Art. 1.042. Procedura de judecata. Calea de atac

(1) Cererea de evacuare se judeca cu citarea partilor, in afara de cazul in care evacuarea imobilului pentru neplata chiriei sau a arenzii se solicita in baza unui contract care constituie, pentru plata acestora, titlu executoriu, potrivit legii.

(2) Cererea de evacuare se judeca de urgenta, in camera de consiliu, cu dezbateri sumare, daca s-a dat cu citarea partilor.

(3) Intampinarea nu este obligatorie.

(4) Daca s-a solicitat si plata chiriei ori a arenzii exigibile, instanta, cu citarea partilor, va putea dispune odata cu evacuarea si obligarea paratului la plata acestora, inclusiv a sumelor devenite exigibile in cursul judecatii.

(5) Hotararea de evacuare este executorie si poate fi atacata numai cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, sau de la comunicare, cand s-a dat fara citarea lor.

Din examinarea dispozitiilor alin. (1) si (3) rezulta ca prin cererea sa reclamantul nu ar putea solicita decat evacuarea si, cand este cazul, obligarea paratului la plata chiriei sau a arenzii exigibile, alte pretentii nefiind ingaduite de lege din ratiuni ce tin de faptul ca celeritatea procedurii speciale in discutie – inteleasa ca trasatura definitorie a acesteia – ar putea fi periclitata prin adaugarea si a altor pretentii care care nu sunt in mod direct si necesar legate de evacuare. [I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul II, Articolele 622-1.133. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 485]

Daca s-a solicitat si plata chiriei ori a arenzii exigibile, instanta, cu citarea partilor, (s.n.) va putea dispune odata cu evacuarea si obligarea paratului la plata acestora, inclusiv a sumelor devenite exigibile, in cursul judecatii. Conchidem, in marginea acestui text legal, ca atunci cand s-ar solicita, pe langa evacuarea paratului, si obligarea lui la plata chiriei sau a arenzii exigibile, judecata nu s-ar putea desfasura decat cu citarea partilor. [I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul II, Articolele 622-1.133. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 486]

În condițiile în care evacuarea este îndreptată împotriva unei persoane care ocupă abuziv imobilul, fără permisiunea proprietarului, fără a fi vorba despre un contract de închiriere sau de arendă, pe calea procedurii speciale a evacuării nu se poate cere contravaloarea lipsei de folosință a imobilului întrucât pe calea acestei proceduri, nu se pot solicita decât chirii sau arenzi care derivă din contract.
”Reclamanta a învestit instanța de fond cu o cerere in evacuare întemeiată în drept pe disp art 1033 și urm C proc civilă, deci pe procedura speciala, solicitând si contravaloarea lipsei de folosința pentru imobilul din care se solicita evacuarea.
Susținerile apelantei in sensul că întreaga reglementare a procedurii speciale de evacuare precum si definirea termenului de „ocupant” în disp. art 1033 Cod de procedura civila, rezultă concluzia că procedura speciala de evacuare poate fi uzitata si in ipoteza inexistenței unor raporturi locative anterioare intre părți este reala, dar și în concordanța cu cele reținute de instanța de fond care a apreciat ca cererea de evacuare este admisibila si a si admis-o.
Ceea ce prima instanța a apreciat ca inadmisibil a se solicita in procedura speciala a evacuării a fost petitul doi al cererii respectiv contravaloarea lipsei de folosința întrucât, așa cum corect a reținut instanța de fond, conform disp art. 1041 alin. 4 N.C.p.c. odată cu cererea de evacuare formulată în procedura specială, reclamantul mai poate solicita și plata chiriei ori a arenzii exigibile.
Faptul că legiuitorul a înțeles să reglementeze in sensul că, pe calea acestei proceduri, nu se pot solicita decât chirii sau arenzi care derivă din contract, rezultă și din coroborarea art. 1034 alin. 2 și 3 cu art. 1041 alin. 4 N.C.p.c
Cum, în cauză, evacuarea a fost îndreptată împotriva unei persoane care ocupă abuziv imobilul, fără permisiunea proprietarului, fără a fi vorba despre un contract de închiriere sau de arendă, iar suma de 491,03 lei nu reprezintă valoarea chiriei pentru perioada ocupării imobilului, temeiul cererii fiind răspunderea delictuală, iar nu răspunderea contractuală, prima instanță a apreciat in mod just ca petitul este inadmisibil in procedura specială a evacuării.”[Tribunalul Dolj, Decizia civilă nr. 1353/2015, www.rolii.ro]