Art. 638. Alte titluri executorii

(1) Sunt, de asemenea, titluri executorii si pot fi puse in executare silita:
1.Incheierile si procesele-verbale intocmite de executorii judecatoresti care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
2.Inscrisurile autentice, in cazurile prevazute de lege;
3.titlurile executorii notariale emise in conditiile prevazute de lege;
4.titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste putere executorie.

(2) Suspendarea executarii titlurilor prevazute la alin. (1) pct. 2 si 4 poate fi ceruta si in cadrul actiunii de fond avand ca obiect desfiintarea lor. Dispozitiile art. 719 se aplica in mod corespunzator.

Contestație la executare. Problema caracterului de titlu executoriu al contractului de asistență juridică netipizat. ”Critica debitorilor-contestatori in prezenta contestaţie vizează Încheierea din data de 08 mai 2015 prin care s-a admis cererea de învestire cu formulă executorie, solicitându-se anularea acesteia întrucât aceasta a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale: lipsa caracterului de titlu executoriu al contractului de asistenta juridica (netipizat).
Apreciază contestatorii că în cauză contractul de asistenţă juridică putea fi doar o anexă a contractului tipizat, deoarece doar contractul tipizat (emis de Barou, membru UNBR) poate avea caracter de titlu executoriu. Mai mult, doar contractul tipizat oferă elemente de siguranţă (serie şi înregistrare în evidenţe verificabile) ce au fost avute în vedere de legiuitor pentru conferirea caracterului de titlu executoriu al acestui contract conform art. 31 alin. 3 din Legea nr. 51/1995. Contractul nu îndeplineşte toate condiţiile de formă prev. de art. 122 din Statutul profesiei de avocat, aşa încât nu poate avea caracter de titlu executoriu.
Critica este neîntemeiată deoarece, din examinarea contractului de asistenţă juridică rezultă că acesta respectă cerinţele impuse de art. 121 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat si anume „ este încheiat în formă scrisă, cerută ad probationem si îndeplineşte toate condiţiile cerute de lege pentru încheierea valabilă a unei convenţii”. Se mai constată că acest contract cuprinde toate elementele obligatorii prevăzute de art. 122 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat, respectiv :”datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumirea, sediul profesional şi reprezentantul acesteia; b) datele de identificare ale clientului; c) obiectul contractului, care poate fi limitat la una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 3 din Lege ori poate avea caracter general, dând dreptul avocatului la acte de administrare şi conservare a patrimoniului clientului;d) onorariul; e) atestarea identităţii clientului sau a reprezentantului acestuia; f) modul de soluţionare a litigiilor între avocat şi client; g) semnăturile părţilor”.
In cuprinsul contractului sunt precizate în mod explicit atât datele de identificare ale intimatei-creditoare, cât şi cele ale contestatorilor-debitori, fiind detaliate obiectul, nivelul onorariilor şi modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii născute între părţi. Totodată, în conformitate cu art. 122 alin. 1 lit. g din Statutul profesiei de avocat, contractul cuprinde semnăturile reprezentantului societăţii de avocatură şi ale celor doi debitori.
Lipsa formularului tipizat sau a componentei literale a seriei de înregistrare (in condiţiile in care există in antet menţiunea expresă a baroului din care face parte intimata) nu poate conduce in nici un caz la concluzia ca respectivul contract de asistenţă juridică nu ar fi legal încheiat, astfel cum in mod neîntemeiat pretind contestatorii.
Aşa fiind, (…) in mod corect s-a apreciat că înscrisul (contractul de asistenţă juridică sus-menţionat) întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu ( respectiv cerinţele art. 121 alin. 1 si art. 122 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat).” [Judecătoria Sinaia, Sentința Civilă nr. 1037/22 decembrie 2015, portal.just.ro]