Cererea privind acordarea pensiei de urmaş formulată direct în instanță, fără parcurgerea procedurii administrative, este inadmisibilă

”Reclamanta GM a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa, să dispună obligarea pârâtei la acordarea pensiei de urmaş.Aşa cum rezultă din înscrisurile ataşate la dosar, se constată că reclamanta s-a adresat direct instanţei cu cerere prin care să fie obligată CJP Dolj să îi emită o decizie referitoare la acordarea pensiei de urmaş, fără ca în prealabil să se fi adresat CJP Dolj.

Într-adevăr, după promovarea acţiunii, reclamanta a înaintat pârâtei o cerere prin care solicita să i se elibereze adeverinţă din care să rezulte că nu beneficiază de pensie de urmaş, dar în niciun caz nu a solicitat CJP Dolj, acordarea bensiei de urmaş.

Potrivit art. 74 din Normele de aplicare a Lg nr. 263/2010: „(1)Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentă teritorial în funcţie de domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.(2)Solicitantul poate fi persoana îndreptăţită, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, precum şi mandatarul, desemnat prin procură specială, în situaţia în care este mandatat şi să încaseze drepturile de pensie.

Art. 75 din aceleaşi norme, prevăd: „Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la instituţia competentă. Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile de la data emiterii.”

Potrivit art. 149 alin. 1 Lg nr. 263/2010 „deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

Citeste mai mult  Camera preliminară. Neîncunoştinţarea inculpatului cu privire la întocmirea raportului de expertiză. Sancțiune

Se are în vedere că prin art. 149 din Legea nr. 263/2010 s-a instituit o procedură administrativă prealabilă obligatorie pentru contestarea deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale, acestea putând fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii.

La rândul lor, hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii, pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare în conformitate cu art. 151 din Legea nr. 263/2010. Hotararile prevazute la art. 150 alin. (3) c din Legea nr. 263/2010 care nu au fost atacate la instantele judecătorești in termenul prevazut la alin. (2) sunt definitive.

Prin urmare se constată că reclamanta nu a parcurs procedura prevăzută de dispoziţiile legale, ci s-a adresat direct instanţei, astfel încât excepţia de inadmisibilitate este întemeiată şi va fi admisă, cu consecinţa respingerii acţiunii.”(Tribunalul Dolj, Secția Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Sentința nr. 2555/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >