Art. 653. Recuzarea si inlocuirea executorului judecatoresc

(1) Executorii judecatoresti pot fi recuzati numai in cazurile si in conditiile prevazute la art. 42 si urmatoarele.

(2) Cererea de recuzare nu suspenda de drept executarea. Cu toate acestea, instanta de executare poate dispune, motivat, suspendarea executarii pana la solutionarea cererii de recuzare, prin incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac. Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicita trebuie sa dea in prealabil o cautiune in cuantum de 1.000 lei. In cazul in care valoarea creantei prevazute in titlul executoriu nu depaseste 1.000 lei, cautiunea va fi de 10% din valoarea creantei.

(3) In caz de admitere a cererii de recuzare, incheierea va arata in ce masura actele indeplinite de executorul judecatoresc urmeaza sa fie pastrate.

(4) La cererea creditorului, instanta de executare poate dispune, pentru motive temeinice, inlocuirea executorului judecatoresc cu alt executor judecatoresc indicat de catre creditor si continuarea executarii silite de catre noul executor judecatoresc. Dispozitiile art. 654 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

In fapt, împotriva petentului s-a pornit procedura de executare silită pentru suma de 141.873 lei sultă şi 5779 lei cheltuieli de judecată.
Prin încheierea Judecătoriei s-a încuviinţat executarea silită, emiţându-se, în dosarul execuţional, somaţie imobiliară.
Anterior, creditoarea şi debitorul au încheiat un contract de mediere, finalizat cu un acord de mediere, prin care părţile au compensat suma reprezentând sulta (141.873 lei) cu un credit de 71.000 lei contractat de creditoare, urmând ca debitorul să achite până la data de …diferenţa de sultă de 70.873 lei plus cheltuielile de judecată din hotărâri (5779 lei), iar dacă până la data …. debitorul nu ar fi achitat şi creditul integral către bancă, urmând a se achita către fosta soţie – creditoare, ratele lunare până la stingerea creditului integral către bancă. La data semnării acordului, petentul debitor a achitat creditoarei suma de 1000 EURO.
În urma primirii somaţiei imobiliare de la executor, petentul debitor înaintează executorului o adresă în care face referire la acordul de mediere încheiat între părţi, anexând acest act.
Executorul judecătoresc emite încheierea nr. 2 în dosarul execuţional, prin care desemnează un expert pentru evaluare imobiliară a proprietăţii petentului debitor.
Petentul debitor formulează către Parchetul de lângă Curtea de Apel o plângere penală împotriva executorului judecătoresc.
Fosta soție este somată prin intermediul BEJ, fiind încunoștințată de intenția petentului de a achita suma de 72.252 lei conform sentinței ce constituie titlul executor precum și a acordului de mediere autentificat, petentul consemnând prin intermediul BEJ către fosta soție creditoare suma de 72.252 lei.
În aceste condiții, instanța reține pe de o parte faptul că ulterior emiterii deciziei ce constituie titlul executor în dosarul BEJ , între părți a intervenit un acord de mediere, ce are ca obiect chiar modalitatea de executare a obligațiilor din decizia judecătorească.
Faptul că executorul judecătoresc a înțeles să execute hotărârea judecătorească făcând abstracție de noul acord încheiat între părți, ce în baza art. 59 alin. 3 din Legea 192/2006, constituie la rândul său un titlu executor, iar acordul de mediere nu conține dispoziții potrivnice celor din hotărârea judecătorească, ci dimpotrivă, ar fi trebuit să fie reținut cel puțin ca un act prin care părțile au amânat executarea, în sensul prevederilor art. 673 C. pr. Civilă, această stare de fapt indică instanței că în mod întemeiat se pot invoca îndoieli cu privire la imparțialitatea executorului judecătoresc, sens în care sunt incidente speței prevederile art. 42 alin. 1 pct. 13 coroborat cu art. 652 alin. 1 C. pr Civilă.
Pentru aceste motive, instanța va admite cererea de recuzare a executorului judecătoresc.
În ce privește actele de executare efectuate, având în vedere acordul de mediere dintre părți, acord ce din actele depuse rezultă că este respectat de către petentul debitor, instanța va constata că executarea silită nu poate fi exercitată, în baza art. 652 alin. 3 C. pr. Civilă, urmând a dispune anularea tuturor actelor de executare. [Judecătoria Oradea, Încheierea nr. 1883/2014, portal.just.ro]
NOTA: Dupa republicarea Codului, art. 652 a devenit art. 653 s.a.m.d.