Group 1

Cerere a debitorului de deschidere a procedurii simplificate. Nedepunerea documentelor prevăzute de lege

18 iunie 2015 Business Jurisprudenta

Potrivit prevederilor art.67 din Legea nr.85/2014, „(1) Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte:
a)ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;
b)lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;
c)lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;
d)lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;
e)contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;
f)lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită;
g)o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;
h)o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii;
i)o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;
j)o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că el sau administratorii, directorii şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;
k)un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;
l)o declaraţie prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăţi, cu precizarea acestora;
m)dovada codului unic de înregistrare;
n)dovada notificării organului fiscal competent.
(2)Documentele prevăzute la alin. (1) se depun odată cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai târziu, până la termenul de judecată stabilit de judecătorul-sindic. Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a), g), k), l), m) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) şi d), precum şi a cazului în care cererea de deschidere a procedurii este formulată de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nedepunerea documentelor prevăzute la lit. h), i) şi j) este sancţionată cu decăderea din dreptul de a depune un plan de reorganizare”.
Ca urmare, cerinţele prevăzute de lege pentru deschiderea procedurii sunt cumulative, iar neîndeplinirea oricărora dintre acestea determină respingerea acţiunii promovate de către debitor.
În cauză, debitoarea nu a respectat cerinţele prevăzute de art.67 alin. 1 lit.c din Legea nr.85/2014.
Aşa cum corect a reţinut judecătorul-sindic, debitoarea nu a precizat adresa numitului PV, nu a depus documente din care să rezulte că acesta este fostul administrator al debitoarei şi nici referitoare la datoria în cuantum de 59 740 lei.
Neîndeplinirea întocmai a acestei cerinţe atrage şi imposibilitatea îndeplinirii condiţiei referitoare la valoarea prag prevăzută de art.5 pct.72 din lege – cuantumul minim al creanţei pentru deschierea procedurii, atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, fiind de 40.000 lei, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr.31/1990.
Omisiunea de a depune integral la dosarul primei instanţe actele prevăzute de art. 67 alin.1 lit. a) – g), k), l), m) din Legea nr. 85/2014 nu poate fi acoperită prin susţineri şi argumente ce tind la detalierea situaţiei de fapt şi nici prin depunerea înscrisurilor în apel, deoarece legea reglementează expres sancţiunea respingerii cererii, în această situaţie legiuitorul instituind norme derogatorii de la procedura civilă de drept comun. (Curtea de Apel Craiova, Secția a II-a Civilă, Decizia nr. 289/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >