Art. 664. Cererea de executare silita

(1) Executarea silita poate porni numai la cererea creditorului, daca prin lege nu se prevede altfel.

(2) Cererea de executare silita se depune, personal sau prin reprezentant legal ori conventional, la biroul executorului judecatoresc competent ori se transmite acestuia prin posta, curier, telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

(3) Cererea de executare silita, in afara mentiunilor prevazute la art. 148, va cuprinde:
a) numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului si debitorului;
b) bunul sau, dupa caz, felul prestatiei datorate;
c) modalitatile de executare solicitate de creditor.

(4) La cerere se vor atasa titlul executoriu in original sau in copie legalizata, dupa caz, si dovada achitarii taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum si, daca este cazul, inscrisurile anume prevazute de lege.