Art. 155. Locul citarii

(1) Vor fi citati:
1.statul, prin Ministerul Finantelor Publice sau alte organe anume desemnate in acest scop de lege, la sediul acestora;
2.unitatile administrativ-teritoriale si celelalte persoane juridice de drept public, prin cei insarcinati sa le reprezinte in justitie, la sediul acestora;
3.persoanele juridice de drept privat, prin reprezentantii lor, la sediul principal sau, atunci cand este cazul, la sediul dezmembramantului lor;
4.asociatiile, societatile si alte entitati fara personalitate juridica constituite potrivit legii, prin reprezentantul desemnat, la sediul sau domiciliul acestuia;
5.cei supusi procedurii insolventei, precum si creditorii acestora, la domiciliul sau, dupa caz, la sediul acestora; dupa deschiderea procedurii, citarea va fi efectuata potrivit legii speciale;
6.persoanele fizice, la domiciliul lor; in cazul in care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va face la resedinta cunoscuta ori la locul ales de ele; in lipsa acestora, citarea poate fi facuta la locul cunoscut unde isi desfasoara permanent activitatea curenta;
7.incapabilii sau cei cu capacitate de exercitiu restransa, prin reprezentantii sau ocrotitorii lor legali, la domiciliul ori sediul acestora, dupa caz; in caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea se va face prin acest curator, la sediul sau profesional;
8.bolnavii internati in unitati sanitare, la administratia acestora;
9.militarii incazarmati, la unitatea din care fac parte, prin comandamentul acesteia;
10.cei care fac parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale, alta decat militara, daca nu au domiciliul cunoscut, la capitania portului unde este inregistrata nava;
11.detinutii, la administratia locului de detinere;
12.personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si cetatenii romani trimisi sa lucreze in cadrul personalului organizatiilor internationale, precum si membrii de familie care locuiesc cu ei, cat timp se afla in strainatate, prin Ministerul Afacerilor Externe; alti cetateni romani, aflati in strainatate in interes de serviciu, inclusiv membrii familiilor care ii insotesc, prin organele centrale care i-au trimis sau in subordinea carora se afla unitatea care i-a trimis in strainatate;
13.persoanele care se afla in strainatate, altele decat cele prevazute la pct. 12, daca au domiciliul sau resedinta cunoscuta, printr-o citatie scrisa trimisa cu scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, recipisa de predare a scrisorii la posta romana, in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se expediaza, tinand loc de dovada a indeplinirii procedurii, daca prin tratate sau conventii internationale la care este parte Romania ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel. Daca domiciliul sau resedinta celor aflati in strainatate nu este cunoscut/cunoscuta, citarea se face potrivit art. 167. In toate cazurile, daca cei aflati in strainatate au mandatar cunoscut in tara, va fi citat numai acesta din urma;
14.cei cu domiciliul sau resedinta necunoscuta, potrivit art. 167;
15.mostenitorii, pana la intervenirea lor in proces, printr-un curator special numit de instanta, la domiciliul acestuia.

(2) In cazurile prevazute la alin. (1) pct. 1 si 2, statul, prin Ministerul Finantelor Publice, unitatile administrativ-teritoriale, precum si celelalte persoane juridice de drept public isi pot alege un sediu procesual la care vor fi comunicate toate actele de procedura.

Numai paratul poate fi citat prin publicitate, nefiind acceptat ca reclamantul sa nu indice locul in care se identifica in spatiu in cadrul respectivului proces. Daca totusi nu se indica locul de citare dar instanta ii poate comunica lipsurile cererii, deoarece si-a declarat un alt mijloc de comunicare, procedura de regularizare este posibila, in caz contrar insa cererea nu poate fi instrumentata. [A. Tabacu, Citarea si comunicarea actelor de procedura civila, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 104]

Art. 89 alin. (2) C civ. leaga schimbarile de domiciliu de mutarea intr-un alt loc si de intentia persoanei de a avea acolo locuinta principala, cel de-al doilea element fiind dificil de probat, devreme ce presupune analizarea vointei persoanei. Tomai de aceea, Codul civil, identic reglementarii franceze, arata ca dovada intentiei rezulta din declaratiile persoanei facuta la organele administrative competente sa opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar in lipsa acestor declaratii, din orice alte imprejurari de fapt. Este esential insa ca declaratia sa fie insotita de mutarea efectiva, imprejurare de fapt, care atrage consecinte asupra procedurii de citare.
Prin urmare, intr-o ipoteza in care procedura nu se indeplineste, desi a fost efecuata la locul rezultat din registrele publice, daca se dovedeste ca mentiunea nu a fost insotita de efectiva locuire in acest domiciliu in conditiile Codului civil, procedura trebuie reluata, persoana neluand cunostinta efectiv despre proces. [A. Tabacu, Citarea si comunicarea actelor de procedura civila, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 118]

Potrivit art. 155 alin. 1 pct. 6 din noul Cod procedura civila „persoanele fizice vor fi citate la domiciliul lor; in cazul in care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va face la resedinta cunoscuta ori la locul ales de ele; in lipsa acestora, citarea poate fi facuta la locul cunoscut unde isi desfasoara permanent activitatea curenta”.
Actele de procedura efectuate cu nerespectarea normei juridice, enuntate anterior sunt lovite de nulitate ceea ce are drept consecinta desfiintarea lor, potrivit art. 179 alin. 1 din noul Cod procedura civila.
Or, in cauza pendinte, contestatorilor debitori nu li s-au inmanat personal actele de executare intocmite de executorul judecatoresc (ceea ce ar fi acoperit neregularitatea procedurala in comunicarea actelor), acestia nelocuind la adresa la care in fapt li s-au comunicat actele executionale. Aceasta imprejurare are drept consecinta nevalabilitatea actelor de executare intocmite cu nerespectarea prevederilor 155 alin. 1 pct. 6 din noul Cod procedura civila si, implicit, desfiintarea acestora.” [Judecatoria Piatra Neamt, Sentinta civila nr. 4862/2014, portal.just.ro]

In ceea ce priveste detinutii, in conditiile in care aducerea lor in sala de sedinta pentru fiecare termen de judecata nu este solicitata de lege dacat in cadrul procesului penal, pentru legala indeplinire a procedurii de citare in procesul civil, acest demers nu este necesar. In cadrul procesului civil, instanta are exclusiv pligatia citarii acestora la fiecare termen de judecata, statundu-se in art. 229 alin. (4) NCPC ca acestia nu au termen in cunostinta. Pe cale de consecinta, pentru legala indeplinire a procedurii de citare a unui detinut, in cadrul procesului civil, este suficient ca dovada de primire a citatiei sa fie returnata la dosar, nefiind necesara si prezenta acestuia in sala de judecata. In opinia contrara exprimata de o parte a jurisprudentei, s-a apreciat ca pentru legala indeplinire a procedurii de citare este necesar si ca partea aflata in stare de detentie sa fie adusa in sala de sedinta, la fiecare termen de judecata, cu exceptia cazului in care detinutul mentioneaza in mod expres ca nu solicita sa mai fie prezent la judecata, solutia rezidand in imprejurarea ca aceste persoane nu au libertate de miscare, ce determina o restrangere a manierei de exercitare a drepturilor procedurale comparativ cu cea a unei persoane aflate in stare de libertate. [D.N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi. Editura Hamangiu 2013, p. 385]

Intabularea unei persoane în calitate de proprietar. Acțiune oblică exercitată vizând un imobil aflat în coproprietatea autoarei debitorului și a Statului. Calitatea procesuală a Statului
Intabularea unei persoane în calitate de proprietar, solicitata personal ori de catre creditorii sai, pe calea unei actiuni subrogatorii, este firesc a fi dispusa de catre instanta în contradictoriu cu persoana deja figurând înscris în cartea funciara, cu asigurarea tuturor garantiilor procesuale: contradictorialitate, dreptul la aparare, etc.
Statul, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, într-adevar nu a fost parte în procedura administrativa a emiterii dispozitiei de catre Primarul Municipiului, însa intabularea se produce în contradictoriu cu cel care figureaza drept proprietar, anume cu Statul, solutie judicioasa din perspectiva dispozitiilor art. 155 alin. 1 pct. 1 din Noul Cod de procedura civila care prevede expres faptul ca Statul este citat prin Ministerul Finantelor Publice sau prin alte organe anume desemnate în acest scop de lege, prin urmare, când legea nu prevede expres ca statul se citeaza printr-o alta entitate, el va fi citat prin Ministerul Finantelor Publice, aceasta fiind regula statornicita si sub imperiul Codului de procedura civila de la 1865 – aplicabil în speta – regula conturata si în jurisprudenta aferenta. [Curtea de Apel Oradea, Decizia civilă nr.201/2015, portal.just.ro]