Citarea nelegală a inculpatului la judecata în fond. Lipsa afișării înștiințării

19 decembrie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Citarea inculpatei nu s-a făcut legal deoarece, deși s-a refuzat primirea citației de către o rudă a inculpatei și agentul procedural a bifat pe procesul verbal faptul că a afișat înștiințarea, în concret agentul procedural nu a afișat înștiințarea, aceasta aflându-se la dosarul de fond.

Totodată, se observă că nici citarea la ușa organului judiciar, respectiv a Judecătoriei Focșani, pentru termenul la care s-a judecat cauza, nu a fost făcută legal întrucât nu a fost afișată înștiințarea, conform art.259 alin.5 Cod procedură penală, și aceasta aflându-se la dosarul de fond.

”Prin sentinţa penală nr.465/29.02.2016 a Judecătoriei Focşani, în baza art.378 alin.1 lit.c C.p. a fost condamnată inculpata B.A.I. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de abandon de familie.

In baza art. 25 C.p.p. s-a respins ca inadmisibilă acţiunea civilă intentată în aceasta cauză de reprezentantul legal al minorilor, D.V.G.

In baza art.274 alin.1 C.p.p. a fost obligată inculpata la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

În motivarea hotărârii s-a arătat că prin rechizitoriu nr.5380/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, înregistrat pe rolul acestei instanțe sub nr.x/231/2015, inculpata B.A.I. a fost trimisă în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abandon de familie, prev. şi ped. de art.378 alin.1 lit.c C.p.

Fapta inculpatei constă în aceea că din luna iulie 2012 şi până în prezent, cu rea-credință, nu a plătit pensia de întreținere astfel cum a fost stabilită prin sentința civilă nr.x/20.06.2013 şi majorată prin sentința civilă nr.2162 din 13.05.2014 în favoarea celor trei copii minori, D.I.D., D.I.G. si D.M.G.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanța a constatat următoarele:

Din actul de sesizare al instanței s-a reținut că prin sentința civilă nr. x din 20.06.2013 a Judecătoriei Focșani, rămasă definitiva prin neapelare, inculpata B.A.I. a fost obligată la plata sumei de 100 lei lunar, cu titlu de pensie de întreținere in favoarea minorilor D.I.D., născut la data de ……, D.I.G., nascut la data de ….. si D.M.V., născut la data de …., începând cu data introducerii acțiunii, respectiv 04.07.2012 , până la majoratul copiilor. Minorii au rezultat din concubinajul inculpatei cu numitul D.V.G.

Pensia de întreținere a fost majorată prin sentința civila nr. x/13.05.2014 a Judecătoriei Focșani, rămasă definitiva, de la suma de 100 lei lunar pentru fiecare minor, la suma de 300 lei lunar pentru fiecare minor, începând cu data introducerii acțiunii, respectiv 07.03.2014 şi până la majoratul fiecăruia dintre copii.

Inculpata însă nu a plătit niciodată pensia de întreținere datorata minorilor, nu i-a vizitat de 2 ani de zile, nu a acordat nici un suport material întreținerii acestora, aspecte confirmate de martorii B.C. si B.L.

Citeste mai mult  (Ne)legala decădere din dreptul de a administra proba cu expertiza judiciară

Potrivit înscrisurilor care emană de la Primăria G., D.P.P.D. V., A.O.F.M. V., I.T.M. V., Cabinetul Medical al comunei T., inculpata nu a beneficiat de ajutor de șomaj sau alte drepturi bănești din partea Primăriei, nu figurează în baza de date cu dizabilități şi nici in căutarea unui loc de munca, nu figurează cu contract individual de muncă şi nici cu anumite boli mai grave. De altfel, Primăria comunei G. a confirmat că inculpata figurează în evidenţele agricole şi fiscale ale comunei, în indiviziune cu numitul D.V.G., cu suprafața de 1.500 m.p. teren arabil intravilan şi curți plus imobil casă de locuit.

La urmărirea penală, inculpata nu a fost audiată decât prin intermediul unei convorbiri telefonice, fiind plecată în Italia, împrejurare în care a recunoscut că nu a plătit pensia de întreținere copiilor deoarece nu câștiga lunar decât aproximativ 200 de euro, dar își va achita datoria avută.

In perioada de verificare a dosarului în Camera preliminară, inculpata nu a formulat cereri, excepții, nu a contestat probele administrate la urmărirea penală.

La cercetarea judecătorească, inculpata nu s-a prezentat la nici un termen de judecată, motiv pentru care nu a fost audiată.

Reprezentantul minorilor însă, a declarat că nici până la data audierii inculpata nu și-a achitat pensia de întreținere datorată, deși nu mai are alţi copii în întreținere.

Din verificarea fişei de cazier a inculpatei a rezultat că aceasta nu a mai are alte condamnări penale.

Prin evaluarea probelor administrate în cauză s-a reținut că inculpata B.A.I. nu şi-a achitat cu rea-credință, pe o perioadă mai mare de 3 luni de zile, respectiv din iulie 2012 şi până în prezent, pensia de întreținere datorată minorilor D.I.D., D.I.G. si D.M.G., stabilită prin hotărâre judecătorească, fapta care întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abandon de familie, prev. de art.378 alin.1 lit.c C.p.

S-a arătat că reaua-credință a inculpatei este dovedită prin aceea că deși nu are probleme de sănătate, este aptă de muncă, tânără, timp de 3 ani nu le-a achitat copiilor pensia datorată sau măcar o parte din aceasta, nu i-a vizitat, nu le-a asigurat nimic din cele necesare traiului de zi cu zi, nu a ținut nici un fel de legătură cu aceștia.

S-a menționat că la individualizarea judiciară a pedepsei se vor avea în vedere dispozițiile părții generale ale C.p., limitele de pedeapsă prevăzute în partea specială a C.p. pentru fapta săvârșită, gradul concret de pericol social al faptei dat de producerea unor suferințe psihice propriilor copii, prin neasigurarea celor necesare dezvoltării lor, a trăirii faptului că sunt abandonați de propria mama, traumatizându-i, dar şi de persoana inculpatei care a recunoscut săvârșirea faptei, dar nu a făcut nimic să o remedieze, nu este recidivistă, nu are alte obligații de întreținere către alte persoane, are absolvite 10 clase.

Citeste mai mult  Interpretarea noțiunii de „vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România” prevăzută de art. 334 alin. (4) CP, la ÎCCJ

S-a precizat că, faţă de aceste criterii, inculpata va fi condamnată la pedeapsa de 1 an închisoare.

Ca modalitate de executare a pedepsei, s-a apreciat că, faţă de atitudinea inculpatei avută în timpul procesului penal faţă de persoanele vătămate, scopul preventiv și funcțiile coercitiv-educative, de exemplaritate ale pedepsei pot fi atinse doar în regim de detenție, astfel că, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, se va emite mandatul de executare pentru pedeapsa aplicată.

Cu privire la acțiunea civilă intentată în prezenta cauză de către reprezentantul minorilor, D.V.G., s-a arătat, având în vedere că hotărârea judecătorească prin care s-a stabilit pensia de întreținere în favoarea minorilor constituie deja titlu executoriu, iar suma de bani acumulată cu titlu de pensie poate fi executată silit în modalitățile prevăzute de lege, că aceasta va fi respinsă conform art.25 C.p.p. ca fiind inadmisibilă.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpata B.A. I. arătând că nu a fost legal citată și nu și-a putut face apărarea, solicitând trimiterea cauzei spre rejudecare. A mai arătat că prima hotărâre de stabilire a pensiei de întreținere a fost desființată, iar cea de majorare a pensiei este în procedura de revizuire. A mai susținut că a părăsit locuința în urma bătăilor aplicate de fostul concubin (reprezentantul persoanelor vătămate), că asigură întreținerea minorilor prin faptul că asigură locuința acestora, iar unul dintre minori a fost dat în plasament și că nu a fost de rea credință. În subsidiar, a solicitat reindividualizarea pedepsei și a modalității de executare.

În cadrul motivelor de apel inculpata a criticat și încheierea de ședință din data de 25.01.2016, prin care judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a actelor de urmărire penală efectuate în cauză, conform art.342 Cod procedură penală și a dispus începerea judecății cauzei, invocând în special că nu a fost legal citată și nu și-a putut face apărarea.

Apelul este fondat, pentru motivele ce se vor arăta în continuare.

Cu privire la încheierea cameră preliminară din data de 25.01.2016, se constată că nu pot fi analizate criticile inculpatei de către instanța de apel deoarece această încheiere nu poate fi atacată cu apel, odată cu fondul cauzei, întrucât aceasta poate fi atacată separat cu contestație, potrivit art.347 Cod procedură penală, procedură în care pot fi invocate neregularitățile ivite în cursul procedurii de cameră preliminară.

Citeste mai mult  Onorariul de succes vs pactul de quota litis

Examinând pe fond cauza, prin prisma motivelor de apel, cât şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept, conform art. 417 al .2 C.proc.pen., Curtea constată că hotărârea apelată este nelegală pentru citarea neregulamentară a inculpatei B.A.I. la judecata cauzei.

În acest sens, se observă că, încă din faza de urmărire penală, cât și în faza de cameră preliminară, reprezentantul persoanelor vătămate, D.V.G., a indicat domiciliul inculpatei în satul B.V., comuna T., jud. Vrancea, la părinții acesteia, la familia B.C.

În ceea ce privește domiciliul din actul de identitate al inculpatei, respectiv satul C., com. G., jud. Vrancea, din actele dosarului rezultă că aceasta nu mai locuia la acea adresă, toate citațiile și comunicările fiind primite de fostul concubin D.V.G., reprezentantul persoanelor vătămate, care, evident, avea un interes în a nu le comunica acesteia.

Cu privire la citarea inculpatei pentru termenul la care s-a judecat cauza, respectiv 29.02.2016, se observă că citația de la domiciliul inculpatei din satul C., com. G., jud. Vrancea s-a întors cu mențiunea “destinatarul nu mai locuiește la acea adresă”.

De asemenea, citarea inculpatei pentru termenul din 29.02.2016 la adresa din satul B.V., comuna T., jud. Vrancea, nu s-a făcut legal deoarece, deși s-a refuzat primirea citației de către o rudă a inculpatei și agentul procedural a bifat pe procesul verbal faptul că a afișat înștiințarea, în concret agentul procedural nu a afișat înștiințarea, aceasta aflându-se la dosarul de fond.

Totodată, se observă că nici citarea la ușa organului judiciar, respectiv a Judecătoriei Focșani, pentru termenul la care s-a judecat cauza, nu a fost făcută legal întrucât nu a fost afișată înștiințarea, conform art.259 alin.5 Cod procedură penală, și aceasta aflându-se la dosarul de fond.

Având în vedere că inculpata nu a fost legal citată la judecata cauzei, situație care atrage desființarea hotărârii cu trimitere spre rejudecare, este de prisos a se analiza și celelalte apărări ale acesteia.

Faţă de cele arătate, în baza disp. art. 421 pct.2 lit.b Cod procedură penală, se va admite apelul declarat de inculpata B.A.I., se va desfiinţa în parte sentinţa penală apelată şi se va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Vor fi menţinute actele procedurale efectuate până la data de 15.02.2016.
În rejudecare se va asigura citarea legală a inculpatei la adresele cunoscute, precum și la avocatul ales, și vor fi avute în vedere și celelalte apărări ale acesteia.”(Curtea de Apel Galați, Decizia penală nr. 897/A/27.09.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >