CJUE. Notarii din Croația, atunci când acționează în cadrul procedurilor de executare silită în temeiul unui „înscris constatator al creanței”, nu pot fi calificați drept „instanță”

9 martie 2017 UE

CJUE: Notarii din Croația, atunci când acționează în cadrul procedurilor de executare silită în temeiul unui „înscris constatator al creanței”, nu pot fi calificați drept „instanță” nici în sensul Regulamentului privind titlul executoriu european, nici în vederea aplicării Regulamentului privind recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Astfel, ordonanțele de executare pe care ei le eliberează nu pot să fie, în principiu, certificate ca titluri executorii europene și nu trebuie să fie recunoscute și executate ca hotărâri judecătorești în celelalte state membre.

Situația de fapt în cauza C-484/15

Domnul Ibrica Zulfikarpašić este un avocat croat care a sesizat un notar cu o cerere de executare silită formulată împotriva unuia dintre clienții săi, domnul Slaven Gajer, pentru motivul că acesta din urmă nu îi achitase onorariul aferent serviciilor juridice pe care i le furnizase. În temeiul acestei cereri, notarul a emis o ordonanță de executare care, în lipsa unei contestații formulate de client, a devenit definitivă. Domnul Zulfikarpašić a solicitat atunci unui notar, în temeiul Regulamentului privind titlul executoriueuropean (Regulamentul (CE) nr. 805/2004), să certifice ca titlu executoriu european această ordonanță de executare. Astfel, potrivit acestui regulament, hotărârile pronunțate de „instanțele judecătorești” privind creanțe necontestate pot fi certificate ca titluri executorii europene, acestea trebuind să fie recunoscute și executate în toate statele membre.

Notarul a refuzat însă să certifice ordonanța pentru motivul că creanța în cauză nu era considerată necontestată în sensul regulamentului. În conformitate cu dreptul croat, el a transmis cauza la Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru (Tribunalul Municipal din Novi Zagreb – Serviciul permanent din Samobor, Croația). Această instanță întreabă Curtea dacă noțiunea „instanță judecătorească” folosită în regulament cuprinde și notarii din Croația (prima parte a întrebării) și dacă se poate elibera un titlu executoriu european în temeiul unei asemenea
ordonanțe de executare (a doua și a treia parte a întrebării).

Citeste mai mult  Acordul de la Paris pentru combaterea schimbărilor climatice va intra în vigoare luna viitoare

Situația de fapt în cauza C-551/15

Pula Parking, o societate aparținând orașului Pula (Croația), asigură administrarea parcărilor publice cu plată din acest oraș. Această societate îi solicită domnului Sven Klaus Tederahn, domiciliat în Germania, plata biletului de parcare pe care i l-a eliberat. În temeiul unor documente contabile care atestă existența unei creanțe legate de suma indicată pe acel bilet, un notar a emis o ordonanță de executare împotriva domnului Tederahn.

Cu toate acestea, în urma contestației formulate de domnul Tederahn împotriva acelei ordonanțe, cauza a fost trimisă la Općinski sud u Puli-Pola (Tribunalul Municipal din Pula, Croația). Acesta din urmă întreabă, în esență, Curtea de Justiție dacă o asemenea procedură de executare silită intră în domeniul de aplicare al Regulamentului privind recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (Regulamentul UE nr. 1215/2012 (prima întrebare) și dacă notarii din Croația, atunci când acționează în procedurile de executare silită în temeiul unui „înscris constatator al creanței” se încadrează în sfera noțiunii „instanță” în sensul acestui regulament (a doua întrebare).

Citeste mai mult  CJUE: Lucrătoarele gravide pot fi concediate ca urmare a unei concedieri colective

Răspunsurile CJUE

În ceea ce privește calificarea notarilor din Croația drept „instanțe” în sensul regulamentelor menționate mai sus, Curtea arată, în hotărârile pronunțate joi, 9 martie 2017, că respectarea principiului încrederii reciproce între statele membre în domeniul cooperării judiciare în materie civilă presupune ca hotărârile autorităților naționale ale unui stat membru a căror executare se solicită în alt stat membru să fi fost pronunțate într-o procedură judiciară care oferă garanții de independență și imparțialitate și care respectă principiul contradictorialității. Or, în această privință, Curtea constată că procedura prin care notarii din Croația procedează la eliberarea unei ordonanțe de executare în temeiul unui „înscris constatator al creanței”, precum factura emisă de domnul Zulfikarpašić clientului său sau documentele contabile prezentate de Pula Parking, nu se desfășoară în contradictoriu.

Astfel, pe de o parte, cererea creditorului prin care solicită eliberarea unei asemenea ordonanțe nu este comunicată debitorului, iar pe de altă parte ordonanța însăși nu este notificată debitorului decât după adoptare. Prin urmare, în Croația, notarii, atunci când acționează în cadrul competențelor ce le sunt conferite prin dreptul național în procedurile de executare silită în temeiul unui „înscris constatator al creanței” nu pot fi calificați „instanță” în sensul celor două regulamente.

În ceea ce privește cea de a doua și cea de a treia parte a întrebării din cauza C-484/15, Curtea constată că, deși notarii din Croația sunt abilitați să întocmească acte autentice care pot servi și drept temei pentru eliberarea unui titlu executoriu european, în măsura în care se referă la o creanță necontestată, ordonanțele de executare pe care acești notari le emit nu pot fi certificate ca titlu executoriu european decât în cazul în care se stabilește că debitorul a recunoscut în mod expres creanța care figurează în acestea. Or, în prezenta cauză, notarul a adoptat ordonanța de executare în temeiul unui facturi emise unilateral de creditor, fără ca debitorul să fi recunoscut în mod expres creanța.

Citeste mai mult  Comisia Europeană solicită României transpunerea directivelor privind achizițiile publice și concesiunile

În ceea ce privește prima întrebare în cauza C-551/15, Curtea precizează că, deși atribuțiile pe care le exercită Pula Parking i-au fost încredințate printr-un act al unei autorități publice, nici stabilirea creanței de parcare neplătite, de natură contractuală, nici acțiunea în recuperarea acesteia, care are drept scop apărarea unor interese private și care este reglementată de dispozițiile naționale de drept comun aplicabile relațiilor dintre particulari, nu par să impună exercitarea unor prerogative de putere publică. De asemenea, această creanță nu pare să fie însoțită de penalități, a căror aplicare să țină de exercitarea puterii publice, ci dimpotrivă, pare să constituie simpla contraprestație a unui serviciu furnizat. În consecință, procedura de executare silită inițiată de Pula Parking împotriva domnului Tederahn prezintă un caracter de drept privat, astfel încât intră în domeniul de aplicare al Regulamentului privind recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

Cuvinte cheie: > > >