CJUE: Răspunsurile scrise furnizate de un candidat la un examen profesional constituie date cu caracter personal

21 decembrie 2017 UE

Răspunsurile scrise furnizate în cadrul unui examen profesional și eventualele observații ale examinatorului referitoare la aceste răspunsuri constituie date cu caracter personal ale candidatului la care are în principiu un drept de acces Faptul de a acorda candidatului un asemenea drept servește astfel la realizarea obiectivului legislației Uniunii care constă în asigurarea protecției dreptului la viață privată al persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor referitoare la acestea, a decis CJUE în cauza C-434/16, potrivit unui comunicat al instituției.

Directiva 95/46/CE definește datele cu caracter personal ca orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Domnul Nowak, în calitate de expert contabil stagiar, a promovat examenele de contabilitate de gradul întâi, precum și trei dintre examenele de gradul al doilea organizate de Institute of Chartered Accountants of Ireland (ordinul irlandez al experților contabili). El nu a promovat însă examenul de „finanțe strategice și contabilitate de gestiune”. În urma eșecului său la acest examen, în toamna anului 2009, domnul Nowak a depus, într-o primă etapă, o plângere prin care urmărea contestarea rezultatului acestuia. Ca urmare a respingerii acestei plângeri, el a formulat o cerere de acces care viza ansamblul datelor cu caracter personal care îl privesc, deținute de ordinul experților contabili. În anul 2010, ordinul experților contabili i-a comunicat domnului Nowak 17 documente, însă a refuzat să îi transmită foaia sa de examinare, pentru motivul că aceasta nu conținea date cu caracter personal.

În fața Supreme Court (Curtea Supremă, Irlanda), domnul Nowak contestă decizia comisarului pentru protecția datelor potrivit căruia, în general, foile de examinare nu constituie date cu caracter personal. Această instanță solicită Curții de Justiție să stabilească dacă răspunsurile scrise furnizate de un candidat în cadrul unui examen profesional și eventualele observații ale examinatorului referitoare la aceste răspunsuri constituie astfel de date.

În hotărârea pronunțată miercuri,  20 decembrie 2017, Curtea subliniază, în primul rând, că un candidat la un examen profesional este o persoană fizică care poate fi identificată fie direct, în baza numelui său, fie indirect, în baza unui număr de identificare, numele sau numărul fiind consemnate pe foaia de examinare sau pe pagina de gardă a acestei foi. Este lipsit de relevanță, în acest context, dacă examinatorul poate sau nu poate să identifice candidatul la momentul corectării și al notării foii de examinare.

Citeste mai mult  CJUE. Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor în contractul de asigurare

În al doilea rând, Curtea verifică dacă răspunsurile scrise furnizate de candidat în cadrul unui examen profesional și eventualele observații ale examinatorului legate de acestea constituie informații referitoare la acest candidat. Ea precizează în această privință că utilizarea expresiei „orice informație” în cadrul definiției noțiunii „date cu caracter personal” care figurează în directivă reflectă obiectivul legiuitorului Uniunii de a atribui un sens larg acestei noțiuni, care nu este restrânsă la informațiile sensibile sau de ordin privat, ci înglobează potențial orice tip de informații, atât obiective, cât și subiective sub formă de opinii sau de aprecieri, cu condiția ca acestea să fie „referitoare” la persoana în cauză. Această din urmă condiție este îndeplinită atunci când, ca urmare a conținutului, a scopului sau a efectului său, informația este legată de o persoană determinată. Or, răspunsurile scrise furnizate de un candidat la un examen profesional constituie asemenea informații legate de persoana sa.

Astfel, conținutul acestor răspunsuri reflectă nivelul cunoștințelor și al competențelor candidatului într-un anumit domeniu, precum și, după caz, procesul de gândire, raționamentul și spiritul său critic. În plus, colectarea răspunsurilor are ca scop evaluarea capacităților profesionale ale candidatului și a aptitudinii sale de a exercita meseria în cauză. În sfârșit, utilizarea acestor informaţii, care se traduce în special prin succesul sau eșecul candidatului la examenul vizat, este susceptibilă să aibă un efect asupra drepturilor și intereselor acestuia, în măsura în care poate să determine sau să influențeze, de exemplu, șansele sale de a avea acces la profesia sau la locul de muncă dorit.

Citeste mai mult  Noi drepturi pentru lucrătorii detașați

În ceea ce privește observațiile examinatorului referitoare la răspunsurile candidatului, Curtea constată că acestea constituie, asemenea răspunsurilor furnizate de candidat în cadrul examenului, informații care îl privesc. Astfel, conținutul acestor observații reflectă opinia sau aprecierea examinatorului cu privire la performanțele individuale ale candidatului în cadrul examenului, în special cu privire la cunoștințele și competențele sale în domeniul vizat.

Potrivit Curții, calificarea drept date cu caracter personal a răspunsurilor scrise furnizate de candidat în cadrul unui examen profesional și a eventualelor observații ale examinatorului referitoare la aceste răspunsuri nu poate fi influențată de faptul că această calificare conferă în principiu acestui candidat drepturi de acces și de rectificare.

Astfel, o soluție diferită ar avea drept consecință sustragerea integrală a acestor răspunsuri și observații de la respectarea principiilor și a garanțiilor în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Or, un candidat la un examen are, printre altele, un interes legitim, întemeiat pe protecția vieții sale private, de a se putea opune prelucrării în afara procedurii de examinare a răspunsurilor furnizate în cadrul acestui examen și a observațiilor examinatorului referitoare la aceste răspunsuri și în special transmiterii acestora către terți sau chiar publicării lor fără autorizația sa. De asemenea, entitatea care organizează examenul este obligată, în calitate de operator de date, să asigure că aceste răspunsuri și observații sunt stocate astfel încât să se evite ca terții să aibă acces în mod ilegal la acestea.

Curtea constată, în plus, că drepturile de acces și de rectificare, prevăzute de directivă, pot să se justifice și în privința răspunsurilor scrise furnizate de candidat în cadrul unui examen profesional și a eventualelor observații ale examinatorului care se referă la acestea. Este, desigur, evident că dreptul de rectificare nu poate să permită unui candidat să „rectifice” a posteriori răspunsuri „greșite”, acestea din urmă neconstituind în niciun caz o inexactitate în sensul directivei, care ar conferi un drept de rectificare. În schimb, este posibil să existe situații în care aceste răspunsuri și observații să se dovedească inexacte, de exemplu ca urmare a faptului că, din eroare, foile de examinare au fost schimbate între ele astfel încât răspunsurile unui alt candidat au fost atribuite candidatului vizat. Pe de altă parte, nu poate fi exclus ca un candidat să aibă dreptul să solicite operatorului de date ca răspunsurile sale la examen și observațiile examinatorului care se referă la acestea să fie, după o anumită perioadă, șterse, adică distruse.

Citeste mai mult  Atestarea calificării profesionale prin intermediul cardului profesional european

În consecință, în măsura în care răspunsurile scrise furnizate de un candidat în cadrul unui examen profesional și eventualele observații ale examinatorului care se referă la acestea sunt susceptibile să fie supuse unei verificări, în special în ceea ce privește exactitatea și necesitatea păstrării lor și pot face obiectul unei rectificări sau al unei ștergeri, Curtea consideră că faptul de a acorda candidatului un drept de acces la aceste răspunsuri și observații servește la realizarea obiectivului directivei care constă în asigurarea protecției dreptului la viață privată al acestui candidat în ceea ce privește prelucrarea datelor care îl privesc, iar aceasta indiferent dacă respectivul candidat dispune sau nu de un asemenea drept de acces și în temeiul reglementării naționale. Curtea amintește în această privință că protecția dreptului fundamental la respectareavieții private presupune, printre altele, ca orice persoană fizică să poată să se asigure că datele cu caracter personal care o privesc sunt exacte și sunt prelucrate în mod legal.

În sfârșit, Curtea precizează că aceste drepturi de acces și de rectificare nu acoperă întrebările de examen, care nu constituie ca atare date cu caracter personal ale candidatului. Pe de altă parte, Curtea amintește că dreptul Uniunii prevede anumite restrângeri ale acestor drepturi. Astfel, statele membre pot adopta măsuri legislative pentru a restrânge domeniul obligațiilor și drepturilor prevăzute, dacă o astfel de restricție constituie o măsură necesară pentru protecția drepturilor și libertăților altora.

Cuvinte cheie: > >