Art. 542. Obiectul arbitrajului

(1) Persoanele care au capacitate deplina de exercitiu pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, in afara de acelea care privesc starea civila, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorala, relatiile de familie, precum si drepturile asupra carora partile nu pot sa dispuna.

(2) Statul si autoritatile publice au facultatea de a incheia conventii arbitrale numai daca sunt autorizate prin lege sau prin conventii internationale la care Romania este parte.

(3) Persoanele juridice de drept public care au in obiectul lor de activitate si activitati economice au facultatea de a incheia conventii arbitrale, in afara de cazul in care legea ori actul lor de infiintare sau de organizare prevede altfel.

Învestire cu formulă executorie. Hotărâre arbitrală pronunţată în lipsa convenţiei arbitrale.
Prin acţiunea promovată, creditoarea Asociaţia de Proprietari, a solicitat investirea cu formulă executorie a Hotărârii arbitrului dr. U.C.O..
Potrivit dispoziţiilor art. 615 Noul Cod de Procedură Civilă, „hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi se execută silit întocmai ca şi o hotărâre judecătorească”, instanţa urmând a verifica dacă înscrisul întruneşte condiţiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum şi orice alte cerinţe în cazurile anume provăzute de lege.
Analizând Hotărârea a cărei investire cu formulă executorie se solicită, curtea constată că aceasta a fost admisă fără respectarea dispoziţiilor legale cerute de art. 542 Cod proc. civ., nefiind încheiată în scris vreo convenţie arbitrală între reclamantă şi debitoarea S.M., convenţie prin care părţile să cadă de acord asupra soluţionării litigiului dintre ele pe cale arbitrală.
Hotărârea Comitetului executiv al asociaţiei semnată de două persoane şi procesul verbal de afişare a deciziei de începere a procedurii de arbitraj semnată de comitetul executiv, a fost în mod greşit calificată ca întrunind cerinţele unei convenţii arbitrale, de către arbitrul U.O.C..
La pronunţarea hotărârii arbitrale nu au fost respectate nici dispoziţiile art. 592 alin. 1 şi 3 Cod proc. civ., privind legala citare a debitoarei. Aceasta nu a fost citată în vreo modalitate care să-i permită cunoaşterea efectivă a demarării acestei proceduri, fapt rezultat din dosarul acvirat.
Potrivit dispoziţiilor art. 576 alin. 1 Cod proc. civ., regulile de procedură aplicabile arbitrajului se stabilesc de părţi în cadrul convenţiei arbitrale sau de către arbitru, în baza unei împuterniciri a părţilor, cerinţă care nu este îndeplinită în cauză, întrucât între părţi nu a fost încheiată vreo convenţie arbitrală, iar în celelalte cazuri, procedura arbitrală este cea stabilită în Cartea IV a Codului de procedură civilă, care prevăd în art. 577- 580 că părţile trebuie citate cu 15 zile înaintea termenului de dezbatere, cerinţă care nu a fot respectată de arbitru.
În raport de aceste considerente, curtea apreciază că hotărârea instanţei de fond este legală, motiv pentru care va respinge ca nefondat apelul declarat de petenta Asociaţia de Proprietari. [Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 30/A din 8 ianuarie 2015, www.curteadeapelcluj.ro]