o încălcare a regulii conform căreia ambele părți trebuie să fie audiate și a dreptului său de acces la o instanță. El s-a plâns în principal, că decizia de a declara inadmisibil apelul său, din motive legate de numirea noului său avocat, a fost excesiv de formalistă.

Aprecierea CEDO

Principiul contradictorialității

Curtea a constatat că procurorul a depus concluzii scrise în sensul că apelul formulat de domnul L. împotriva ordonanței de încetare era inadmisibil din cauza lipsei împutericirii avocatului. Aceste observații au fost adăugate la dosar, așa cum se arată prin hotărârea Curții de Casație, și au fost, de asemenea, la dispoziția părților. Dl L. a avut posibilitatea să le consulte înainte de audierea în fața Camerei de instrucție și chiar să solicite o copie. Astfel, Curtea a constatat că dl Duceau a putut să-și exprime argumentele în condiții satisfăcătoare, astfel că nu a existat nici o încălcare a regulii potrivit căreia trebuie să fie audiate ambele părți. Nu a fost încălcat art. 6 § 1  sub acest aspect.

Citeste mai mult  UNBR. Decizii CEDO privind perchezițiile și confiscările de documente de la sediul firmelor de avocați

Dreptul de acces la o instanță

Curtea a reiterat faptul că „dreptul de acces la o instanță” nu este absolut.

Normele privind formalitățile și termenele privind exercitarea căilor de atac au fost concepute pentru a asigura buna administrare a justiției și a espectări, în special, principiului securității juridice. Cu toate acestea, normele în cauză nu ar trebui să împiedice părțile litigante să recurgă la calea de atac disponibilă.

Curtea de Apel Reims a declarat inadmisibil apelul recamantului împotriva ordonanței prin care s-a dispus încetarea anchetei din 29 iunie 2009 în temeiul articolului 115 din Codul de procedură penală. Textul prevedea printre diferitele formalități privind numirea unui nou avocat ca aceasta să fie adusă în atenția autorităților în timpul instrucției. Dl Duceau a informat judecătorul de instrucție prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în loc de a face o declarație grefierului, în conformitate cu articolul 115. CEDO a observat că aplicarea articolului 115 din Codul de procedură penală nu era sistematică. CEDO a menționat că Curtea de Casație a considerat ca fiind valabilă o procedură în care formalitățile relevante nu au fost respectate, în măsura în care acest lucru nu prejudicia interesele părții.

Citeste mai mult  CEDO. Cauza Uzinexport SA împotriva României. Aplicarea arbitrară a unei dispoziții legale de către instanța națională. Încălcarea dreptului la un proces echitabil

Curtea a constatat că judecătorul de instrucție a fost pe deplin informat cu privire la schimbarea avocatului. După ce a constatat inițial numirea inadmisibilă, judecătorul a validat-o apoi, așa cum se arată expres în decizia sa din 29 iunie 2009. CEDO a menționat de asemenea că, în opinia sa privind recursul domnului Duceau, Curtea de Casație a subliniat faptul că noul avocat, dl L., a fost îndreptățit să considere numirea sa drept legală. CEDO a considerat astfel că decizia Curții privind inadmisibilitatea recursului, susținută de Curtea de Casație, a încălcat drepturile procesuale ale domnului Duceau și ale avocatul său, care nu mai putea, în acel stadiu, să rectifice o împuternicire deja validată de către judecătorul de instrucție. Acea validare a eliminat orice risc de ambiguitate sau confuzie cu privire la numirea avocatului.

Curtea a concluzionat că dl Duceau a fost lipsit de o examinare a recursului pe fond. Curtea a considerat că, după ce a notificat identitatea noului său avocat judecătorului de instrucție și grefierului judecătorului, reclamantul a trebuit să suporte o sarcină disproporționată care a perturbat echilibrul just între preocuparea legitimă de a asigura respectarea condițiilor formale de numire a unui nou avocat în timpul anchetei premergătoare procesului și dreptul de acces la o instanță.

Curtea a constatat că a fost încălcat art. 6 § 1.

Cuvinte cheie: > >