Cereri succesive de deschidere a procedurii insolvenței formulate împotriva unei societati dintr-un grup. Dispoziții legale aplicabile

19 mai 2015 Business Jurisprudenta

Prin noua lege a procedurii insolventei nr. 85/2014, legiuitorul a definit la art. 5 pct. 35 si 37 grupul de societati interconectate prin controlul ori detinerea participatiilor calificate, cât si membrul unui asemenea grup de societati, stabilind la capitolul II sectiunea 1 din titlul II al actului normativ prevederi special privind competenta si organele care aplica procedura în cazul deschiderii procedurii împotriva unor membri ai grupului de societati.
Astfel, potrivit prevederilor art. 185 alin. 1 din lege, în cazul deschiderii procedurii insolventei împotriva unor membri ai grupului de societati, în urma depunerii unei cereri comune de deschidere a procedurii insolventei, instanta competenta este tribunalul în a carui circumscriptie teritoriala îsi are sediul – mama sau dupa caz, societatea cu cea mai mare cifra de afaceri conform ultimei situatii financiare publicate, pentru toate societatile membre ale grupului.
Conform prevederilor art. 185 alin. 2 si 3 din acelasi act normativ, pentru fiecare membru al grupului se va forma un dosar separat, iar prin derogare de la dispozitiile art. 53 din Legea nr. 304/2004, toate dosarele formate potrivit alin. 2 vor fi repartizate judecatorului sindic desemnat conform sistemului de repartizare aleatorie în primul dosar înregistrat în sistemul informatizat al instantelor.
De asemenea, legiuitorul a stipulat la art. 188 din lege desemnarea pentru fiecare membru al grupului acelasi administrator judiciar în conditiile art. 57 în cazul în care creditorii ce detine cel putin 50% din masa credala sunt aceiasi pentru fiecare membru al grupului.
Deoarece aceste dispozitii deroga de la dispozitiile capitolului I al titlului II al Legii nr. 85/2014, ele sunt incidente doar în cazurile si conditiile expres prevazute la capitolul II al titlului, neputând fi extinse si altor situatii ce nu se încadreaza în limitele dispozitiilor derogatorii prevazute expres de legiuitor.
Din analiza prevederilor art. 185 din Legea nr. 85/2014 coroborate cu prevederile art. 192-193 din acelasi act normativ rezulta ca dispozitiile procedurale derogatorii mai sus aratate se aplica în cazul în care se formuleaza o cerere comuna de deschidere a procedurii insolventei de catre doi sau mai multi debitori, membri ai grupului ori de un creditor ce detine creante împotriva a doi sau mai multi membri ai grupului de societati.
Cererea comuna prevazuta expres de legiuitor în cuprinsul prevederilor legale derogatorii, reprezinta o cerere unica prin care se solicita deschiderea procedurii împotriva mai multor societati din acelasi grup ori cereri concomitente având fiecare ca obiect, deschiderea procedurii împotriva unor membri ai aceluiasi grup, astfel cum rezulta din definitia cererii comune prevazuta la art. 5 pct. 8 din legea insolventei.
În cazul în care nu se formuleaza o cerere comuna în sensul vizat de legiuitor, ci cereri succesive în timp vizând deschiderea procedurii insolventei unor membri ai grupului de societati, nu sunt incidente dispozitiile art. 183 si urmatoarele din lege deoarece acestea au caracter derogatoriu si se aplica doar cazurile si situatiile expres prevazute de lege, fiind incidente pentru determinarea competentei de solutionare a cererilor dispozitiile art. 41 capitolul I titlul II al legii insolventei.  (Curtea de Apel Oradea, Decizia nr. 67/C/2015-A din 10.03.2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >