Cererea de intervenţie în executarea silită a creditorilor chirografari, titulari ai unor creanţe băneşti rezultate din înscrisuri cu dată certă ori din registre ţinute cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. Condiţii. Procedură

12 septembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 689 alin. 1 şi alin. 2 pct. 4 C.proc.civ., pot interveni în executarea silită creditorii chirografari titulari ai unor creanţe băneşti rezultate din înscrisuri cu dată certă ori din registre ţinute cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Conform art. 691 alin. 2 C.proc.civ., în situaţia în care se reclamă creanţe băneşti rezultate din înscrierile contabile făcute în registre ţinute cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, cererea va fi însoţită, sub sancţiunea inadmisibilităţii, de un extras de pe înscrierile care cuprind aceste sume, legalizate de un notar public.
În fapt, cererea formulată de creditoarea – intervenientă a fost însoţită de extrase legalizate de notarul public din fişa de cont aferentă anului 2014 pentru apartamentul proprietatea debitoarei şi lista de plată aferentă lunii februarie 2014 pentru acelaşi apartament.

Aşa cum rezultă din art. 22 alin. 1 şi alin. 7 din HG nr. 1588/2007, activitatea de administrare a condominiului include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie, iar administratorul care îndeplineşte şi funcţia de contabil în partidă simplă are obligaţia să întocmească şi să completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

Citeste mai mult  Retractarea renunțării la judecată

În consecinţă, evidenţele asociaţiei de proprietari, aşa cum au fost acestea consemnate în înscrisurile prezentate, reprezintă înscrierile contabile făcute în registre conform art. 689 alin. 2 pct. 4 C.proc.civ.

În sensul art. 691 alin. 4 C.proc.civ., instanţa soluţionează cererea în camera de consiliu, fără citarea părţilor, dispoziţiile art. 665 aplicându-se în mod corespunzător. Dacă creditorii care au formulat cerere de intervenţie nu au titlu executoriu, instanţa va convoca în camera de consiliu, de urgenţă şi în termen scurt, debitorul şi creditorii care nu au titlu executoriu, pentru recunoaşterea de către debitor a creanţelor, dispunând totodată comunicarea către debitor a copiilor de pe cererile de intervenţie şi de pe documentele justificative.

Pentru termenul de judecată din data de 0x.1x.2014, debitoarea a fost convocată în camera de consiliu fiindu-i comunicată cererea de intervenţie formulată de creditoare şi documentele justificative invocate de aceasta.
Legal citată pentru termenul de judecată menţionat, debitoarea nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Or, potrivit art. 691 alin. 5 C.proc.civ., dacă debitorul nu se înfăţişează, se consideră că recunoaşte toate creanţele reclamate prin cererile de intervenţie.

Citeste mai mult  Imposibilitatea pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de contract. Clauza de dezicere

În împrejurările descrise mai sus, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege – art. 689 alin. 2 pct. 4 şi art. 691 alin. 5 C.proc.civ. – pentru încuviinţarea cererii de intervenţie, a admis cererea şi a încuviinţat cererea de intervenţie formulată de creditoare.

În acelaşi context, a reţinut că, potrivit art. 694 alin. 1 C.proc.civ., creditorii intervenienţi şi cei ale căror creanţe au fost recunoscute de către debitor, în condiţiile prevăzute la art. 691, pot să participe la distribuirea sumei rezultate din urmărire, în limita sumelor reclamate sau, după caz, recunoscute, şi, dacă au titluri executorii, să participe, în condiţiile legii, la urmărirea bunurilor debitorului şi să solicite efectuarea unor acte de executare silită, dacă este cazul.

Per a contrario, creditorii care nu au titluri executorii au doar posibilitatea de a participa la distribuirea sumei rezultate din urmărire, în limita sumelor reclamate.

În consecinţă, a autorizat creditoarea – intervenientă să participe la distribuirea sumei rezultate din urmărirea bunurilor debitoarei în limita sumei reclamate. (Tribunalul Galați, Decizia civilă nr. 445/2014, portal.just.ro)

Notă: După republicarea Codului de procedură civilă, art. 689 a devenit art. 690 ș.a.m.d.

Cuvinte cheie: > > >